Vad får en slambilschaufför göra?

2020-08-30 i FASTIGHETSRÄTT
FRÅGA
Hej!Jag har två frågor:Har Chaufför av slamtömningsbil laglig rätt att beträda min hemfridszon och utföra slamtömning utan mitt medgivande?Har Chaufför av slamtömningsbil laglig rätt att påpeka fel och bristerpå min slamavskiljare och rapportera detta till Kommunen och detta registreras hos Kommunen?Min slamavskiljare ligger 5 meter från min ytterdörr på villan.Mvh.
SVAR

Hej!

Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga.

Ansvar för slamtömning

Kommunen har en skyldighet att se till att avfall inom kommunen återvinns eller bortskaffas. (15 kap. 20 § miljöbalken) Med avfall menas alla ämnen och föremål som en person vill göra sig av med, alltså omfattas även slamavfall. (15 kap. 1 § miljöbalken) Den som hanterar avfall ska göra det på ett sätt som inte riskerar att skada människor eller djur. (15 kap. 11 § miljöbalken) Varje kommun ska upprätta en renhållningsordning och en avfallsplan där det framgår hur kommunen ska minska avfallet och dess farlighet och vilket typ av avfall som kommunen har hand om. (15 kap. 41 § miljöbalken) Det är oftast i kommunens renhållningsordning som detaljerna kring slamtömning regleras. Kommunen har såväl ett ansvar som en skyldighet att se till att slamavfall forslas bort och tas om hand på ett säkert sätt.

Har slambilschauffören kränkt din hemfridszon?

Begreppet hemfridszon finns inte reglerat i lag, men det återfinns i domstolspraxis och juridisk litteratur. Enligt allemansrätten har vi rätt att vistas nästan överallt i naturen, så länge vi inte stör eller förstör. (2 kap. 15 § fjärde stycket regeringsformen) Undantaget är att man måste ta hänsyn till hemfridszonen, det område närmast privata bostäder där de boende har rätt att få vara ostörda. Hemfridszonen är dock inte absolut utan den får inskränkas om det är nödvändigt.

Kommuner får utöva tillsyn för att säkerställa att miljöbalken och andra miljörättsliga föreskrifter följs. (26 kap. 1-3 § miljöbalken). Tillsynsmyndigheter eller någon som arbetar för en sådan myndighet har som huvudregel rätt till tillträde på annans fastighet, byggnad, andra anläggningar samt transportmedel. De har även rätt att där utföra undersökningar och andra åtgärder (28 kap. 1 § miljöbalken). Sådana åtgärder ska utföras så att så lite skada och intrång som möjligt orsakas (28 kap. 6 § första stycket miljöbalken). För att säkerställa att slamtömning sker på ett säkert och korrekt sätt har kommuner slamtömningsbilar med chaufförer utbildade för att hantera slamavfall. Slambilschaufförer har alltså rätt att beträda privat mark i sitt arbete.

Sammanfattning och råd

Din hemkommun har både ett ansvar och en skyldighet att ditt slamavfall tas om hand på ett säkert sätt. Slambilschauförer arbetar för att verkställa dessa krav. Ser de brister i din slamavskiljare som riskerar att skada människor, djur eller natur ska det rapporteras till kommunen. De har även rätt att gå in i din hemfridszon för att utföra sitt arbete. Om du upplever att chauffören på något sätt skadat din mark bör du i första hand kontakta din kommun.

Med vänliga hälsningar,

Nathalie Ottosson
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Övrigt (2032)
2021-04-11 Kan jag omklassificera min fastighet till fritidsboende?
2021-04-11 Kan mina grannar spela hockey på tomten trots att det låter högt?
2021-04-08 Vem han ansvar vid försäljning av bostadsrätt eller fastighet?
2021-04-02 Får obehöriga gå igenom min gård med stöd i allemansrätten?

Alla besvarade frågor (91095)