Vad bör man tänka på när man skriver ett äktenskapsförord?

FRÅGA
Hej,Jag och min fru vill att framtida arv eller gåva (samt ev. avkastning på dessa) ska anses vara enskild egendom om den som lämnar arvet eller gåvan inte skriftligen uttrycker en önskan om att den ska anses vara gemensam. Vi har lyckats sätta ihop följande korta äktenskapsförord, men skulle gärna önska ytterligare ett par ögon för att avgöra om den är för generell eller om det finns utrymme för tolkning."Vi, XXXX XXXX, pers. nr. XXXX och XXXX XXXX, pers. nr. XXXX, avser att förordna äktenskapsförord oss emellan med följande innebörd: De egendomar som förvärvas under äktenskapet genom arv, testamente eller gåva, och därtill även egendom som kan komma att träda i nyssnämnda egendoms ställe, samt all avkastning av sådan egendom, ska vara enskild egendom, vari andra maken icke äger giftorätt, såvida egendomen inte förvärvas tillsammans med en skriftlig uppmaning om att den inte ska anses vara enskild egendom."Hälsningar,
SVAR

Hej, tack för att ni vänder er till Lawline med er fråga!

Ett äktenskapsförord är ett avtal om vad som ska vara enskild egendom i ett äktenskap. Enskild egendom ingår inte i en eventuell framtida bodelning. Det kan skrivas när som helst under ett äktenskap eller inför det och på olika sätt. För att kort svara på er fråga ser jag inga oklarheter med ert äktenskapsförord, dock är jag inte en praktiserande jurist. Är ni osäkra på hur äktenskapsförordet ska formuleras kan ni boka tid med våra jurister på info@lawline.se.

Att tillägga till detta är att äktenskapsförord tolkas restriktivt och med så få avsteg från den lagala ordningen som möjligt. Då äktenskapsförordet är ett skriftligt avtal blir den språkliga tolkningen av särskild betydelse. Ordalydelsen uppställer förordets yttre ramar i det att avtalstolkningen måste kunna knytas till det objektiva innehållet i äktenskapsförordet. Man fäster dock inte endast avseende vid det rent språkliga eller objektiva innehållet utan även vid vad parterna avsett och uppfattat om avtalet och hur de uppträtt kring avtalet.

Nedan ger jag er ytterligare tips på hur ni kan tänka angående den enskilda egendomen.

Krav för att äktenskapsförordet ska vara giltigt

Det går alltid att skriva ett nytt äktenskapsförord om att egendom som ni gjort till enskild ska bli giftorättsgods igen.

För att ett äktenskapsförord ska vara formellt giltigt måste det vara skriftligt, daterat och undertecknat av er båda. Ni måste också registrera det hos Skatteverket, (7 kap. 3 § äktenskapsbalken). Skatteverket för sedan in uppgiften om det registrerade äktenskapsförordet i äktenskapsregistret. Få mer information om registrering av äktenskapsförord här.

Äktenskapsförordets innehåll

I princip kan ni som makar fritt bestämma vad äktenskapsförordet ska omfatta. Ni får själva välja om båda två eller endast en av er ska ha enskild egendom. En föreskrift att egendom ska vara enskild kan gälla all egendom som en make äger, viss bestämd egendom eller egendom som en make ärvt eller ägt före äktenskapet.

Det finns dock vissa begränsningar i rätten att fritt bestämma innehållet i ett äktenskapsförord. Ni kan exempelvis inte skriva att egendom som tillhör den ena maken ska vara den andre makens enskilda egendom. Ni får inte ställa upp villkor för i vilka situationer förordet ska vara giltigt eller tidsbegränsningar för hur länge förordet ska gälla. Därför kan man inte skriva att äktenskapsförordet endast gäller vid skilsmässa eller om makarna får gemensamma barn i äktenskapet.

Bodelning

För att en viss tillgång ska hållas utanför en bodelning på grund av att den har gjorts till enskild egendom genom ett äktenskapsförord måste man med säkerhet kunna avgöra att det är just den tillgången (eller ny egendom som träder i dess ställe enligt 7 kap. 2 § 6 punkten äktenskapsbalken) som har gjorts till enskild egendom.

Sammanblandning

Egendom som gjorts till enskild egendom ska hållas utanför en bodelning. I vissa fall kan dock egendom som är en makes enskilda bli giftorättsgods på grund av hur den har behandlats av maken själv. Därför är det viktigt att hålla egendomen avskild från egendom som är giftorättsgods. Har den enskilda egendomen blandats samman med giftorättsgods så att det inte säkert går att ur­skilja den enskilda egendomen från vad som är giftorättsgods eller tillhör den andra maken riskerar den enskilda egendomen att blir giftorättsgods.

Sammanblandning sker om en make exempelvis sätter in kontanter som är enskild egendom på ett konto som båda makarna disponerar. Då förlorar pengarna sin karaktär av enskild egendom och blir giftorättsgods. Detta framgår av rättsfallet NJA 1992 s. 773 där två makar hade ett bankkonto för familjens löpande in- och utbetalningar där de tidigare haft gemensamma pengar insatta (giftorättsgods). Mannen satte in pengar på kontot som vid insättningen var enskild egendom. Makarna hade inte genom bokföring eller på något annat sätt hållit isär vad var och en hade satt in och tagit ut på ­kontot.

Förbättring av befintlig egendom

Om en make använder pengar som är enskild egendom för att förbättra till exempel en fastighet som är giftorättsgods, behåller fastigheten sin karaktär som giftorättsgods. Maken kan i undantagsfall få en bodelning jämkad på grund av detta enligt reglerna om skevdelning, (12 kap. äktenskapsbalken).

Om en make använder pengar som är giftorättsgods för att förbättra till exempel en fastighet som är enskild egendom, fortsätter fastigheten att vara enskild egendom. Den andra maken kan i vissa fall få kompensation för detta vid en bodelning, eftersom det finns mindre giftorättsgods att dela på.

Avslutningsvis

Innehållet i ett äktenskapsförord kan jämkas eller lämnas utan avseende vid bodelning om villkoret är oskäligt med hänsyn till förordets innehåll, omständigheter vid förordets tillkomst, senare inträffade förhållande och omständigheterna i övrigt, (12 kap. 3 § äktenskapsbalken). Vid fråga om jämkning görs en helhetsbedömning utifrån ovan rekvisit. Omständigheter som kan påverka bedömningen är om någon part använt sig att tveksamma metoder för att upprätta avtalet eller att avtalet leder till en påtagbar snedfördelning av makarnas egendom. Vid jämkning förs del av eller hela den egendom som enligt avtalet är enskild egendom in i bodelning som giftorättsgods.

Hoppas att ni fick svar på er fråga!

Med vänliga hälsningar,

Alexandra Madsen
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Äktenskap och äktenskapsförord (1200)
2021-02-28 Enskild egendom och giftorättsgods
2021-02-27 Erkännande av utländska äktenskap
2021-02-27 Får jag göra vad jag vill med mina pengar?
2021-02-21 Måste man specificera egendom i äktenskapsförord när all egendom ska vara enskild?

Alla besvarade frågor (89851)