Vad gäller vid meningsskiljaktigheter i fråga om ett officialservitut?

2020-11-02 i Servitut
FRÅGA
Hej,Vi har ett servitut enligt lantmäteriförrättning att dra en väg om över grannens obebyggda skogsmark för att komma till och från vår fastighet, som idag är bebyggd. Rätten avser möjlighet att ansluta till allmän väg. I servitutet finns ingen precisering om sträckningen för denna väg. Idag nås vår fastighet med roddbåt, men med stigande ålder vill vi ha möjlighet att ta oss dit med bil. . Hur avgörs vägen sträckning om de berörda parterna ej är överens?
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till oss på Lawline,

UTREDNING

Jag tolkar ditt ärende enligt följande. Du äger en fastighet som har ett servitut på grannens obebyggda skogsmark. Det ifrågavarande servitutet är ett så kallat officialservitut och ger dig rätt anlägga en väg på grannfastigheten. Till dags dato nås endast din fastighet med båt, men avsikten är att inom en relativt snar framtid även kunna ha möjlighet att nå denna med bil. Men eftersom sträckningen av vägen inte på ett tydligt sätt har manifesterats servitutshandlingarna undrar du vad som gäller om meningsskiljaktigheter skulle uppstå om var vägen ska få anläggas på den tjänande fastigheten (grannfastigheten). Och den lagstiftning som främst behöver beaktas vid besvarandet av din fråga är:

Fastighetsbildningslagen (FBL).

Enligt min mening kommer dock svaret att bli tämligen kortfattat varför den fortsatta framställningen inte heller kommer att rendera i någon längre skrivelse. Om du och din granne inte skulle förmå att kunna göra upp i godo lyder i princip svaret att frågan måste hänskjutas till samma myndighet som ursprungligen beslutade om bildandet av officialservitutet för att där, genom den statliga lantmäterimyndighetens (Lantmäteriets) försorg, få avgöras genom en så kallad fastighetsbestämning.

Enligt 14 kap. 1 § 1 st. 2 p. FBL kan Lantmäteriet ombesörja en fastighetsbestämning, vilken utgör en förrättningsåtgärd som syftar till att bringa klarhet i tvistiga eller oklara förhållanden avseende servitutsfrågor och på så sätt för framtiden kunna få till ett rättsligt bindande avgörande. I 14 kap. 3 § FBL uttalas sedan att Lantmäteriet vid förrättningen ska klargöra fastighetsbestämningens omfattning för sakägarna (fastighetsägarna) och därvid noga ange vilka frågor som skall avgöras. Vidare skall myndigheten utreda de omständigheter som är av betydelse för fastighetsbestämningen och resultatet av utredningen ska sedan framläggas för dig och din granne i egenskap av sakägare.

Alla kända sakägare äger rätt att överklaga Lantmäteriets beslut och ska skriftligen underrättas om beslutet och detta enligt 4 kap. 33 a § 1 st. FBL. Den sakägare som önskar överklaga myndighetens avgörande ska göra det till mark- och miljödomstolen inom fyra veckor, dock ska överklagandet formellt ges in till Lantmäteriet, vilket framgår av 15 kap. 6 § 1 st. FBL. Försitter den part som vill överklaga beslutet tidsfristen vinner beslutet laga kraft, vilket innebär att rätten till domstolsprövning går förlorad, vilket i sin tur leder till att beslutat om fastighetsbestämning kommer att föras in i fastighetsregistrets allmänna del, se 19 kap. 2 § 1 st. FBL. Därefter anses fastighetsbestämningen fullbordad, vilket stipuleras i 1 kap. 2 § 2 st. 2 p. FBL.

Avslutande ord och ytterligare rådgivning

Givet att processen avseende en fastighetsbestämning ofta tenderar att bli både dyr och tidskrävande torde det föreligga ett fullgott incitament för er båda att försöka träffa en separat överenskommelse om var den ifrågavarande vägen ska få anläggas. Och detta eftersom kostnaden för att initiera och driva ett ärende hos Lantmäteriet kommer att delas mellan er.

Vid fler frågor är du varmt välkommen att höra av dig på nytt. Antingen här på hemsidan, via den kostnadsfria telefonrådgivningen eller ånyo genom några av våra betaltjänster. Själv nås jag på jacob.bjornberg@lawline.se och du får mer än gärna kontakta mig direkt ifall du önskar ytterligare hjälp i den fortsatta processen. I så fall kan jag slussa dig vidare till någon av byråns eminenta jurister utan att du behöver sitta i telefonkö. Mot bakgrund av COVID-19 erbjuder våra jurister idag möten såväl telefonledes som på Skype och andra liknande digitala plattformar.

Avslutningsvis är den livliga förhoppningen att min hantering av ditt ärende har varit matnyttig och presenterats i en för dig utförlig och tillfredsställande form. Återkom gärna med synpunkter genom att skicka in ett omdöme när du mottar en sådan förfrågan.

Vänligen,

Jacob Björnberg
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Servitut (286)
2021-05-15 Vad är ett negativt servitut och vilka sakrättsliga problem kan det ge upphov till?
2021-05-02 Vilka rättigheter har markägaren vid utövandet av min servitutsrätt?
2021-04-30 Får en härskande fastighet frångå servitut för att kunna avverka skog?
2021-04-28 Ska ersättning utgå för servitut?

Alla besvarade frågor (92282)