Vad gäller för efterlevande make vid arv av en utomlands belägen lägenhet?

2020-08-22 i Make
FRÅGA
God morgon,Jag har följande arvsproblem.Min mor har lägenhet i Spanien & vill sälja den men, eftersom Notarien advokat säger att min avlidna far inte testamenerat sin del till min mor kan hon inte sälja lägenheten,Fe vill först veta vilka regler som gäller i Sverige, eftersom min mor far gifte sig i Sverige & bott där större delen av livet.
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till oss på Lawline,

UTREDNING

Jag tolkar ditt ärende enligt följande. Din mor äger en lägenhet, vilken är belägen i Spanien, som hon nu har för avsikt att sälja. En jurist i Spanien har såvitt jag förstår meddelat att den planerade försäljningen inte är möjlig att genomföra eftersom din framlidne far inte hade testamenterat sin andel till din mor. Huruvida dina föräldrar var gifta förtäljer inte riktigt din ärendebeskrivning, men jag utgår ifrån att så var fallet. Hur spansk arvsrätt är konstruerad kommer jag emellertid av förklarliga skäl inte att kunna redogöra för. Det nu sagda torde dock inte utgöra något problem eftersom du initialt endast undrar hur de svenska arvsreglerna ser ut på det här området. Den lagstiftning som behöver beaktas vid besvarandet av ditt ärende följer enligt nedan.

Ärvdabalken (ÄB).

Europaparlamentet och rådets förordning (EU) nr 650/2012 (arvsförordningen).

Vidare framstår frågan enligt min mening som tämligen enkel att besvara varför den fortsatta framställningen inte kommer att bli särskilt lång. Jag misstänker för övrigt att du inte heller är intresserad av någon längre rättsutredning utan endast önskar ett kortare adekvat svar på din faktiska fråga.

De arvsrättsliga reglerna i det här sammanhanget, vad gäller?

Den så kallade första arvsklassen består av arvlåtarens avkomlingar (barnen), vilka för övrigt brukar kallas bröstarvingar. Dessa ärver först enligt ärvdabalken och varje barn äger rätt till lika stor del i den avlidnes kvarlåtenskap (2 kap. 1 § ÄB). Av den information som du har delgett oss går det inte att utläsa om det finns några andra barn med i bilden. Men under förutsättning att du saknar syskon tillfaller alltså hela kvarlåtenskapen efter dina respektive föräldrar dig och ingen annan. Äkta makar ärver dock före gemensamma barn, vilket således innebär att om den avlidne var gift går dennes hela kvarlåtenskap till den efterlevande maken (3 kap. 1 § ÄB). Bröstarvingar får sedan ärva efter det att båda föräldrarna har avlidit. Med andra ord torde hela den ifrågavarande lägenheten vara din mors och detta oaktat avsaknaden av ett eventuellt testamente.

Huvudregeln enligt EU:s arvsförordning stadgar att den lag som är tillämplig på arvet i dess helhet ska vara lagen i den stat där den avlidne hade hemvist vid sin död (artikel 21.1). Om det vid beaktande av alla omständigheter i det enskilda fallet dock kan fastställas att den avlidne vid sin död hade uppenbart närmare anknytning till en annan stat kan lagstiftningen i den andra staten komma att aktualiseras istället (artikel 21.2). Men utifrån de uppgifter som du har lämnat enligt ovan är det min uppfattning att det är svensk lag som ska tillämpas oavsett vilket lands domstol som i ett senare skede kommer att anses vara behörig att pröva frågan. Om denna mot all förmodan skulle behöva hänskjutas till domstol vill säga. Det finns i vart fall ingenting som tyder på att din far skulle ha haft en "uppenbart närmare anknytning" till Spanien. Centrum för dennes levnadsintressen torde följaktligen har varit Sverige. Om det möjligen finns några spanska undantagsbestämmelser från det nu sagda som skulle kunna göras gällande här låter jag dock vara osagt.

Sammanfattning och ytterligare rådgivning

Sammantaget kan följande konstateras. Äkta makar ärver före gemensamma barn. Din mor äger således rätt till hela din fars kvarlåtenskap. Det inbegriper även den aktuella utomlands belägna lägenheten. Svensk lagstiftning ska tillämpas varför jag menar att ett testamentes eventuella existens i det här sammanhanget är en så kallad nullitet (en icke-fråga).

Vid fler frågor är du varmt välkommen att höra av dig på nytt. Antingen här på hemsidan, via den kostnadsfria telefonrådgivningen eller ånyo genom några av våra betaltjänster. Själv nås jag på jacob.bjornberg@lawline.se och du får mer än gärna kontakta mig direkt ifall du önskar ytterligare hjälp i den fortsatta processen. I så fall kan jag slussa dig vidare till någon av byråns eminenta jurister utan att du behöver sitta i telefonkö. Mot bakgrund av COVID-19 erbjuder våra jurister idag möten såväl telefonledes som på Skype och andra liknande digitala plattformar.

Avslutningsvis är den livliga förhoppningen att min hantering av ditt ärende har varit matnyttig och presenterats i en för dig utförlig och tillfredsställande form. Återkom gärna med synpunkter genom att skicka in ett omdöme när du mottar en sådan förfrågan.

Vänligen,

Jacob Björnberg
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Make (463)
2021-03-27 Om min man skulle avlida, kommer hans barn kunna få en del av mitt arv från min mor?
2021-03-20 Makas rätt till arv trots avliden make
2021-03-18 Makes arvsrätt, efterarv och särkullbarn
2021-03-08 Vad ingår i dödsboet?

Alla besvarade frågor (91095)