Vad är tillräckliga bevis i mål om våld i nära relation?

2021-08-02 i Förundersökning
FRÅGA
En kvinna ringer polis efter att ha blivit misshandlad med strypgrepp av pojkvän. Polis anländer och kvinnan berättar för polis om 4 års misshandel , psykisk och fysisk av mannen. Det handlar om grov misshandel, blivit kastad in i väggen, huvud slaget i väggen, knytnävsslag i huvudet. Kvinnan säger till polis att hon har bevis för det med ljudinspelningar, ett handskrivet brev där mannen i princip erkänner och vittnesmål från anhöriga och vänner där hon berättat. Hur lång tid kan en utredning ta och måste inte detta ses som bevis och blir det åtal och om mannen döms vad kan påföljden bli?
SVAR

Hej!

Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Hur lång tid kan en utredning ta?

Det går tyvärr inte att ge ett exakt svar på hur lång tid en utredning kan ta. Hur lång tid det dröjer innan ett eventuellt åtal väcks beror bland annat på hur komplicerad utredningen är, hur många personer som ska förhöras och om det ska göras kriminaltekniska undersökningar. Åklagarmyndigheten har dock satt upp riktlinjer när det gäller brott i nära relation som säger att handläggningen i relationsärenden ska ske snabbt och inte överstiga sex månader.

Kan ljudinspelningar, handskrivet erkännande och vittnesmål från anhöriga och vänner räknas som bevis?

Det finns mycket som kan utgöra bevisning i en utredning och ett åtal om våld i nära relation. I svensk rätt har vi en princip som kallas fri bevisföring vilken innebär att parterna får lägga fram i princip vilken bevisning som helst (35 kap. 1 § rättegångsbalken). Detta innebär att både ljudinspelningar, ett handskrivet brev där mannen i princip erkänner och vittnesmål från anhöriga och vänner där kvinnan berättat om vad hon utsatts för kan användas som bevisning. Andra vanliga bevis som kan förekomma i mål om våld i nära relationer är läkarintyg och dokumentation av skador. I slutändan är det dock upp till domstolen att avgöra hur stort bevisvärde de olika bevisen ska ha, det vill säga hur trovärdiga de olika bevisen är och om de olika bevisen är tillräckliga för att bevisa bortom rimligt tvivel att den åtalade är skyldig. Denna princip kallas för fri bevisvärdering (35 kap. 1 § rättegångsbalken).

Blir det åtal?

Det är åklagarens uppgift att besluta om åtal ska väckas efter att förundersökningen är avslutad. Om det finns tillräckligt med bevisning för att åklagaren kan förvänta sig en fällande dom så är denne skyldig att väcka åtal. Om det inte skulle finnas tillräckliga bevis för en fällande dom ska åtal däremot inte väckas. Av informationen i din fråga kan jag tyvärr inte uttala mig om bevisningen i just detta fall kommer vara tillräckligt för att åtal ska väckas. Men med tanke på att det finns flera olika typer av bevisning så finns det nog en chans att det är tillräckligt för att väcka åtal. Men som sagt är det upp till åklagaren att avgöra.

Vad kan påföljden bli om mannen döms?

För att avgöra vad påföljden skulle kunna bli måste jag först gå in på vilka brott som mannen hade kunnat dömas för.

Eftersom kvinnan har blivit utsatt för både fysisk och psykisk misshandel under fyra års tid så skulle mannen kunna bli åtalad för grov kvinnofridskränkning. Det krävs då även att varje handling har utgjort ett led i en upprepad kränkning av kvinnans integritet och att gärningarna har varit ägnade att skada kvinnans självkänsla. Straffet för detta är fängelse i lägst nio månader och högst sex år (4 kap. 4 a § brottsbalken).

Mannen skulle även kunna bli åtalad för misshandel. Detta blir dock endast aktuellt om mannen inte skulle bli dömd för grov kvinnofridskränkning. I sådana fall skulle straffet bli fängelse i högst två år, eller fängelse i lägst ett år och sex månader och högst sex år om brottet skulle klassas som grovt (3 kap. 5–6 §§ brottsbalken).

Hoppas du fick svar på din fråga!

Med vänlig hälsning,

Alva Lindsjö
Vi kan hjälpa dig vidare!
Våra jurister ger dig personlig hjälp. Klicka för att boka tid med Lawline Juristbyrå: BOKA.
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Förundersökning (563)
2021-10-14 Vad betyder åtalsunderlåtelse och förundersökningsbegränsning?
2021-10-06 När måste misstankegraden delges den misstänkte?
2021-09-30 Förundersökningsbegränsning
2021-09-30 Vad händer med förundersökningen om den läggs ned?

Alla besvarade frågor (96515)