Vad ger föreskrift i äktenskapsförord om att andel i fastighet ska vara enskild egendom för verkningar?

Min make har två barn från tidigare äktenskap och vi har ett gemensamt. Då jag är 13 år yngre och vårt barn endast 8 år vill min make skydda oss ekonomiskt. Vi har skrivit och registrerat ett äktenskapsförord där vi angett att 50% av vår fastighet skall vara min enskilda egendom för att minimera de vuxna barnens laglott. Fråga 1: räcker detta, eller måste de 50 % också registreras som gåva från min make för att äktenskapsförordet skall vara giltigt?

Fråga 2: skall jag stå med på lagfart eller räcker äktenskapsförord?

(Vi har också upprättat testamente)

Lawline svarar

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga! Jag tolkar din fråga som att du undrar vilket ekonomiskt skydd du får av äktenskapsförordet.

Enskild egendom genom äktenskapsförord

Inom äktenskapsrätten delas egendom in i två huvudkategorier, giftorättsgods och enskild egendom. Huvudregeln är att en makes egendom är giftorättsgodsgods i den mån den inte är enskild egendom (se äktenskapsbalken 7 kap. 1 §). I äktenskapsbalken 7 kap. 2 § nämns vad som utgör enskild egendom. 1:a punkten i bestämmelsen säger att enskild egendom är egendom som till följd av äktenskapsförordet är enskild. Genom äktenskapsförord kan makar alltså bestämma sinsemellan att viss egendom ska vara enskild (se äktenskapsbalken 7 kap. 3 §). En viktig sak att påpeka är att man inte genom äktenskapsförord kan göra någon äganderättsöverföring. Anta t.ex. att make A och B tillsammans äger en bil som de betalat lika stora andelar av. Genom äktenskapsförord föreskriver makarna att egendomen ska utgöra A:s enskilda egendom. Följden av detta kommer bli att 50% av bilen utgör A:s enskilda egendom medan 50% av bilen utgör B:s giftorättsgods. Äganderättsförhållandet är fortfarande detsamma som innan.

Vilken betydelse har det att egendom är enskild?

Giftorätten aktualiseras först vid en bodelning som ska göras när äktenskapet upplöses (se äktenskapsbalken 9 kap. 1 §). Enligt äktenskapsbalken 10 kap. 1 § ska makarnas giftorättsgods ingå i bodelningen. Detta betyder att enskild egendom undantas från bodelning.

Dold samäganderätt

Jag tolkar det som att din man står som lagfaren ägare. Det kan dock föreligga dold samäganderätt, dvs att ni gemensamt äger fastigheten men det är din make som står på pappret. Förutsättningarna för att dold samäganderätt ska föreligga är:

Att egendomen har köpts för gemensamt bruk Att den som inte står som ägare har möjliggjort eller underlättat köpet genom ett ekonomiskt tillskott Att den make som står som ägare insett att syftet med det ekonomiska tillskottet var ett samägande av egendomen. Om dold samäganderätt föreligger behöver du alltså inte ha lagfart.

Vad får du för skydd?

Jag antar att ni äger lika stora andelar av fastigheten. Eftersom ni upprättat ett äktenskapsförord som säger att din andel ska utgöra enskild egendom kommer denna inte ingå i bodelningen. På så sätt får du ett starkt ekonomiskt skydd ifall äktenskapet skulle upplösas. En föreskrift om att egendom genom äktenskapsförord ska vara enskild är inte att likställa med en gåva varför ni då inte behöver registrera något för att äktenskapsförordet ska vara giltigt (se återigen äktenskapsbalken 7 kap. 3 § om formkraven för äktenskapsförord). Om din make däremot skulle äga hela fastigheten skulle inte äktenskapsförordet spela någon roll eftersom hen fortfarande har hela äganderätten av egendomen. I sådant fall skulle hen behöva ge dig 50% av fastigheten och sedan registrera gåvan enligt reglerna i 16 kap. äktenskapsbalken (se äktenskapsbalken 8 kap. 1 §).

För att sammanfatta så ger äktenskapsförordet dig rätt att undanta 50% av fastigheten från en eventuell bodelning men en förutsättning för det är att du faktiskt äger en andel av det värdet i egendomen som är föremål för äktenskapsförordet. Ni behöver alltså inte registrera några gåvor eller göra så att du står med som lagfaren ägare.

Hoppas du fick svar på din fråga!

Vänligen,

Lawline RådgivareRådgivare
Public question details image

Tjänster till fast pris *

Behöver du hjälp med Familjerätt och Äktenskap och äktenskapsförord? Vi hjälper dig till fast pris!

Äktenskapsförord1995 kr

Upprättande av äktenskapsförord som skickas till dig som PDF. Inkluderar upp till 15 minuters konsultation via mail och/eller telefon.

Betala medKlarna Logo
* Samtliga fastprisärenden hanteras av en jurist och inkluderar även en telefonavstämning