FrågaAVTALSRÄTTÖvrigt31/07/2020

Vad får en framtidsfullmakt omfatta?

Jag och mina syskon har en framtidsfullmakt för vår pappa som nu har fått alzheimer. För någon månad sedan så bor han på ett äldreboende. Finns det någon begränsning med denna fullmakt? Jag har pratat med telefonoperatören X och för att kunna hjälpa pappa med att ändra där så måste vi fylla i deras fullmakt från X för att det ska funka. Stämmer det?

Lawline svarar

Hej,
Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Din fråga besvaras med hjälp av lag om framtidsfullmakter samt propositionen (prop. 2016/17:30) till lagen som förklarar innebörden av bestämmelserna i lagen. Inledningsvis kommer jag att kort beskriva vad en framtidsfullmakt är och sedan förklara vad en framtidsfullmakt inte får omfatta. Därefter beskrivs och exemplifieras de frågor som en framtidsfullmakt får omfatta och vad som gäller enligt fallet i din fråga. Telefonoperatörens namn ändras i din fråga istället till "X" för att bibehålla anonymitet och inte eventuellt påverka telefonoperatörens renommé negativt.

Vad är en framtidsfullmakt?
En framtidsfullmakt är en fullmakt som någon ger åt en fysisk person att företräda fullmaktsgivaren för det fall denna person på grund av sjukdom, psykisk störning, försvagat hälsotillstånd eller något liknande förhållande varaktigt och i huvudsak inte längre har förmåga att ta hand om de angelägenheter som fullmakten avser (1 § lag om framtidsfullmakter).

Vad får en framtidsfullmakt inte omfatta?
Åtgärder som avses för att medicinskt förebygga, utreda och behandla sjukdomar och skador, sjuktransporter, och omhändertagande av avlidna enligt hälso- och sjukvårdslagen är sådana åtgärder som en framtidsfullmakt inte får omfatta. Framtidsfullmakten får inte heller omfatta frågor som rör tandvård enligt tandvårdslagen, eller sådana frågor som rör utpräglad personlig karaktär avseende gode män och förvaltares skyldigheter enligt föräldrabalken (2 § andra stycket lag om framtidsfullmakter).

Vad får en framtidsfullmakt omfatta?
En framtidsfullmakt får omfatta ekonomiska och personliga angelägenheter. Fullmaktshavaren ska bevaka fullmaktsgivarens rätt i de angelägenheter som framtidsfullmakten omfattar (2 § första stycket lag om framtidsfullmakter).

Bestämmelserna i paragrafen som hänvisades till inom parantes är avsedda att överensstämma med de områden som ett godmanskap får omfatta, alltså att bevaka rätt, förvalta egendom och sörja för person. Framtidsfullmakten får omfatta ett brett spektrum av åtgärder, vilka förklaras mer nedan, och fullmaktsgivaren har därför rätt att avgöra hur framtidsfullmakten ska begränsas, om den ska begränsas.

Ekonomiska angelägenheter har sin motsvarighet i att förvalta egendom. Har fullmaktsgivaren angivit närmare anvisningar för förvaltningen i fullmakten gäller det. Uppdraget som fullmaktshavare kan avse såväl fast egendom som kontanta medel, aktier och andra tillgångar. Ekonomiska angelägenheter innebär även att se till att inkomster tas om hand och utgifter betalas i tid. Ekonomiska angelägenheter innebär även att myndigheter och andra aktörer har rätt uppgifter till fullmaktsgivaren för att kunna göra korrekta utbetalningar till denne (prop. 2016/17:30, s. 109).

Personliga angelägenheter omfattar sådana frågor som för en god man innefattas i att sörja för någons person. Det kan avse att se till att fullmaktsgivaren har ett lämpligt boende, hemtjänst eller en kontaktperson. Inom kategorin personliga angelägenheter hör det också till att hjälpa fullmaktsgivaren i sina kontakter med hälso- och sjukvården och den sociala omsorgsverksamheten (prop. 2016/17:30, s. 109-110).

En del frågor som enskilda måste ta ställning till kan inte kategoriseras som enbart ekonomiska eller personliga, då många frågor ofta går i varandra. Frågor som exempelvis ingående av avtal för el, telefon, tv och tidningar är frågor som innefattar moment av rättslig karaktär. Frågorna omfattas likväl av fullmaktshavarens rätt att bevaka den enskildes rätt i dessa angelägenheter (prop. 2016/17:30, s. 110).

Svar på din fråga
Med anledning av informationen ovan får fullmaktsgivaren begränsa framtidsfullmakten. Begränsningen kan exempelvis avse hur de ekonomiska angelägenheterna ska förvaltas. Avseende situationen med telefonoperatören ska det, mot bakgrund av stycket ovan, räcka med framtidsfullmakten för att ordna med din pappas telefonavtal.

Jag hoppas att detta besvarade din fråga! Har du fler frågor kan du ställa dem här.

Vänligen,

Egzon KalludraRådgivare
Vi använder Cookies
Vi använder cookies för att ge dig bästa möjliga upplevelse på vår webbplats. För att anpassa dina cookie-inställningar, vänligen klicka på “Mer information”