Vad gäller avseende övertid? Och hur ser arbetsmiljöansvarets fördelning ut på en arbetsplats?

FRÅGA
HejJag är övertidskompenserad enligt avtal. Under 89 dagar i ett streck jobbade jag aldrig mindre än 12 timmar per dag. 1068 timmar blev det och då är det egentligen inte allt men det är det som jag kan bevisa.Generellt har jag inga problem med att jobba "långa" veckor men nu känner jag att det har gått för långt..Kan arbetsgivaren bara kommentera det hela med "Du har bortköpt övertid vilket är kompenserat med ytterligare semesterdagar samt lönekompensation". De fem dagar finns inte skrivna någonstans.Min löneförhöjning sedan maj-17 är de fem dagarna som inte är skrivna utan överenskommet muntligen.Jag menar på att alla regler har överskridits och vill ha kompensation i form av ledighet.Projektet skedde på ett fartyg utomlands där vi arbetade som leverantör av en installation.
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till oss på Lawline,

UTREDNING

Jag tolkar ditt ärende enligt följande. Du har så när som på ett kvartal arbetat varje dag. Jämte detta har de ifrågavarande arbetspassen aldrig understigit tolv timmar och såvitt jag förstår föreligger det dessutom ytterligare arbetad övertid. Den sistnämnda övertiden går dock ej vederhäftigt att påvisa. Enligt uppgift uppgår den sammanlagda "övertidsbanken" till 1068 timmar och du har med anledning av det inträffade den bestämda uppfattningen att detta inte på något sätt kan vara förenligt med ditt nuvarande anställningsavtal.

Din ärendebeskrivning bereder dock vissa tolkningssvårigheter. Du skriver att du är övertidskompenserad enligt avtal samtidigt som du uppger att arbetsgivaren hävdar att du har bortköpt övertid vilket är kompenserat med ytterligare semesterdagar samt lönekompensation. Sedan nämner du fem dagar. Jag antar att det syftar på de semesterdagar som din arbetsgivare hänvisar till i sitt uttalande. Men hur "bortköpt övertid" ska förstås och vad som menas med "lönekompensation" framstår däremot inte som helt klarlagt. Jag har dock för avsikt att inhämta ytterligare upplysningar kring det nu sagda och mer ingående diskutera hur den uppkomna situationen bäst borde angripas genom den personliga telefonrådgivning som du också har beställt, vilken jag för övrigt ser fram emot mycket.

Den information som du har delgivit oss är vidare ganska så modest författad och fler relevanta upplysningar hade naturligtvis varit önskvärda. I synnerhet avseende ditt anställningsavtals närmare innehåll, vilket jämte viss annan lagstiftning i mångt och mycket kommer att bli styrande för den rättsliga bedömningen. Men fokus nedan kommer att ligga på den lagstiftning som framförallt behöver beaktas vid behandlingen av ditt ärende, vilket är:

Arbetstidslagen (ATL).

Arbetsmiljölagen (AML).

Några allmänna hållpunkter avseende arbetstidsregleringen i Sverige

I arbetstidslagen finns det huvudsakliga regelverket för bland annat övertid och så kallad mertid (aktualiseras vid deltidsanställningar). Men notera att det är möjligt att gör avsteg från flertalet bestämmelser i arbetstidslagen genom kollektivavtalsreglering, 3 § 1 st. ATL. Du nämner emellertid inte att det skulle finnas något kollektivavtal som är tillämpligt på din arbetsplats varför detta kommer att bli utgångspunkten i den fortsatta framställningen. Lagtexten i arbetstidslagen blir därför helt avgörande (7 § ATL) och mot bakgrund av vad du har uppgett ovan är det rimligt att utgå ifrån att du arbetar heltid varför mertiden fortsättningsvis inte kommer att beröras. Enligt 5 § ATL får den ordinarie arbetstiden uppgå till högst 40 timmar per vecka. När det föreligger särskilt behov av ökad arbetstid kan arbetsgivaren dock beordra arbetstagaren till så kallad allmän övertid. Denna har dock en gräns om högst 48 timmar per arbetstagare under en fyra veckorsperiod eller 50 timmar per kalendermånad. Den totala så kallade allmänna övertiden får dock aldrig överstiga 200 timmar under ett kalenderår enligt 8 § ATL.

