FrågaFASTIGHETSRÄTTÖvrigt31/05/2022

Vad gäller då grannen planterat häck på tomtgränsen och på annans mark?

Ställde en fråga kring en "tujahäck" och fick snabbt svar :-) Tack för det. Av svaret kunde jag tyvärr inte utläsa vad som gäller i fallet när grannen har planterat en del av tujorna på vår tomtmark; dvs strax innanför tomgränsen. Kan vi helt enkelt ta bort dessa utan att ens fråga grannen? Och samma gäller de tujor som står "mitt på tomtgränsen"? Grannen frågade inte om lov att plantera hela - eller delar - av tujorna på vår tomt.

Lawline svarar

Hej! Tack för att du vänder dig till oss på Lawline med din fråga!

Jag kan tyvärr inte hitta din tidigare fråga men ska göra mitt bästa att besvara din fråga ändå. Det finns två lagar som primärt blir aktuella vid en situation som ni berättar om, Jordabalken och Brottsbalken

I Jordabalken finns det regler om att grannar generellt ska ta skälig hänsyn till sin omgivning (3 kap. 1 § Jordabalken). Utöver detta så finns även regler om att du som granne har rätt att bort rötter och dylikt som tränger in på din tomt, i vissa fall när det finns risk för skada så ska dock grannen få möjlighet att åtgärda det själv (3 kap. 2 § Jordabalken). Gemensamt för båda dessa bestämmelser är att det enbart gäller i situationer då någon annan vidtar åtgärder på sin tomt som kan komma att påverka eller tränga över till er tomt. 

I Brottsbalken finns bestämmelser om egenmäktigt förfarande (8 kap. 8 § Brottsbalken). I lagen står det: Den som, i annat fall än som anges i detta kapitel, olovligen tar och brukar eller på annat sätt tillgriper något, döms för egenmäktigt förfarande till böter eller fängelse i högst ett år. Som ni själva kan utläsa så är bestämmelsen väldigt bred. Genom att plantera en häck på någon annans mark så skulle detta dock uppfylla kraven för egenmäktigt förfarande, detta är fallet då er mark brukas olovligen genom planteringen och hindrar er från att använda marken fullt ut. Vanliga fall med egenmäktigt förfarande brukar vara att någon t.ex. lämnat en bil eller annat föremål som hindrar användningen av marken. I dessa fall så brukar kronofogden kunna hjälpa till med så kallad handräckning.

Då häcken delvis är planterad i tomtgränsen så blir det lite problematiskt, då en häck ändå har en viss volym så blir det nästan omöjligt att den inte kommer hamna på båda sidor av tomtgränsen om den är planterad mitt på gränsen. Av den information jag fått så verkar det som att det varierar på olika ställen av häcken. Därmed så kan de olika rättsliga reglerna aktualiseras för olika delar av häcken. 

Avslutningsvis så kan jag rekommendera att ni först talar med grannen om ert missnöje. Om häcken är nyplanterad så kan det troligen vara lätt att flytta på den. Ni skulle kunna påtala dessa regler och framhäva att det är fördelaktigt att häcken enbart står på grannens egna tomt med tanke på rättigheterna ni har att vidta åtgärder. Utöver detta så kan ni kontakta den kommunala byggnadsnämnden, alternativt miljöförvaltningen för vidare råd. Kommunen kan även ha mer information om något specifikt gäller för plantering av häckar i det område som ni bor i, detta är dock vanligast vid hörntomter eller tomter som ligger nära vägar när det finns risk för trafikfara på grund av växtligheten. Slutligen så skulle ni även kunna kontakta Kronofogden och fråga vad som är möjligt att göra från deras håll med hänsyn till det potentiella egenmäktiga förfarandet. Även om det konstateras vara ett egenmäktigt förfarande så skulle ett avlägsnande av häcken från er sida också kunna innebära ett egenmäktigt förfarande i sin tur. Därmed skulle jag rekommendera att ni först kontaktar grannen, kommunen och kronofogden innan någon åtgärd tas. 

Hoppas du fick svar på din fråga, annars är du välkommen att kontakta även oss på Lawline igen. 

Med vänliga hälsningar,

William TinnbergRådgivare