Vad gör jag när Kronofogden inte vill ändra uppgifter om skuld i sitt register?

2020-01-27 i Myndigheter
FRÅGA
Hej,Den 26 maj 2014 förföll en skatteskuld i mitt dåvarande handelsbolag. Skattemyndigheten glömde att lämna ärende för indrivning till Kronofogden till den 19 mars 2015 istället för den 18 juni 2014. Detta har Skattemyndigheten själva skickat yttrande till Kronofogden om. Skatteskulden preskriberades för den solidariske bolagsmannen och för handelsbolaget 20191231. Men pga Skattemyndighetens miss att lämna skatteskulden till KFM för indrivning på mig så kommer skatteskulden inte preskriberas förrän 20201231.Skattemyndigheten har själva intygat samt skickat med tjänsteanteckningar mm och begär att KFM rättar uppgiften på mig. KFM avslår detta om menar att även om Skattemyndigheten gjort fel så är det inte en omständighet som kan ligga till grund för rättelse. Fordran är inte reglerad, varför dem anser att jag inte har fullgjort KFM:s grundläggande krav vad gäller vilja och förmåga att betala.Skulden uppkom enligt Skattemyndigheten exakt samma datum dvs förföll till betalning 2014-05-26 och skulden är preskriberad för den andra bolagsmannen och för bolaget men inte för mig pga miss av handläggare på skattemyndigheten. Skattemyndigheten har inget krav alls mot mig men KFM vägrar ändra uppgiften. Vad kan jag göra?
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till oss på Lawline med din fråga!

Utredning

Jag vill inledningsvis börja med att informera om att mitt svar till dig blir något generellt. Jag har kontaktat dig per e-post med några kompletterande frågor, dessvärre har du inte återkopplat. Du är dock varmt välkommen att återkomma till mig per e-post (se sist i svaret) om något är oklart och du har följdfrågor.

Bestämmelser om preskription av skatteskulder finns i lagen om preskription av skattefordringar m.m. En fordran preskriberas som utgångspunkt fem år efter utgången av det kalenderår då den förföll till betalning (3 § första stycket). En fordran som påförts enligt skatteförfarandelagen preskriberas fem år efter utgången av det kalenderår då den lämnades för indrivning. Om sådant indrivningsuppdrag återtas, upphör beräkningen av preskriptionstid för det belopp som omfattas av återkallelsen (3 § tredje stycket).

Som jag tolkar din fråga förföll din skattefordran till betalning den 2014-05-26, innebärande att den skulle ha preskriberats den 2019-12-31. Så har skett för den andre bolagsmannen och för bolaget, men inte för dig på grund av att Skattemyndigheten gjort fel och missat att lämna fordran för indrivning. Som jag förstår det har inte Skatteverket något krav mot dig, däremot vägrar Kronofogdemyndigheten att ändra uppgiften. Om det är så att skatten påförts dig med stöd av skatteförfarandelagen är preskriptionstiden fem år efter utgången av det kalenderår då den lämnades för indrivning. Lämnades den för indrivning den 2015-03-19 blir skulden preskriberad den 2020-12-31. Tyvärr kan jag i detta skede inte göra någon djupare analys; just för att jag inte vet mer än det som framkommer av frågan.

Det finns möjlighet att begära rättelse av uppgifter hos Kronofogden. Som jag förstår det har du begärt rättelse och fått avslag av Kronofogden med motivering att även om Skattemyndigheten gjort fel är inte det en omständighet som kan ligga till grund för rättelse. Enligt skatteförfarandelagen (SFL) ska ett skattebelopp eller avgiftsbelopp som inte betalats i rätt tid lämnas till Kronofogdemyndigheten för indrivning (70 kap. 1 § SFL). Frågan är då om den miss Skatteverket gjort innebärande att fordran inte lämnats för indrivning i tid är så grav att uppgiften ska ändras. Det går tyvärr inte att ge ett entydigt svar på det; praxis är sparsam i frågan.

Min rekommendation är att du begär rättelse som du gjort. I det beslutet du erhållit finns det instruktioner om hur du överklagar och när så senast ska ske. Det kan hänvisas till att Skatteverket brustit i sina rutiner när ärendet inte överlämnats till indrivning förrän först ett år senare. Tyvärr är det svårt att sia om vad utgången blir när domstolen bedömer ärendet. Om du behöver hjälp med att överklaga beslutet om rättelse är du varmt välkommen att återkomma till mig. Våra jurister på Lawline juristbyrå arbetar inte med skatterätt per se, däremot har vi lång erfarenhet av förvaltningsrättsliga ärenden (vilket detta är) och kan vara behjälpliga med din överklagan. För en offert och vidare kontakt nås jag på dennis.lavesson@lawline.se. För det fall att något är oklart eller du vill komplettera med något till din fråga utifrån det jag skrivit per e-post till dig, är du välkommen att återkomma.

Med vänliga hälsningar,

Dennis Lavesson
Fick du svar på din fråga?
Relaterat innehåll
Senaste besvarade frågorna inom Myndigheter (360)
2020-09-30 Kan man bli ett familjehem (tidigare kallat fosterhem) om man blivit dömd till böter?
2020-09-29 ​Vart skriver man sig om man bor i husbil?
2020-09-27 innebörden av förbudet mot dubbel bestraffning
2020-09-27 Anmälan om djur som far illa

Alla besvarade frågor (84692)