Den ifrågavarande situationen med 1068 arbetade timmar, vad gäller?

Mot bakgrund av det ovan anförda torde framstå som uppenbart att din timbank vida överstiger det maximala antalet timmar som en arbetsgivare kan beordra enligt arbetstidslagen. Huruvida denna är beordrad eller har skett frivilligt är svårt att avgöra utan att ha samtalat med dig. Men oaktat detta kan det nu inträffade inte under några som helst omständigheter anses vara acceptabelt. Din arbetsgivare har vidare ett tämligen långtgående arbetsmiljöansvar (mer om det nedan) och klart är i vart fall att övertid förutsätter att denne håller sig inom de gränser som anges i 8 § ATL och att vederbörande också måste kunna visa att det föreligger ett särskilt behov på arbetsplatsen. I lagmotiven till arbetstidslagen anges att övertid i allmänhet ska ses som ett extra ordinärt inslag i arbetet. Det handlar således inte om övertiden ska utgöra en varaktig lösning för arbetsgivaren genom att regelbundet låta denna bli en del av arbetstagarens ordinarie arbetstid. I lagmotiven tas förberedelse- och avslutningsarbeten upp som exempel på när övertid kan bli aktuellt. Det är så bestämmelsen och begreppet särskilt behov i 8 § ATL ska tolkas. I undantagsfall, om det föreligger särskilda skäl och situationen inte går att lösa på annat rimligt sätt, kan arbetsgivaren förvisso beviljas möjlighet att beordra övertid utöver den allmänna övertiden, så kallad extra övertid. Denna får dock inte överstiga 150 timmar per arbetstagare och kalenderår, vilket framgår av 8 a § ATL. Men den extra övertiden tillsammans med den allmänna övertiden får fortfarande bara omfatta högst 48 timmar per arbetstagare under en fyra veckorsperiod eller 50 timmar per kalendermånad enligt andra stycket i samma lagrum (lagrum = lagparagraf).

Arbetsmiljöansvaret, vad gäller? Och hur ser ansvarsfördelningen ut?

Utgångspunkten i arbetsmiljölagen är att arbetsgivare och arbetstagare ska samverka i strävan efter att åstadkomma en god arbetsmiljö, 3 kap. 1 a § AML. Som arbetstagare måste man följa de säkerhetsföreskrifter som finns på arbetsplatsen. Det föreligger dock en straffsanktionerad skyldighet för arbetsgivaren att vidta alla åtgärder som behövs för att förebygga och minimera risken för att arbetstagare råkar ut för arbetsolyckor, 3 kap. 2 § AML. När det i lagtexten talas om arbetsgivaren så menas den som är arbetsgivare i formell mening och jag utgår ifrån att du är anställd av en juridisk person varför denna blir din faktiska arbetsgivare. I praktiken är det dock VD, annan högre chef eller motsvarande som de facto bär det juridiska ansvaret, vilket innebär att denne är skyldig att se till att reglerna i arbetsmiljölagen följs.

På alla arbetsplatser där fem arbetstagare eller fler regelbundet arbetar ska det finnas minst ett skyddsombud. De nu sagda innebär dock inte att arbetsgivare som sysselsätter färre arbetstagare än så alltid undantas. Om rådande arbetsförhållanden på en sådan arbetsplats skulle vara påtagligt riskfyllda ska det även där finnas ett skyddsombud (6 kap. 2 § AML), vilket i mångt och mycket innebär att det är medarbetarna själva som avgör huruvida det föreligger behov av ett skyddsombud. Utnämning av skyddsombud sker av den lokala arbetstagarorganisationen (fackförbundet) eller av arbetstagarna själv och denna är viktig eftersom skyddsombudet utgör arbetstagarnas förtroendeman i alla arbetsmiljöfrågor och detta enligt 6 kap. 4 § AML. Förutom rätten att ta del av handlingar och framställa begäran om åtgärder eller undersökningar (6 kap. 6-6 a §§ AML) äger skyddsombudet rätt att tillfälligt stoppa särskilt farliga arbeten i avvaktan på ett ställningstagande från Arbetsmiljöverket, vilket stadgas i 6 kap. 7 § AML.

