Vad finns det att göra åt störande granne när man bor i hus?

2020-07-09 i Fastighet
FRÅGA
bor i hus och vår granne spelar musik på alla tider på dygnet och skriker och stör så vi inte kan sitta ute ?
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

När jag besvarar din fråga kommer jag att använda mig av jordabalken (JB), miljöbalken (MB) och brottsbalken (BrB).

Prata med er granne

Om ni inte redan har gjort det så råder jag er att börja med att prata med er granne och förklara att denne stör vilket gör att ni inte kan sitta ute. Om det är så att er granne inte lyssnar på tillsägelser visar det att grannen vet om att denne stör men skiter fullständigt i det. För det fall kommer jag nedan beskriva vad som kan bli aktuellt.

Grannar måste visa allmän hänsyn mot varandra

Lagstiftning som gäller grannar emellan är begränsad och det finns inte jättemycket att hämta där för just er situation. Däremot så finns det en allmän hänsynsregel som säger att var och en ska vid nyttjande av sin fasta egendom ta skälig hänsyn till omgivningen (JB 3 kap. 1 §). Detta innebär alltså att grannar har vissa förpliktelser mot varandra om att visa hänsyn. Grannförhållandet innebär dock inte enbart skyldigheter utan också att man måste ha viss tolerans mot vissa alldagliga störningar. Att er granne däremot spelar musik alla tider på dygnet och dessutom skriker kan inte anses vara något som ni ska behöva tolerera. Om er granne däremot endast skulle spela hög musik någon gång ibland eller skriker enstaka gånger så är det däremot något som ni kan behöva tolerera. Enligt din beskrivning av er grannes beteende kan det inte anses som att denne visar hänsyn till sin omgivning och med grund i detta kan ni väcka skadeståndskrav.

Att spela hög musik kan anses vara buller

När er granne spelar musik alla tider på dygnet kan detta anses utgöra buller vilket kan vara skadeståndsberättigat enligt miljöbalken. Detta eftersom musiken spelas alla tider på dygnet och får då anses vara ett olämpligt icke önskat ljud (MB 32 kap. 3 § första stycket sjätte punkten). För att kunna kräva skadestånd på grund av bullar så måste det ha skett antingen en personskada, sakskada eller en ren förmögenhetsskada (MB 32 kap. 1 § första stycket). Du skriver inget om eventuella skador som har uppkommit i samband med att er granne spelar musik och skriker. Men det kan vara bra att veta att ifall ni får skador som exempelvis hörselskador, sömnsvårigheter eller liknande så kan skadestånd enligt denna lag bli aktuellt.

Att störa andra kan vara brottsligt

Den som utsätter annan för störande kontakter som är ägnad att kränka den utsattes frid på ett kännbart sätt kan göra sig skyldig till brottet ofredande (BrB 4 kap. 7 §). Med tanke på att er granne spelar musik upprepade gånger under dygnets alla tider och skriker så anses det vara störande med hänsyn till sättet dessa "kontakter" sker. Eftersom du skriver att ni inte längre kan sitta ute på grund av oljuden från er granne så innebär det att er frid kränks. Detta är ingenting som ni rimligen bör tåla.

För att er granne ska kunna göra sig skyldig till brott krävs det att denne har uppsåt till sina gärningar (BrB 1 kap. 2 § första stycket). Detta innebär att er granne måste vara medveten om att dessa oljud stör er. Om det är så att ni redan har pratat med er granne och sagt till att ni störs samt att det inte har gett resultat så skulle jag anse att er granne har uppsåt till sin gärning. För det fall kan ni anmäla grannen för brottet ofredande. Om ni däremot inte har pratat mer er granne så råder jag er, som tidigare nämnt, att göra detta.

Sammanfattning

Till att börja med borde ni som sagt prata med er granne om ni inte redan har gjort det och förklara att ni störs av dennes oljud. Sedan skulle ni kunna pröva att rikta skadeståndskrav eftersom er granne inte visar skälig hänsyn till omgivningen. Om ni har fått skador till följd av oljudet så skulle ni kunna kräva skadestånd med hänsyn till buller. Ytterligare har grannen möjligtvis gjort sig skyldig till brottet ofredanden och för det fall kan ni anmäla grannen.

Hoppas du har fått svar på din fråga!

Med vänliga hälsningar,

Hanna Opedal Eriksson
Fick du svar på din fråga?