FrågaKÖPRÄTTKöplagen14/03/2021

Vad gäller vid fel enligt köplagen?

För 2,5 år sedan köpte jag husbil på firma som enligt dom inte hade några problem eller skador. Upptäckte mögel dagen efter köp och det hela slutade med anmälan till ARN. Firman har nu 2 ggr haft husbilen för lagning.

Fick senast tillbaka den i September-20.

Åkte till firma där jag bor å bad om riktig genomgång av husbil för att säkerställa att ingen fukt återstod. Den firman sa då att ingen fukt återstod. Dom frågade då mig om jag ville byta till något annat när jag visste att den va ok.

Efter lite funderingar så bestämde jag mig att köpa en ny husvagn av dom istället. Min husbil skulle lämnas in som delbetalning. Har ju lån kvar på den så i princip skulle det bli bara att dom övertog min husbil m lån å jag ta nytt på husvagnen.

Vi skrev kontrakt på detta i Oktober å jag lämnade över husbil med papper å nycklar till firman i väntan på nya husvagnen jag beställde. Den har där varit ute till försäljning.

Den 8:e Mars, ca en månad innan förväntad leverans av nya husvagnen, kontaktar dom mig å berättar att dom upptäckt en stor vattenskada fram i husbilen som inte gett utslag inifrån vid mätning men syns från utsidan. Men så stor att dom nu inte vill genomföra affären å råder mig att kontakta firman jag köpt husbilen ifrån istället då skadan bedöms ha pågått i flera år.

Får firman bryta kontraktet på detta sätt efter att ha haft husbilen hos sig i flera månader å själva hävdat tidigare att ingen fukt återstod?

Lawline svarar

Hej och tack för att du vänder dig till oss på Lawline,

UTREDNING

Den lagstiftning som blir tillämplig i den nu uppkomna situationen är köplagen (KöpL) eftersom du i egenskap av konsument har överlåtit husbilen till en näringsidkare. Notera alltså att konsumentköplagen (KKL) inte kan göras sig gällande i det här fallet. Glädjande är att du också har beställt en personlig telefonrådgivning, vilken jag för övrigt ser fram emot mycket. Under denna kommer ovanstående att kunna behandlas ytterligare och likaledes kommer möjlighet att ges till en mer djupgående diskussion (om så önskas). Många juridiska spörsmål behandlas dessutom allra enklast under ett telefonsamtal. Vidare krävs inte sällan ingående kunskaper om de faktiska omständigheterna för att kunna ge någorlunda träffsäkra svar.

Den köprättsliga felbedömningen, vad gäller?

Generellt kan sägas att som fel räknas huvudsakligen sådant som avviker från det som har manifesterats i avtalet om husbilens kvalité och andra eventuella egenskaper eller om husbilen i något annat avseende avviker från vad firman som köpare med fog kunnat förutsätta vid köpet, 17 § KöpL. Om ingenting specifikt avtalades i det här avseendet kan husbilen även anses felaktig om den avviker från vad husbilar i allmänhet bör uppfylla i termer av funktionsduglighet eller från vad du som säljare möjligen uppgav genom en annons eller lämnade i information innan den faktiska överlåtelsen ägde rum, 18 § KöpL. I det här fallet såldes husbilen förmodligen i befintligt skick, men det ska noteras att existensen av en "befintligt skick - klausul" ändå kan leda till att husbilen betraktas som felaktig. Enligt 19 § KöpL gäller detta om husbilen inte överensstämmer med de egenskaper hos bilen som säljaren har angett (lovat), eller om säljaren har underlåtit att upplysa köparen om ett väsentligt förhållande (exempelvis omfattande fuktskador) som denne måste ha känt till och som köparen med fog kunde räkna med att bli upplyst om eller om husbilen skulle vara i väsentligt sämre skick än vad firman som köpare objektivt sett hade kunnat förvänta sig med hänsyn till bilens pris och övriga omständigheter. Med tanke på vad du troligtvis har förmedlat till firman och den besiktning (genomgång) som de själva utförda på plats beträffande just frågorna om fukt torde göra att det vid en första anblick blir svårt att åberopa ett fel i köplagens mening.

Ansvarsfrågan, hur löses denna?

