Vad gäller vid oenighet om huruvida en pengaöverföring varit en gåva eller ett lån?

2020-04-30 i Bevis och bevisning
FRÅGA
Hej,Jag fick i gåva 60 tusen kronor av ett ex som tack för att jag ställt upp för honom ekonomiskt och med min tid. Nu hotar han med att anmäla mig om jag inte betalar tillbaka allt inom 2 dagar. Jag har bevis på sms och andra appar att han har gett som gåva. Där kan säger att jag inte vill ha den gåvan men han ändå sätter in de pengarna på mitt konto. Vad händer nu? Jag har bevis från hans nummer vid flera olika tillfällen där jag vill betala tillbaka men han vägrar och att han blockat mig i banken. Men hotar med advokat och polis nu när jag sagt att jag inte vill dejta mer. Han använde även mycket av pengarna själv då han inte hade kontokort och var ny i Sverige.
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline!

Jag tolkar din fråga som att ni är oense om de aktuella pengarna har varit en gåva eller ett lån. I mitt svar kommer jag först att behandla vad ditt ex kan komma att göra och därefter hur en pengaöverföring ska betraktas när det är oklart om det rör sig om en gåva eller ett lån.

Vilka rättsliga alternativ kan ditt ex nyttja sig av?

En person som anser sig ha rätt till en betalning kan ansöka om att få ut betalningen med hjälp av kronofogden. Då blir det tal om ansökan om betalningsföreläggande enligt lagen om betalningsföreläggande och handräckning. Denna ansökan innehåller sökandens (ditt ex) yrkande och grunden för det. Om kronofogden väljer att ta upp hans ansökan kommer svaranden (du) att få ta del av föreläggandet. Du får därmed yttra dig i frågan och välja om föreläggandet ska bestridas eller godtas. Ett bestridande ska göras skriftligen. Om du har bestritt föreläggandet i rätt tid kommer ditt ex att få ta del av ditt bestridande. Han får då besluta om målet ska tas till domstol eller inte.

Om det i ditt fall skulle bli aktuellt med ett betalningsföreläggande från ditt ex antar jag att du skulle vilja bestrida föreläggandet. Det är väldigt viktigt att du bestrider föreläggandet i rätt tid, i annat fall kommer kronofogden att meddela ett beslut till ditt ex förmån (42 § lag om betalningsföreläggande och handräckning).

Hur behandlas frågan om en pengaöverföring avser lån eller gåva i domstol?

Om er situation hamnar i domstol blir det aktuellt med bevisföring. Frågan är då vem som har plikten att framföra tillräcklig information för att bevisa sitt yrkande i målet (bevisbördan).

Högsta domstolen har i ett mål från 2014 haft att avgöra om en pengaöverföring från en person till en annan var en gåva eller ett lån (se NJA 2014 s 364). I målet gjorde domstolen klart att det är den som mottagit pengarna som har bevisbördan för att pengarna utgör en gåva. Dock gäller detta endast om det råder oenighet om avsikten bakom pengaöverföringen – det får alltså inte råda oenighet om pengaöverföringens existens i sig. Om själva pengaöverföringens existens är oklar skulle bevisbördan istället ligga på den som skickat pengarna.

Enligt min tolkning rör er situation endast frågan om pengaöverföringen var en gåva eller ett lån. Därför har Högsta domstolens avgörande som jag nämnde ovan direkt betydelse för er. I ert fall innebär avgörandet att bevisbördan att bevisa att pengaöverföringen var en gåva och inte ett lån ligger på dig som mottagare. Skulle rätten inte anse att du i tillräcklig omfattning bevisat att pengarna var en gåva kommer rätten att besluta att pengaöverföringen avsåg ett lån. I detta skede blir det alltså aktuellt att framföra den bevisning som du nämner att du har samt den information du har om att han använt sig av pengarna.

Sammanfattning

Ditt ex har möjlighet att ansöka om betalningsföreläggande. Du har möjlighet att bestrida denna ansökan och om det görs i rätt tid kan sökanden besluta att målet tas upp i domstol. I domstolen kommer du, som mottagare av pengarna, att ha bevisbördan att pengarna avsåg en gåva. Om du inte lyckas bevisa detta kommer rätten att bedöma pengarna som ett lån.

Jag hoppas att det var svar på din fråga!

Med vänlig hälsning,

Zana Mohammed
Fick du svar på din fråga?
Kommentera
Relaterat innehåll
Senaste besvarade frågorna inom Bevis och bevisning (335)
2020-10-28 Ofullständig fråga
2020-10-18 Vad innebär det att vara kallad till en bevisupptagning?
2020-10-11 Fastställelsetalan om äganderätt till hund.
2020-10-11 Beslag av vittnes mobil och advokatens uppgift

Alla besvarade frågor (85504)