FrågaARBETSRÄTTArbetsgivarens skyldigheter 26/09/2019

Vad gör jag om min arbetsgivare inte betalar ut min lön?

Hej! Vad kan jag göra om en arbetsgivare inte betalar ut lön och jag inte får hjälp av facket?

Lawline svarar

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

De lagar som i detta fall aktualiseras är lagen om anställningsskydd (LAS), lagen om betalningsföreläggande och handräckning, räntelagen och utsökningsbalken (UB). LAS behandlar dina rättigheter som arbetstagare, medan lagen om betalningsföreläggande, räntelagen och UB behandlar vad du kan göra för att få din lön utbetald.

Får arbetsgivaren låta bli att betala ut lön till arbetstagare?

Ett anställningsavtal är bindande för både arbetsgivaren och arbetstagaren. Genom anställningsavtalet följer rättigheter och skyldigheter för både arbetstagare och arbetsgivare. Ett exempel på de skyldigheter arbetstagare har, är att utföra det arbete som framgår i anställningsavtalet, medan arbetstagarens rättighet då är att få lön för utfört arbete.

Enligt 4 § 3 st. LAS får en arbetstagare med omedelbar verkan frånträda sin anställning, om arbetsgivaren avsevärt åsidosatt sina skyldigheter gentemot arbetstagaren. Att inte betala ut lön till en arbetstagare kvalificeras som att avsevärt åsidosätta sina skyldigheter gentemot denne. Att arbetsgivaren inte betalar ut en arbetstagares lön innebär också att arbetstagaren får en fordran mot arbetsgivaren.

Kan jag få min lön utbetald – hur går jag tillväga?

Om din arbetsgivare inte betalar ut lön till dig enligt anställningsavtalet, kommer lönen att bli en fordran och denna förfaller till betalning den dag som lönen egentligen skulle betalas ut. Från denna dag kan du dels kräva att arbetsgivaren ska betala ut lönen, dels kan du kräva ränta för dröjsmålet enligt 3 § räntelagen.

Skulle du som arbetstagaren inte nå framgång med detta, kan du även gå till Kronofogdemyndigheten (KFM) och ansöka om ett betalningsföreläggande. Ansökan görs enligt 2 § lagen om betalningsföreläggande och handräckning, där bl.a. fordringens belopp, förfallodag och ränta ska anges (11 § lagen om betalningsföreläggande och handräckning, se även 17-19 §§).

Skulle du inte få betalt via ett betalningsföreläggande, kan du ta ärendet till tingsrätten. Skulle tingsrätten förpliktiga arbetsgivaren att betala ut lön till dig, blir domen en s.k. exekutionstitel som gör att KFM kan genomföra en utmätning enligt 4 kap. UB och du får på så sätt sin lön utbetald.

Sammanfattningsvis

Sammanfattningsvis har alltså du som arbetstagare rätt att få din lön utbetald. Får du inte det kan du antingen omedelbart frånträda din anställning eller ansöka om betalningsföreläggande/utmätning för att på så sätt få din lön utbetald.

Med vänlig hälsning

Hanna StenbergRådgivare