Vad gäller vid hävning enligt konsumentköplagen?

2021-11-22 i Konsumentköplagen
FRÅGA
Hej,Köpt en båt som var en massa strul med så jag höll inne betalningen tills allt är ordnat, fick en faktura av factoring med lite ränta och någon straffavgift, pratade med factorgruppen som skulle hålla fakturan tills allt var klart, pratade sedan med båtfirman som skulle ordna det hela, nu skriver båtfirman att factoring säger att jag har fått en kredit på min båt. Fakturan är såld till factoring, och måste betalas till factoringgruppen.Jag vill väldigt gärna se var jag godkänt eller skrivit på för ett kreditköp. Bestridit fakturan Ja! men inget annat.Bad ägarna till Båtfirman lösa problemet och där är jag nu.Ett alternativ är att jag lämnar tillbaka båten , men då får firman betala mig för motoreparation.
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till oss på Lawline,

UTREDNING

Den lagstiftning som främst måste beaktas vid behandlingen av ditt ärende är konsumentköplagen (KKL). Din beskrivning ovan saknar dock en eller flera uttryckliga frågor, vilket naturligtvis försvårar hanteringen av ärendet. Men eftersom du skriver att du eventuellt har för avsikt att lämna tillbaka båten behöver hävningsinstitutet i konsumentköplagen gås igenom. Mot bakgrund av ovanstående kommer den här utredningen att bli något generell till sin karaktär.

Det ska inledningsvis sägas, eller rättare sagt förtydligas, att alla former av icke-kontanta köp, dvs. när betalning inte erläggs direkt vid tidpunkten för avtalsslutet, i grunden utgör kreditköp. Ett köp mot faktura är således att betrakta som ett kreditköp, förvisso ofta med en ganska kort löptid (förfallotid, vanligtvis 10-30 dagar) och helt utan ränta. Men det handlar fortfarande om ett kreditköp, dock ett räntefritt sådant. Enligt allmänna fordringsrättsliga principer är det också i regel tillåtet med s.k. cession. Cession betyder överlåtelse av fordran eller borgenärsbyte, vilket inte kräver gäldenärens (ditt) samtycke eftersom det inte sällan är ovidkommande för denne vem som är slutlig mottagare av köpeskillingen, men givetvis under förutsättning att mottagaren verkligen är den rättmätige borgenären (borgenär = fordringsägare, icke att förväxla med rättsfiguren borgensman, vilken är en garant och således någonting helt annat). Motsatsförhållandet gäller dock vid s.k. substitution, byte på gäldenärssidan, vilket kräver ett godkännande från borgenären (båtfirman) eftersom man som borgenär av förklarliga skäl i så fall önskar säkerställa att gäldenären är kreditvärdig. Sammanfattningsvis så här långt kan sägas att det inte går att klandra båtfirman för att fakturan har sålts till en extern part.

Om factoringbolaget, utöver eventuell lagstadgad dröjsmålsränta, har för avsikt att ta betalt för själva beloppet, dvs. belägga den utestående köpeskillingen med ränta, krävs naturligtvis att avtal träffats därom, vilket, såvitt jag förstår, inte är fallet här. I den här delen har du med andra ord fog för din uppfattning och du torde därför rätteligen ha bestridit fakturan. När det sedan gäller hävningsrätten kan följande anföras.

För att kunna häva köpet krävs att båten inte är i avtalsenligt skick, alltså att det är fel på båten, och att felet är av väsentlig betydelse för dig som köpare, 29 § KKL. En första förutsättning är alltså att båten är felaktig i konsumentköplagens mening och utan tillgång till avtalet och utan att ha sett båten är det egentligen svårt att avgöra huruvida så är fallet. I lagen uttalas att varan i fråga om art, mängd, kvalitet, andra egenskaper och förpackning ska stämma överens med vad som följer av avtalet, 16 § 1 st. KKL. Detta kan framstå som något tillintetsägande, men den nyss nämnda bestämmelsen utgör grunden för den konsumentköprättsliga felbedömningen. Givet att du i samband med köpet fick information om att båtens skick, vilket jag utgår ifrån, gäller följande.

