Vad gäller när ens barn orsakar skada?

Hej, min son som är 12 år har diagnosen ADHD och hamnade i våras i en situation i matsalen. Han hade haft en dispyt med en jämnårig och skulle gå in i matsalen igen då en lärare ställer sig och blockerar vägen. Han agerar i affekt genom att veva med armen så att hennes glasögon for av och gick sönder. Nu 7 månader senare mailar hon till oss att hon anser sig som tredje part och inte vill betala något på hennes nyinköpta glasögon. Vi ringde vårt försäkringsbolag direkt när det hände och uppgav vad som hänt samt bad henne kolla upp om skolan hade någon försäkring. Men har sen dess inte hört något från någon. Han har hunnit byta skola. Vad gäller, ska vi som föräldrar stå för mer än ev självrisk?

Lawline svarar

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Det du undrar över berör fler, ganska kluriga, skadeståndsrättsliga moment. Jag kommer därför redogöra för vart och ett av dem och därefter komma med en slutsats.

Preskriptionstid för skadestånd

En skadeståndsfordran preskriberas 10 år efter att skadan uppkom enligt 2 § preskriptionslagen. Det föreligger därför inget som hindrar läraren från att begära ersättning efter 7 månader.

Huvudregeln

Den som uppsåtligen eller av vårdslöshet vållar person- eller sakskada ska ersätta skadan. Så lyder huvudregeln i skadeståndslagens (SkL) 2 kap 1 §.

Uppsåt och vårdslöshet

I detta fallet verkar det som att din son agerat med uppsåt genom att ha vevat med armarna på det sätt du beskriver. Om inte uppstår föreligger är det högst sannolikt att vårdslöshet i skadeståndslagens mening föreligger. Jag grundar detta på handlingsföreskriften om att misshandel eller eventuellt skadegörelse är brottsliga (observera att jag inte menar att din son riskerar några straffrättsliga konsekvenser). Att bryta mot dessa handlingsnormer innebär minst vårdslöshet i skadeståndslagens mening.

Jag drar därför slutsatsen att antingen uppsåt eller vårdslöshet enligt 2 kap 1 § skadeståndslagen föreligger. Din son är därför ansvarig.

När ett barn vållar sakskada

Eftersom din son är 12 år ska han ersätta skadan endast i den mån det är skäligt med hänsyn till hans ålder, utveckling, handlingens beskaffenhet, gällande ansvarsförsäkring, andra ekonomiska förhållanden eller omständigheter i övrigt enligt 2 kap 4 § SkL.

Möjligheten att minska skadeståndets omfattning blir särskilt aktuellt när skadan är betydande och skadeståndsbeloppet därför betungande. Barnets ålder och utveckling ska givetvis också beaktas här för att veta hur mycket barnet själv måste betala. Skadeståndet kommer därför att sättas ned, dock kan jag inte säga med hur mycket.

Om ansvarsförsäkring för barnet

Om barnet är skyddad av en ansvarsförsäkring kommer ingen minskning av skadeståndet att göras. Är skadan beräknad till exempelvis 3000 kronor kommer hela detta att betalas ut på grund av att barnet täcks av en ansvarsförsäkring.

Om försäkring på den skadelidnas sida

Om det är så att en försäkring skulle täcka sakskada avseende glasögon blir tre parter inblandade. Ni, läraren och försäkringsbolaget. Om en försäkring täcker skadan kan läraren inte erhålla både skadestånd och försäkringsersättning för samma skada. Väljer läraren att kräva ersättningspengar kan din son bli skyldig att betala självrisken alternativt bli skyldiga att betala hela det belopp som försäkringsbolaget betalar ut enligt 7 kap 9 § försäkringsavtalslagen. Försäkringsbolaget skulle alltså ha regressrätt. Detta under förutsättningen att skadan täcks av försäkringen och att skadan har ersatts av dem.

Föräldrars ansvar för skador som orsakas av deras barn

En förälder har ett särskilt ansvar för att täcka skador som uppkommer genom att deras barn begår brott (3 kap 5 § SkL). Föräldrarnas ansvar är däremot begränsat till högst fem prisbasbelopp per skadehändelse. I detta fallet var det fråga om en skadehändelse varför ert ansvar högst uppgår till 9 100 kronor (45 500/5).

Observera att detta endast gäller om ert barn har begått ett brott (det spelar ingen roll i skadeståndshänseende att barnet inte är straffmyndig). Huruvida din son begått ett brott kan jag inte avgöra med den information jag har, men det verkar inte så eftersom din son inte verkar ha velat skada utan endast streta emot läraren.

Medvållande på lärarens sida

Skadeståndet för sakskadan (glasögonen i detta fall) kan sättas ned om den skadelidande medverkat till skadan enligt 6 kap 1 § andra stycket SkL. Här krävs alltså vårdslöshet från den skadelidnas sida.

För att jämkning av skadeståndet ska kunna göras ska man beakta det risktagande som den skadelidna gjort. I detta fall har läraren blockerat vägen för din son. Det agerandet i sig talar inte direkt för att läraren har medvållat skadan genom vårdslöshet. Däremot måste man beakta hela situationen och utreda huruvida läraren kunde ha agerat annorlunda och om denne förstod att risk för att skada kunde ske förelåg.

Jämkning i detta fall är alltså inte uppenbart, men det finns möjlighet för att det skulle kunna ske.

Slutsats

Jag drar slutsatsen att din son är skadeståndsskyldig genom vårdslöst-, alternativt uppsåtligt agerande. Din son är därför primärt ansvarig att ersätta skadan, men det ansvar som ni som föräldrar har kan göra att ni måste ersätta högst 9 100 kronor för skadan (beroende på skadans storlek fastställs ert ansvar). Eftersom din son är under 18 år ska man beakta ålder och utveckling och ytterligare omständigheter för att veta hur mycket av skadan som din son är skyldig att betala. Fullt skadestånd kommer åtminstone inte att utgå i detta fall.

I det fall läraren är skyddad av någon försäkring är det sannolikt att ni blir skyldiga att utbetala hela det belopp som försäkringsbolaget betalar ut. Jag ser inget som direkt talar för att läraren har vårdslöst medvållat skadan. Dock har jag inte all information om händelseförloppet, varför det fortfarande finns möjlighet till ytterligare jämkning av skadeståndet.

Jag hoppas mitt svar har varit till hjälp!

Med vänliga hälsningar,

Jesper HorndahlRådgivare
Public question details image

Boka tid med jurist

Behöver du hjälp med ärenden relaterade till Skadeståndsrätt och Skadeståndsansvar för underåriga och vårdnadshavare? Våra duktiga jurister kan hjälpa dig!

Fyll i formuläret så svarar en av våra jurister dig inom 24 timmar. Juristen kommer att kontakta dig och ge dig ett tidsestimat och ett prisförslag för att hjälpa dig med att lösa ditt ärende

0 / 1000