Vad blir brottspåföljden vid erkännande av brott?

FRÅGA
Hej! Jag undrar om det gör någon skillnad om man självmant går och erkänner till att ha dödat någon och i såna fall om det gör någon skillnad för straffet om man dödade för att man blev övertalad till det? Vad blir man skyldig till då? Kan man häktas om man går och erkänner till dödandet? Tack på förhand!
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Frågan du ställt rör straffrätt, närmare bestämt påföljd och regleras således i brottsbalken (1962:700) (BrB)

I 30 kap. 4 § BrB följer att vid val av påföljd ska domstolen fästa särskild vikt vid omständigheter som talar för en lindrigare påföljd än fängelse.

Omständigheter som man talar om återfinns i 29 kap. 5 § BrB som förklarar att vid straffmätningen ska rätten utöver brottets straffvärde även beakta. För din del blir punkten fem aktuell; om den tilltalade frivilligt angett sig eller lämnat uppgifter som är av väsentlig betydelse för utredningen av brottet.

Vad menas då med väsentlig betydelse?

I förarbetena anges det exempelvis att en tilltalad lämnat uppgifter om kontakter som han eller hon har haft, pekat ut personer som kunnat lämna upplysningar om olika förhållanden eller anvisat platser av betydelse för utredningen av brottet (prop. 2014/15:37 s. 38)

Övertalad till brott?

En person kan dömas för stämpling till brott när denne försöker anstifta någon annan att begå ett brott. För att dömas till anstiftan behöver det vara straffbelagt för respektive brott. För mord återfinns stämpling till brott i 3 kap. 11 § BrB. Detta gäller just personen som lyckats övertala personen att begå brott, men personen inte fullbordade brottet. Beträffande anstiftan döms personen som inte kan ses som gärningsmannen, men som förmått annan till utförandet. Här ska brottet faktiskt ha fullbordats, alltså mordet ska ha skett (23 kap. 4 § st. 2 BrB).

Grund för häktning?

Har man erkänt till ett brott kan man komma att gripas av polis. Gripandet av en misstänkt person ska anmälas till åklagare. Efter förhör med polis är det åklagaren som beslutar om personen ska anhållas eller om denne ska försättas på fri fot.

Vänligen,

Natalin Kabro
Vi kan hjälpa dig vidare!
Våra jurister ger dig personlig hjälp. Klicka för att boka tid med Lawline Juristbyrå: BOKA.
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Brott mot liv och hälsa, 3 kap. BrB (449)
2021-10-25 Är det för sent för att göra en anmälan?
2021-10-11 Är ett strypgrepp att betrakta som ett mordförsök?
2021-10-04 Utredning om huruvida brott begåtts
2021-09-29 Vållande till kroppsskada

Alla besvarade frågor (96586)