Vad gäller för närstående vid sekretess inom sjukvården?

Hej, jag har en fråga. Får en vuxen människas familj höra av sig till den vuxna människans läkare ? Utan vetskapen av den vuxna.

Lawline svarar

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!


Jag tolkar det som att du undrar om en persons familj får höra av sig till dennes läkare utan personens vetskap, i syfte att få information om denne. Om jag har tolkat din fråga felaktigt, är du varmt välkommen att skriva in till oss på Lawline igen. 


Situationen handlar huvudsakligen om tystnadsplikt inom sjukvården, varav två lagar kan bli tillämpliga beroende på om sjukvårdsverksamheten är offentlig eller privat. För offentlig verksamhet gäller offentlighets- och sekretesslagen (OSL) och för privat verksamhet gäller patientsäkerhetslagen (PSL). Du nämner inte i din fråga om det handlar om en offentlig eller privat verksamhet, dock det inte vara någon skillnad på reglerna om sekretess i dessa lagar.


Vad innebär sekretess inom sjukvården?

Sekretess i sig innebär ett förbud att röja uppgift, oavsett om det sker muntligen, skriftligen eller på annat sätt.

Enligt 21 kap. 1 § OSL gäller sekretess för uppgift om enskild hälsa, om det måste antas att den enskilde eller någon närstående kommer att lida betydande men om uppgiften röjs. Således får uppgifter lämnas ut, om det är helt klart att den enskilde eller någon närstående inte lider “men” om uppgiften lämnas. Begreppet “men” innebär ett påtagligt obehag och bedömningen ska alltid utgå från individens egna upplevelse. Vilket vanligtvis innebär att man ska fråga patienten om hen samtycker till att uppgift lämnas ut.

6 kap. 12 § PSL anger att hälso- och sjukvårdspersonal inom den privata sjukvården får inte obehörigen röja vad hen i sin verksamhet har fått veta om en persons hälsotillstånd eller andra personliga förhållanden. I 6 kap. 13 § PSL anges motsvarigheten till vad som stadgas i 21 kap. 1 § OSL, nämligen att sjukvårdspersonal inom den privata sjukvården inte obehörigen får röja en uppgift om en persons hälsotillstånd eller andra privata förhållanden, om det kan antas att det finns en risk för att den som lämnat uppgiften eller någon närstående utsätts för våld eller annat allvarligt men.

Sekretessen gäller även gentemot familjen, dock generellt inte vårdnadshavare. Men eftersom du skriver att det handlar om en vuxen människa tolkar jag det som att frågan om vårdnadshavare inte är aktuell.


Undantag från sekretessen

I vissa fall är det tillåtet för sekretessen att brytas. Det kan vara till exempel om vårdpersonalen får kännedom eller misstänker att ett barn far illa, eller om någon händelse har medfört eller hade kunnat medföra allvarlig vårdskada. Där är personalen respektive vårdgivaren skyldig att anmäla detta till socialnämnden respektive Inspektionen för vård och omsorg.

Det finns fler exempel på sekretessbrytande bestämmelser i exempelvis 25 kap. 11-14 §§ OSL, men eftersom jag inte vet mer om din situation kan jag inte svara på om dessa skulle vara aktuella i ditt fall. Men jag anser de ändå som värda att nämna.


Vad gäller i ditt fall?

Enligt min tolkning av lagen, finner jag inget som säger att det skulle vara olagligt att kontakta närståendes läkare. Dock kommer läkaren inte att ge ut någon information eller diskutera något om patienten på grund av sekretessen som gäller inom sjukvården. Således är den enda möjligheten för familjen att få information om patienten, om patienten själv har samtyckt till det - eller om det skulle föreligga undantag från sekretessen. 


Värt att nämna är att även om det inte i sig skulle vara olagligt att kontakta läkaren, finns det en risk för att patienten ser det som en integritetsinkränkning och skulle kunna bli förolämpad av situationen, vilket är något att ta i beaktan. 


Hoppas detta har gett dig svar på din fråga. Om du har fler frågor eller funderingar är du välkommen att höra av dig till oss på Lawline igen.


Vänliga hälsningar,

Cornelia NilssonRådgivare
Public question details image

Boka tid med jurist

Behöver du hjälp med ärenden relaterade till Offentlig rätt och Hälso- och sjukvård? Våra duktiga jurister kan hjälpa dig!

Fyll i formuläret så svarar en av våra jurister dig inom 24 timmar. Juristen kommer att kontakta dig och ge dig ett tidsestimat och ett prisförslag för att hjälpa dig med att lösa ditt ärende

0 / 1000