Vad händer efter anmälan?

2016-06-08 i Förundersökning
FRÅGA
Jag har blivit polisanmäld för urkundsförfalskning men ej fått papper på det och inte hört något från polisen. Han som anmälde mig har berättat detta detta var i oktober 2015. Kommer fallet att tas upp och vad kommer att hända mig?
SVAR

Hej, och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Eftersom din fråga är väldig allmänt hållen har jag försökt ge dig ett översiktligt och övergripande svar. Om du senare undrar något mer konkret, är du givetvis välkommen att skicka in en ny fråga.

Det första som händer efter en polisanmälan är att antingen polisen eller en åklagare fattar beslut om huruvida en förundersökning ska inledas eller inte. Av 23 kap. 1 § rättegångsbalken (här) framgår att en förundersökning ska inledas så snart det finns anledning att anta att ett brott som hör under allmänt åtal har förövats. Förundersökning behöver dock inte inledas om det är uppenbart att brottet inte kan utredas. Urkundsförfalskning hör under allmänt åtal och ska alltså utredas om det är möjligt. Jag vet för lite om omständigheterna i ditt fall för att kunna uttala mig om huruvida en förundersökning bör inledas eller inte. Om det händelseförlopp som anmälaren har beskrivit utgör urkundsförfalskning och det inte är uppenbart att det inte kan utredas, bör dock en förundersökning inledas.

Av 23 kap. 2 § rättegångsbalken (här) framgår att förundersökningen syftar till att utreda vem som skäligen kan misstänkas för brottet och om tillräckliga skäl för åtal föreligger. Förundersökningen ska dock bedrivas objektivt och även omständigheter som är till fördel för den misstänkte ska beaktas. Om det skulle gå så långt att du blir skäligen misstänkt för brott, ska du enligt 23 kap. 18 § rättegångsbalken (här) delges misstanke för brottet när du blir hörd av polisen. I så fall har du även rätt att fortlöpande ta del av förundersökningen i den mån det kan ske utan men för utredningen. Eftersom du ännu inte har hört något ifrån polisen, är det inte särskilt troligt att skälig misstanke föreligger mot dig i nuläget.

När förundersökningen avslutas beslutar åklagaren om åtal ska väckas eller inte. Om åtal väcks kommer en huvudförhandling att hållas i en tingsrätt och därefter prövar rätten huruvida du ska dömas för brott eller inte. Enligt etablerad rättspraxis ska fällande dom meddelas om det är ställt utom rimligt tvivel att den tilltalade gjort sig skyldig till brottet. Av 14 kap. 1 § brottsbalken (här) framgår att en fällande dom för urkundsförfalskning kan leda till fängelse i upp till två år, om brottet är av normalgraden. Urkundsförfalskning av normalgraden preskriberas fem år efter gärningstillfället. Åklagaren har alltså fram till oktober 2020 på sig att väcka åtal, men att en förundersökning om urkundsförfalskning skulle fortgå så länge utan att läggas ned eller leda till åtal är knappast sannolikt.

Sammanfattningsvis finns det flera möjliga förklaringar till att polisen ännu inte har hört av sig till dig. Det är möjligt att man har beslutat att inte inleda förundersökning, eller att förundersökningen lades ner utan att någon skälig misstanke riktades mot dig. Om så är fallet kommer polisen antagligen inte att kontakta dig överhuvudtaget. Det är också möjligt att förundersökningen pågår just nu, men att du i nuläget inte är skäligen misstänkt. Om du i ett senare skede blir skäligen misstänkt, kommer du att bli delgiven misstanke. Du har då möjlighet att ge polisen din version av händelseförloppet och att ta del av förundersökningen i den mån det kan ske utan men för utredningen.

Jag hoppas att mitt svar har varit till hjälp.

Med vänlig hälsning,

Jonatan Sundqvist
Fick du svar på din fråga?
Kommentera
Relaterat innehåll
Senaste besvarade frågorna inom Förundersökning (467)
2020-10-17 Brottsmisstänkts rätt till insyn
2020-10-11 "Hur kan åklagaren inte väcka åtal?"
2020-10-02 Vad kan vi göra mot polisens tvångsmedel?
2020-09-29 Hur vet man att man är skäligen misstänkt för brott?

Alla besvarade frågor (85192)