Vad gäller om en tar sönder ett fönster på fastigheten som en hyr en lägenhet i?

2021-02-23 i Fastighet
FRÅGA
Min son råkade ha sönder en ruta (bara den yttersta, alltså inte hål rakt igenom) på fastigheten vi hyr lgh i. Dock tillhör fönstret en annan lokal än vår lgh. Hyresvärden anser att jag ska betala. Glasmästaren sa att i alla fall han varit involverad i har hyresvärdarna själv stått för skadan och tyckte det var konstigt att jag skulle faktureras. Vad gäller?
SVAR

Hej, tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Jag uppfattar det som att din son av olyckshändelse har tagit sönder en glasruta i den byggnaden som ni hyr en lägenhet i. Det framgår dock inte i vilket utrymme fönstret som din son tog sönder fanns. Jag kommer att utgå ifrån att ditt hyresförhållande ger en rätt att använda det utrymmet som fönstret tillhörde och som är avsett att användas gemensamt av alla hyresgäster. Din fråga är vem som ska stå för reparationskostnaden.

I första hand kan det vara bra för dig att se efter i hyresavtalet om vad som gäller för ansvarsfrågan vid skador, eftersom avtal kan reglera sådana förhållanden.

Hyresvärdens ansvar att underhålla fastigheten

Frågan om ansvar regleras även i Jordabalken (JB). Där anses det falla på fastighetsägaren och dennes försäkringsbolag att hålla uthyrd lägenhet och gemensamma utrymmen i fastigheten i sådant skick att den enligt den allmänna uppfattningen är fullt brukbar för det avsedda ändamålet, samt för att periodiskt underhålla fastigheten och utföra nödvändiga reparationer för att hålla det i gott skick (12 kap. 9 § och 12 kap. 15 § JB se speciellt 3 punkten). Utifrån det är fastighetsägaren ansvarig för att reparera fönsterrutan. Fastighetsägaren kan dock i sin tur rikta krav mot andra som kan anses vara skyldiga till skadan.

Hyresgästens ansvar för skada

Hyresgästen ska vårda hyrd lägenheten väl under hyrestiden, (12 kap. 24 § JB). Vårdnadsplikten omfattar förutom den egna lägenheten och vad som hör den till även andra gemensamma utrymmen. Det innebär att du som hyresgäst är skyldig att ersätta skada som orsakats av uppsåt eller vårdslöshet. Till vårdplikten hör exempelvis att iaktta viss aktsamhet. Det finns egentligen inget generellt svar på hur långt hyresgästens vårdplikt sträcker sig, men den innebär att hyresgästen har en skyldighet att handla på ett sätt som undviker att risk för skador uppstår. Huruvida man bär ett ansvar för skador som uppstår på andra delar av fastigheten är dock inte helt klart. Lagtexten talar endast om skador orsakade på lägenheten. Det bör dock kunna dras den slutsatsen att hyresgästen är den som bär ansvaret för de skador som vållats genom oaktsamhet.

Även Skadeståndslagen (SkL) kan komma i fråga gällande regler om ekonomisk ersättning till följd av att någon har orsakat skada. Huvudregeln i SkL säger att "den som uppsåtligen eller av vårdslöshet vållar personskada eller sakskada skall ersätta skadan", (2 kap. 1 § SkL). Om din son med mening eller genom att ha varit oaktsam har orsakat skada på person eller på sak ska denne ersätta detta. Detta gäller i regel även för barn under 18 år som orsakat skadorna. Din son är dock endast ersättningsskyldig i den mån det är skäligt med hänsyn till hans ålder och utveckling, handlingens beskaffenhet, om det finns någon ansvarsförsäkring i hemförsäkringen och andra ekonomiska förhållanden samt övriga omständigheter (2 kap. 4 § SkL).

Bevisfrågan

Vid rena olyckshändelser bör du inte bli ansvarig, men det förutsätter att du också kan påvisa detta på ett sakligt sätt. Huvudregeln enligt praxis är att hyresvärden ska bevisa att hyresgästen har vållat skadan (NJA 1987 s. 668). I NJA 1975 s. 657 uttalade domstolen dock att skada som typiskt sett uppkommer genom oaktsamhet får antas ha vållats av hyresgästen, såvida det inte framkommer omständigheter som tyder på att skadan kan ha uppkommit på annat sätt. Med andra ord innebär detta att om det finns en annan rimlig förklaring till skadans uppkomst än hyresgästens handlande ska hyresvärden ansvara för skadan.

I ditt fall

Som du förklarar så har din son orsakat skadan på glasrutan av olyckshändelse och du kan då bli ersättningsskyldig för detta beroende på omständigheterna i ditt fall, eftersom ansvar uppkommer även om skadan inträffar genom oaktsamhet. Jag kan inte göra någon vidare utredning av ansvarsfrågan då jag inte vet fler omständighete i fallet.

Hyresvärdar har i många fall redan avtal och kontakt med reparationsföretag. Det innebär att det bästa är att låta hyresvärden utföra reparationen, och det är helt riktigt att hyresvärden därefter får fakturera/återkräva dig på reparationskostnaden om du på grund av oaktsamhet skulle kunna anses vara ansvarig för skadan.

Skulle du vilja prata med en jurist angående detta råder jag dig att boka in ett möte med våra verksamma jurister på info@lawline.se.

Hoppas att du fick svar på din fråga! Om inte så är du varmt välkommen att återkomma till oss med mer information.

Med vänliga hälsningar,

Alexandra Madsen
Vi kan hjälpa dig vidare!
Våra jurister ger dig personlig hjälp. Klicka för att boka tid med Lawline Juristbyrå: BOKA.
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Fastighet (591)
2021-10-12 Räknas ett inbyggt akvarium som byggnadstillbehör till en fastighet?
2021-10-12 Min grannes träd växer in på min tomt, vad är denne skyldig att göra?
2021-10-12 Måste jag såga ner grenar som växer in på min grannes tomt?
2021-10-12 Utgör ett inbyggt akvarium ett byggnadstillbehör?

Alla besvarade frågor (96583)