Vad gäller vid misshandel?

FRÅGA
Min dotter misshandlades av pojkvännen som är 22 år gammal Vad gäller?
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Vad är problemet?

Frågan avser vad som gäller vid misshandel. Eftersom jag inte har så mycket bakgrund till det inträffade kommer min redogörelse i det följande att hållas översiktligt.

Utredning

Din fråga regleras av brottsbalken (BrB).

Det första som ni bör göra är att göra en polisanmälan. Det är åklagaren som avgör om det finns tillräckligt med bevisning för att gå vidare i ärendet.

Det nämns inget i frågan om misshandeln skett vid upprepade tillfällen och var och en av gärningarna utgjort led i en upprepad kränkning av kvinnans integritet och gärningarna varit ägnade att skada hennes självkänsla. Om så är fallet kan även brottet grov kvinnofridskränkning aktualiseras (4 kap. 4 a § andra stycket BrB). Annars aktualiseras regleringen kring misshandeln (3 kap. 5 § 2 st BrB).

Målsägandebiträde

Din dotter har i samband med förundersökningen rätt till ett målsägandebiträde. Målsägandebiträde kan begäras och ska beviljas om det med hänsyn till kvinnans relation till den misstänkte kan antas att hon har ett behov av ett sådant biträde (jfr 1 § andra punkten lagen om målsägandebiträde). Begäran kan göras hos polisen eller hos advokatbyråer som erbjuder målsägandebiträde. Målsägandebiträdet tillvaratar brottsoffrets intresse, medverkar vid förhör och för skadeståndstalan i målet, om inte åklagaren gör det. Målsägandebiträde är kostnadsfritt.

Kontaktförbud

I vissa fall finns det möjlighet att få beslutat om kontaktförbud. Ett kontaktförbud får meddelas om det på grund av särskilda omständigheter finns risk för att den mot vilket förbudet avses att gälla kommer att begå brott, förfölja eller på annat sätt allvarligt trakassera den som förbudet avses skydda. Då ska det särskilt beaktas om den mot vilken förbudet avses gälla har begått brott mot någon persons liv, hälsa, frihet eller frid (1 § lagen om kontaktförbud). Det går att ansöka om kontaktförbud hos polisen och beslut om eventuellt kontaktförbud tas av åklagaren (7 § lagen om kontaktförbud). Överträds kontaktförbudet är det straffbart med böter eller fängelse (24 § lagen om kontaktförbud).

Ersättning

För den som blivit utsatt för brott finns tre olika typer av ersättning som brottsoffret kan vara berättigad till: skadestånd, försäkringsersättning och/eller brottsskadeersättning. Var en får ersättning från beror på omständigheter som t ex ifall polisanmälan leder vidare till rättegång eller om den läggs ned. En rekommendation är att du i första hand vänder dig till ditt försäkringsbolag för att se om det finns möjlighet att få ersättning via dem.

Sammanfattningsvis bör en polisanmälan göras snarast. Vidare kan din dotter begära ett målsägandebiträde. Ett målsägandebiträde kan beviljas när förundersökningen påbörjas och kan vara behjälpligt redan under förhören, men även under eventuell domstolsförhandling. Ansökan om målsägandebiträde kan ske hos polisen, eller med hjälp av en advokatbyrå som erbjuder tjänsten. Det finns även möjlighet, att i vissa fall, få beviljat ett kontaktförbud. Vidare rekommenderar jag er att ni undersöker möjligheten till ersättning i din dotters fall, då ni i första hand kan vända er till ert försäkringsbolag.

Hoppas mitt svar har varit till vägledning. Har du fler frågor och funderingar är du varmt välkommen att återkomma med dessa till oss på Lawline.

Vänligen,

Cornelia Isacson
Fick du svar på din fråga?
Relaterat innehåll