Vad får man göra om en rånare kommer in i bostaden?

FRÅGA
Vad/Hur kan/får man göra/agera om det kommer en rånare in i bostaden?
SVAR

Hej! Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga.

Om någon bryter sig i ens hem blir reglerna om nödvärn (självförsvar), som finns i Brottsbalken (BrB) tillämpliga. Nödvärn är en ansvarsfrihetsgrund, vilket innebär att vad som annars skulle kunna utgöra ett brott kan vara rättfärdigat. Ett krav är att det föreligger en nödvärnssituation, vilka finns uppräknade i 24 kap. 1 § BrB:

Rätt till nödvärn föreligger mot

ett påbörjat eller överhängande brottsligt angrepp på person eller egendom,den som med våld eller hot om våld eller på annat sätt hindrar att egendom återtas på bar gärning, den som olovligen trängt in i eller försöker tränga in i rum, hus, gård eller fartyg, ellerden som vägrar att lämna en bostad efter tillsägelse.

När någon bryter sig in i ens hem har man alltså rätt att freda sig med hänvisning till nödvärnsrätten. Om man exempelvis knuffar undan en rånare på ett sätt som annars skulle räknas som misshandel, kan det vara rättfärdigat och man skulle alltså inte dömas.

Var går gränsen?

Gränsen för nödvärn går vid när något räknas som uppenbart oförsvarligt (24 kap. 1 § BrB). Om man använder våld i självförsvar som uppenbart är oproportionerligt mot faran man är utsatt för, är våldet inte rättfärdigat.

Att använda en uppenbart oförsvarlig mängd våld i självförsvar kallas nödvärnsexcess. Det kan ibland ändå vara ursäktat, enligt 24 kap. 6 § BrB. Där stadgas att nödvärnsexcess kan vara ursäktat ifall situationen var sådan att man "svårligen kunnat besinna sig". Det innebär att man kan gå fri från ansvar om man använt mer våld än vad som varit nödvändigt, men på grund av till exempel chock eller upprördhet inte haft möjlighet att bedöma situationen.

Sammanfattningsvis kan man alltså säga att man har rätt att agera i självförsvar så långt som det är nödvändigt i situationen. I vissa fall kan det även vara ursäktat att använda mer våld än vad som var nödvändigt, om till exempel händelseförloppet gått snabbt och man varit mycket rädd.

Hoppas du fick svar på din fråga!

Vi kan hjälpa dig vidare!
Våra jurister ger dig personlig hjälp. Klicka för att boka tid med Lawline Juristbyrå: BOKA.
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Nödvärn och annan ansvarsfrihet (192)
2021-11-21 Förmansorder 24:8 BrB
2021-11-19 Påverkar egendomens värde omfattningen av det våld man får använda sig av för att försvara sig i en nödvärnssituation?
2021-11-19 Finns det något rätt sätt att agera i självförsvar?
2021-11-14 Försvarlighet vid berövande av annans egendom

Alla besvarade frågor (97339)