Arbetsmiljön ska kort och gott vara tillfredsställande och du och eventuella arbetskollegor till dig ska gemensamt samverka med arbetsgivaren på det här området. Men det yttersta ansvaret bär trots allt den senare. Inom ramen för begreppet tillfredsställande arbetsmiljö ryms begreppet arbetstid och i 2 kap. 1 § 4 st. AML påpekas att en god arbetsmiljö kännetecknas av bland annat en rimlig arbetsbörda, vilket ska tolkas som att arbetstidens förläggning i allra högsta grad utgör en viktig arbetsmiljöfråga. Arbetsmiljölagen hänvisar för övrigt i 2 kap. 10 § till just arbetstidslagen.

Sammanfattning och ytterligare rådgivning

Sammantaget kan följande konstateras. Ditt anställningsavtals närmare innehåll kan jag av förklarliga skäl inte kommentera. Men genom den här utredningens borde det i vart fall med all önskvärd tydlighet ha framgått att din arbetsgivares agerande inte på något sätt kan anses ligga i linje med reglerna i varken arbetstidslagen eller arbetsmiljölagen. Och naturligtvis framstår en kompensation som fullt rimligt givet det nyss anförda, antingen i pengar eller i form av ledighet i enlighet med ditt önskemål. Detta torde dock i praktiken bli en förhandlingsfråga och jag har mer att säga om just detta. Men för att den här skrivelsen inte ska bli alltför lång och svåröverskådlig väljer jag istället att behandla detta under din kommande telefonrådgivning. Jag behöver även vissa ytterligare upplysningar för att kunna ge ett så träffsäkert svar som möjligt. Slutligen ska tilläggas att det också kan finnas skäl att polisanmäla din arbetsgivare eftersom brott mot arbetstidslagen eventuellt kan vara förövat av denne och dessa är straffsanktionerade enligt 23-25 §§ ATL. Om inte annat kanske detta är något som skulle kunna nyttjas som påtryckningsmedel i samband med en kommande förlikningsförhandling. Även Arbetsmiljöverket kan behöva notifieras.

Vid fler frågor är du varmt välkommen att höra av dig på nytt. Antingen här på hemsidan, via den kostnadsfria telefonrådgivningen eller ånyo genom några av våra betaltjänster. Själv nås jag på jacob.bjornberg@lawline.se och du får mer än gärna kontakta mig direkt ifall du önskar ytterligare hjälp i den fortsatta processen. I så fall kan jag slussa dig vidare till någon av byråns eminenta jurister utan att du behöver sitta i telefonkö. Mot bakgrund av COVID-19 erbjuder våra jurister idag möten såväl telefonledes som på Skype och andra liknande digitala plattformar.

Du har som sagt också beställt en 30 minuters personlig telefonuppföljning med möjlighet att kunna ställa kompletterande frågor och till vidare diskussion om hur din fortsatta hantering bör läggas upp. Jag kommer därför att ringa dig redan imorgon fredag den 21/8 kl 17.00. Observera att jag ringer från skyddat nummer. Vänligen återkom per mail om den föreslagna tiden inte skulle passa.

Avslutningsvis är den livliga förhoppningen att min hantering av ditt ärende hittills har varit matnyttig och presenterats i en för dig utförlig och tillfredsställande form. Återkom gärna med synpunkter genom att skicka in ett omdöme när du mottar en sådan förfrågan.

Vänligen,

Jacob Björnberg
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom OB-ersättning och övertid (72)
2021-04-07 Kan min arbetsgivare tvinga mig arbeta mer än mitt anställningsavtal säger?
2021-03-28 Övertid eller vanlig arbetstid enligt kollektivavtal?
2021-02-23 Har jag alltid rätt till OB- ersättning?
2021-01-15 Har du rätt till att få ersättning för att du arbetar övertid?

Alla besvarade frågor (91095)