Vad händer efter att en anmälan om brott inkommit till polisen?

2018-10-24 i Förundersökning
FRÅGA
HejJag har blivit polisanmäld för dödshot plus skada på bil av 1 Eller 2 kollegor jag har inte skadat någon eller repat bilen, men vi kom i konflikt då råkade jag skriva fula ord på sms men jag menade inte det jag skulle aldrig kunna skada någon.. Jag har 2 polisanmälningar vad händer nu? Tack på förhand
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

När ska en förundersökning inledas?

När en polisanmälan har gjorts tas beslut om en s.k förundersökning ska inledas. Enligt 23 kap. 1 § rättegångsbalken ska förundersökning inledas när det finns misstanke om att ett brott har begåtts. Detta innebär att en förundersökning inte per automatik inleds när polisen får in en anmälan utan det måste finnas misstanke om ett konkret brott. Lösa tankar om att en viss person är inblandad i en viss typ av brottslighet anses exempelvis inte utgöra en tillräcklig grund för att inleda förundersökning. Det finns vissa undantag från kravet på att förundersökning ska inledas, såsom exempelvis när det är uppenbart att brottet inte går att utreda (23 kap. 1 § andra stycket rättegångsbalken).

Förundersökningen syftar till att utreda om ett brott har skett och i så fall vilket brott det är fråga om. Under förundersökningen hålls exempelvis förhör med målsäganden, den misstänkte och eventuella vittnen. Under förhöret har den misstänkte möjlighet att lämna sin berättelse som den misstänkta händelsen och förmedla sin inställning till brottsmisstankarna.

Vad krävs för att åklagaren ska väcka åtal?

Åklagaren ska besluta om åtal ska väckas i förundersökningens slutskede. Åklagaren väcker åtal om det finns tillräckliga skäl (23 kap. 2 rättegångsbalken). Detta innebär att åklagaren väcker åtal om denne, vid en objektiv bedömning, kan förvänta sig en fällande dom utifrån bevishänseende. För att åklagaren ska väcka åtal ska det alltså finnas tillräckliga bevis för att den misstänkte har begått den brottsliga gärningen.

Vad är domstolens uppgift?

Om åklagaren beslutar att åtal ska väckas, kommer en huvudförhandling som utgångspunkt att äga rum. Vid en huvudförhandling ska domstolen besluta om den tilltalade, den som är misstänkt och åtalad för brottet ifråga, är skyldig. Om domstolen bedömer att så är fallet, ska påföljden också bestämmas.

När har den misstänkte rätt till offentlig försvarare?

Den misstänkte har under vissa förutsättningar rätt att bli tillförordnad en offentlig försvarare enligt 21 kap. 3a § rättegångsbalken. En offentlig försvarare ska exempelvis förordnas den misstänkte om denne är anhållen eller häktad och den misstänkte begär detta eller om den som är misstänkt för ett brott begär det och det inte är stadgat lindrigare straff än fängelse i sex månader för brottet.

Det är viktigt att understryka att den som är misstänkt för ett brott alltid har rätt till en privat försvarare (21 kap. 3 § rättegångsbalken). Till skillnad från vad som är fallet om den misstänkte blir tillförordnad en offentlig försvarare, måste den misstänkte själv stå för kostnaderna för den privata försvararen. När rätten tillförordnar en offentlig försvarare står staten istället för kostnaderna.

Försvararens uppgift är att ta tillvara den misstänktes rättigheter och arbeta för att alla relevanta omständigheter avseende det misstänkte brottet uppdagas.

Vad kommer att hända nu?

Om polisen anser att det finns skäl för att misstänka att ett brott har begåtts kommer en förundersökning att inledas. Under förundersökningen kommer polisen att utreda om ett brott har begåtts och i så fall vilket brott det är fråga om. I slutskedet av förundersökningen är det upp till åklagaren att besluta om åtal ska väckas eller inte.

Vänligen,

Marika Jaaniste
Fick du svar på din fråga?
Kommentera
Relaterat innehåll
Senaste besvarade frågorna inom Förundersökning (337)
2019-04-25 Hur lång kan handläggningstiden för en utredning vara?
2019-04-22 Vad innebär det att beslagtaget gods kan hämtas ut?
2019-04-16 Begäran om överprövning av åklagares beslut avseende nedläggande av förundersökning
2019-04-11 Vad gäller vid förhör med underårig?

Alla besvarade frågor (68195)