Vad betyder texten under en bestämmelse i lagboken?

2019-08-09 i PROCESSRÄTT
FRÅGA
Hej! Jag undrar om och hur man kan referera till den lilla texten som finns under paragraferna i lagboken. Tex. skadeståndslagen 2 kap 1 § "Den som uppsåtligen eller av vårdslöshet vållar personskada eller sakskada skall ersätta skadan." Under denna mening så står det en mindre text med; Ang, skyldighet for arbetsgivare att ersatta anställds skada under fotbollsspel anordnat av arbetsgivaren H 1972:589. Ang, skadeståndsskyldighet för arbetsgivare [å grund av underlåtenhet att ge erforderliga instruktioner H 1973:504 & där anm. rättsfall: d:o pga. ,... m.m
SVAR

Hej,

Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga.

Texten du hänvisar till utgör referat av ett rättsfall där 2 kap 1 § Skadeståndslagen har varit föremål för prövning.

En bestämmelse eller en paragraf kan vid en första anblick vara tämligen innehållslös för någon som inte studerat juridik eller är insatt i hur lagen ska tolkas. Även för utbildade jurister kan lagtext vara svårbergiplig. Högsta domstolen är i huvudsak en prejudiskatinstans. Prejudikat är rättsfall som visar hur en lag skall användas i praktiken. Vid svårigheter att tolka en bestämmelse ankommer det på domstolen att förklara innbörden. Detta innbär att domstolens tolkning av en fråga eller lagbestämmelse kan komma att användas i framtiden som vägledning i en liknande fråga med liknande omständigheter.

Ditt exempel, H 1972:589, är en hänvisning till en dom från Hösta domstolen, där 2 kap. 1 § i Skadeståndslagen har varit föremål för prövning. Högsta domstolen har genom sitt avgörande gett vägledning hur bestämmelsen i liknande fall i framtiden ska bedömas av allmänna domstolar (tingsrätter, hovrätter, patent-, mark- och miljödomstolar) och av rättslivet i övrigt (t.ex. advokater och åklagare). Avgörandet kan t.ex. användas i en rättslig argumentation. Vanligtvis hänvisar man till Högsta domstolens domar genom genom referat som publiceras i Nytt Juridisk Arkiv I (NJA I) Om du vill hänvisa till avgörandet kan du göra det genom att hänvisa till referatet: NJA 1972 s. 589.

Även andra avgöranden än prejudikat kan hänvisas till under en bestämmelse. Domar från andra domstolar än Högsta domstolen är sällan vägledande för andra domstolar. Dock kan argument som förekommer i en sådan dom fungera i en rättslig argumentation. t. ex. om det finns många samstämmiga domar från Hovrätten.

Vänligen,

Ellen Hägerström
Fick du svar på din fråga?
Relaterat innehåll
Senaste besvarade frågorna inom Övrigt (970)
2020-01-16 Vad menas med åtalsprövning?
2020-01-01 Varför får jag inte svar på den frågan jag ställt till Lawline?
2019-12-30 Hur kan man överklaga en lagakraftvunnen dom?
2019-12-30 Preskriptionstid för brott samt ansökan om skyddad identitet och kontaktförbud

Alla besvarade frågor (76421)