Om inte annat följer av avtalet ska en vara anses felaktig om den inte stämmer överens med den beskrivning som säljaren har lämnat eller har de egenskaper som säljaren har hänvisat till, 16 § 3 st. 1 p. KKL. Därutöver ska en vara anses felaktig om säljaren före köpet har underlåtit att upplysa köparen om ett sådant förhållande rörande varans egenskaper eller användning som han kände till eller borde ha känt till och som köparen med fog kunde räkna med att bli upplyst om, dock under förutsättning att underlåtenheten kan antas ha inverkat på köpet eller om varan i något annat avseende avviker från vad köparen med fog kunnat förutsätta, 16 § 3 st. 2-3 p. KKL. Om båtfirman skulle åberopa befintligt skick ska det framhållas att en "befintligt skick – klausul" inte på något sätt eliminerar säljarens felansvar. På konsumentköprättens område gäller nämligen att även om en vara har sålts i befintligt skick eller med ett liknande allmänt förbehåll, ska den anses felaktig, om den är i sämre skick än vad du i egenskap av köpare med hänsyn till varans pris och övriga omständigheter med fog har kunnat förutsätta, 17 § 1 st. KKL. Priset presumeras (antas) helt enkelt utgöra indikation på varans förväntade kvalité.

En reklamation verkar vara gjord eftersom du har påtalat de aktuella bristerna för båtfirman, vilket är bra eftersom du som köpare inte får åberopa att båten är felaktig om du inte har lämnat säljaren meddelande om bristerna inom skälig tid efter det att du märkte (subjektiv bedömning) eller borde ha märkt felen (objektiv bedömning). En reklamation som görs inom två månader efter att köparen märkte felet anses regelmässigt ha ägt rum inom skälig tid, 23 § KKL. I fråga om vilken felpåföljd som kan göras gällande kan man komma till olika slutsatser och i förevarande fall synes prisavdrag och hävning vara det som kan bli aktuellt, 28-29 §§ KKL. Men även felpåföljden avhjälpande är något som båtfirman möjligen kommer att åberopa, 26 § KKL, vilket dessutom verkar vara fallet med tanke på att du redan har nyttjat din detentionsrätt, dvs. din rätt att hålla inne betalningen. Däremot torde en omleverans inte vara görbar eftersom jag misstänker att båten är begagnad. Hävning innebär att prestationerna ska gå åter och för hävning krävs som sagt att felet är av väsentlig betydelse för dig som köpare, men vad som avses med väsentlig betydelse har inte kommit till uttryck i lagtexten. Det måste med andra ord avgöras från fall till fall. Men generellt kan sägas att en helhetsbedömning alltid måste göras varvid möjligheterna att rätta felet eller kompensera köparen genom lagens övriga påföljder ska beaktas, se prop. 1989/90:89 s. 128. Det ska även noteras att väsentligheten inte behöver vara synbar för säljaren.

Avslutande ord och ytterligare rådgivning

Utan ingående kunskap om alla för ditt ärende relevanta omständigheter är det svårt att göra en adekvat bedömning. Avsaknaden av uttryckliga frågor bidrar också till svårigheterna i hanteringen av ditt ärende. Men eftersom båten verkar vara behäftad med flertalet fel framstår därför en hävning som det mest fördelaktiga alternativet för dig. Och vi kan naturligtvis bistå dig i den processen.

Vid fler frågor är du varmt välkommen att höra av dig på nytt. Antingen här på hemsidan och då genom några av våra utmärkta betaltjänster eller via vår ordinarie byråverksamhet. Själv nås jag på jacob.bjornberg@lawline.se och du får mer än gärna kontakta mig direkt ifall du önskar ytterligare hjälp i den fortsatta processen. I så fall kan jag slussa dig vidare till någon av byråns eminenta jurister utan att du behöver sitta i telefonkö. Mot bakgrund av COVID-19 erbjuder våra jurister idag möten såväl telefonledes som på Teams och andra liknande digitala plattformar.

Avslutningsvis är den livliga förhoppningen att min hantering av ditt ärende har varit matnyttig och presenterats i en för dig utförlig och tillfredsställande form. Återkom gärna med synpunkter genom att skicka in ett omdöme när du mottar en sådan förfrågan.

Vänligen,

Jacob Björnberg
Vi kan hjälpa dig vidare!
Våra jurister ger dig personlig hjälp. Klicka för att boka tid med Lawline Juristbyrå: BOKA.
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Konsumentköplagen (1320)
2021-12-02 Kan jag enligt konsumentköplagen kräva ersättning av säljaren för uppkomna reparationskostnader?
2021-12-01 När övergår risken för en vara på köparen?
2021-12-01 Skadestånd om säljaren inte kan leverera varan
2021-11-30 Kan jag häva köp av gardiner på grund av en skarv?

Alla besvarade frågor (97723)