Men kan en avvikelse enligt ovan ändå fastställas blir riskens övergång den springande punkten för om du som säljare kan åläggas det köprättsliga felansvaret och detta avgörs utifrån när mottagandet av husbilen skedde. Om felet fanns innan överlämnandet av husbilen ägde rum svarar säljaren för det och detta gäller även om felet skulle visa sig först i ett senare skede, 13 och 21 §§ KöpL. Det ska vidare uppmärksammas att en uppkommen försämring av husbilen som inte fanns vid tidpunkten för överlåtelsen kan du som säljare ändå behöva ansvara för om du var i ond tro vid köpet, det vill säga om du kände till (subjektiv bedömning) eller borde ha känt till (objektiv bedömning) de ifrågavarande felen. Det här blir dock i praktiken en ren bevisfråga där firman som köpare först måste göra sannolikt att felen faktiskt existerade när husbilen förvärvades innan bevisbördan slutligen övergår på dig som motpart. Ytterligare en förutsättning för att firman överhuvudtaget ska kunna göra gällande eventuella felpåföljder är att reklamation (meddelande) om att husbilen är behäftad med fel görs inom skälig tid efter det att de märkte eller borde ha märkt felet, 32 § 1 st. KöpL. Mot bakgrund av besiktningsutlåtandet kan det naturligtvis argumenteras för att du bör gå fri från ansvar. Men jag har samtidigt svårt att göra en adekvat bedömning i skrivande stund varför den här delen får hänskjutas för ytterligare behandling till vårt kommande telefonsamtal.

Hade firman från början någon undersökningsplikt som nu skulle kunna ligga dem till last?

Det korta svaret lyder: Nej, det föreligger ingen generell lagstadgad undersökningsplikt enligt köplagen innan ett förvärv äger rum, motsatsförhållandet gäller dock efter ett köp, 31 § KöpL. Däremot kan en köpare såsom fel inte åberopa sådant som denne måste ha känt till vid köpet. Det kan aktualiseras om säljaren innan överlåtelsen skulle ha uppmanat köparen att undersöka varan eller om denne på eget initiativ ombesörjer en undersökning av objektet, 20 § KöpL. Noggrannheten i köparens besiktning ska motsvara vad en normalbegåvad person utan särskilda sakkunskaper hade klarat av. Men märk väl att lugnande besked lämnade av säljaren och/eller eventuella utfästelser gjorda av honom eller henne kan minska köparens undersökningsplikt och i förekommande helt eliminera denna (trots en ursprunglig uppmaning från säljaren). Men mot bakgrund av ovanstående och med tanke på att köparen dessutom är en bilfirma (och inte en normalbegåvad person utan några som helst sakkunskaper) finns det enligt min mening trots allt ganska mycket som talar för att firman borde stå risken för det inträffade, vilket i så fall betyder, som svar på din faktiska fråga, att avtalet inte kan hävas. I synnerhet inte när firman var fullt medveten om husbilens historik.

Avslutande ord och ytterligare rådgivning

Utan ingående kunskap om alla för ditt ärende relevanta omständigheter, avtalsinnehållet och vad som sades mellan dig och firman vid tidpunkten för överlåtelsen har jag svårt att närmare kommentera ditt ärende mer än vad jag har gjort ovan. Låt oss därför vidare diskutera ditt ärende i lugn och ro över telefon.

Vid fler frågor är du varmt välkommen att höra av dig på nytt. Antingen här på hemsidan och då genom några av våra utmärkta betaltjänster eller via vår ordinarie byråverksamhet. Själv nås jag på jacob.bjornberg@lawline.se och du får mer än gärna kontakta mig direkt ifall du önskar ytterligare hjälp i den fortsatta processen. I så fall kan jag slussa dig vidare till någon av byråns eminenta jurister utan att du behöver sitta i telefonkö. Mot bakgrund av COVID-19 erbjuder våra jurister idag möten såväl telefonledes som på Skype och andra liknande digitala plattformar.

Vi kan exempelvis för din räkning kontakta köparen och/eller ombesörja upprättandet av ett kravbrev riktat mot denne (firman) och i förlängningen även företräda dig inför och under en eventuell förlikningsförhandling och/eller i en kommande domstolsprocess.

Du har som sagt också beställt en 30 minuters personlig telefonuppföljning med möjlighet att kunna ställa kompletterande frågor och till vidare diskussion om hur din fortsatta hantering av ärendet bör läggas upp. Jag kommer därför att ringa dig nu på tisdag den 16/3 kl 17.00. Observera att jag ringer från skyddat nummer. Vänligen återkom per mail om den föreslagna tiden inte skulle passa.

Avslutningsvis är den livliga förhoppningen att min hantering av ditt ärende hittills har varit matnyttig och presenterats i en för dig utförlig och tillfredsställande form. Återkom gärna med synpunkter genom att skicka in ett omdöme när du mottar en sådan förfrågan.

Vänligen,

Jacob BjörnbergRådgivare
Vi använder Cookies
Vi använder cookies för att ge dig bästa möjliga upplevelse på vår webbplats. För att anpassa dina cookie-inställningar, vänligen klicka på “Mer information”