Vad för fängelsetid för grov misshandel?

FRÅGA
Hej! Om en person som är 22 år och tidigare ostraffad men sitter häktad för grov misshandel, om personen skulle bli dömd, hur långt straff skulle han sannolikt kunna få? Den här personen har fast jobb om det har någon betydelse. Brottet han är misstänkt för är däremot ganska allvarligt.
SVAR

Hejsan!

Lagrummet för grov misshandel stadgas i brottsbalken 3kap 6§ där det stadgas att straffskalan är minst 1,6 års fängelse och högst sex år. Detta betyder nödvändigtvis inte att domstolen måste döma till fängelse utan villkorlig dom och skyddstillsyn är också ett alternativ.

Om vi förutsätter att nämnda person blir dömd för grov misshandel så kan det variera mellan vad han får för straff beroende på olika förhållanden. Straffmätningen, som det kallas, stadgas i 29kap 1§ brottsbalken och förhållandena som ska tas hänsyn till vid straffmätningen stadgas i 29kap 2-7§. Dessa omständigheter är inte uttömmande utan rätten kan välja att ta hänsyn till andra omständigheter. Det finns både förmildrande och försvårande omständigheter som kan ge ett hårdare och lättare straff. Som du har nämnt så ett fast jobb, stabilt liv och ostraffad vara förmildrande omständigheter.

Fängelse, villkorlig dom eller skyddstillsyn?
Slutligen ska domstolen undersöka om det finns särskilda skäl för att istället för fängelse döma till villkorlig dom (30 kap. 7 § brottsbalken) eller skyddstillsyn (30 kap. 9 § brottsbalken). Villkorlig dom ska väljas om det saknas särskild anledning att anta att gärningsmannen kommer att göra sig skyldig till fortsatt brottslighet. Skyddstillsyn är lämpligt om domstolen bedömer att denna påföljd kan bidra till att gärningsmannen avhåller sig från fortsatt brottslighet. Valet mellan skyddstillsyn och villkorlig dom utgörs alltså av en bedömning av gärningsmannens framtida risk för begå brott igen.

Sammanfattning
Svaret blir därmed att beror på omständigheterna. Oftast varierar det kraftigt mellan fängelsestraff för grov misshandel beroende på omständigheterna nämnda ovanför. Det beror även på vad åklagare och advokat kan styrka i rätten. Men om man räknar inte omständigheterna att han har ett stabilt fast jobb samt ostraffad innan så finns det en möjlighet att han får skyddstillsyn eller villkorlig dom, annars kan det bli att han får den lägre delen av fängelsestraffet, det vill säga 1,6 månader. Där finns det regler för när man kan bli utsläppt på villkorlig dom innan fängelsestraffet har tjänats.

Binh Tran
Fick du svar på din fråga?
Relaterat innehåll