Vad är tillåtet under ett förhör med vittnen och vilken information kan lämnas om en häktad person

2016-12-14 i Förundersökning
FRÅGA
Hej, jag vill veta om polisen får ljuga, lova saker i utbyte samt hota personer de förhör som ev vittnen i ett ärende. Vidare undrar jag också om de får lämna information om en häktad person, med restriktioner, till vittnena? Ex att den häktade skulle sitta på akutpsykiatrin. Tack!
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Förhör

Vilka regler som gäller under förundersökningen framkommer i rättegångsbalk (1942:740) 23 kap.

Syftet med ett förhör är att undersöka om den förhörde kan ha några uppgifter om det eventuella brott som har begåtts. Förhör får under förundersökningen hållas med var och en som kan antas kunna lämna upplysningar av betydelse för utredningen, rättegångsbalken 23 kap. 6 §. Förhör kan därmed hållas både med vittne, den som blivit utsatt för ett brott eller den som är misstänkt för ett brott.

Förhör skall hållas på tid och plats som antas medföra minsta olägenhet för den som skall höras. Oftast leds förhöret av polis på polisstation.

Det finns regler för hur ett förhör inte får gå till. Det är inte tillåtet för polisen att under ett förhör använda sig av hot, tvång, uttröttning, att genom löften eller förespeglingar om förmåner eller medvetet oriktiga uppgifter försöka få fram ett erkännande eller använda sig av liknande otillbörliga åtgärder.

Den som förhörs har vidare vissa rättigheter, exempelvis rätt till vila och mat.

Det föreligger inte heller någon skyldighet för den som förhörs att tala sanning eller att yttra sig överhuvudtaget. Däremot kan det som den förhörde säger komma att användas mot denne senare i processen.

Information om häktad person

Vad som gäller för uppgifterna om en häktad person framkommer i Offentlighets- och sekretesslag (2009:400) 18 kap. 1 § bland annat följande:

”Sekretess gäller för uppgift som hänför sig till förundersökning i brottmål eller till angelägenhet som avser användandet av tvångsmedel i sådant mål, eller i annan verksamhet för att förebygga brott, om det kan antas att syftet med beslutet eller förutsedda åtgärder motverkas eller den framtida verksamheten skadas om uppgiften röjs”.

En förundersökning är i princip hemlig vilket skall bidra till undersökningens effektivitet och hänsyn för den misstänkte. Eftersom förundersökningen avslutas i och med åklagarens beslut att väcka åtal eller inte så är polisen förhindrad att lämna ut information om vad som sagts under förhör eller information om den häktade. Handlingar som har framställts av en polismyndighet i en förundersökning är därmed inte allmänna handlingar förrän de upprättats, vilket vanligen sker i slutet av en förundersökning. Däremot utgör en handlingar som inkommit till polismyndigheten en allmän handling under pågående förundersökning.

Häktning utgör ett tvångsmedel och om uppgifterna om häktningen kan antas skada utredningen av brottet så kan uppgifterna alltså vara sekretessbelagda. Skulle uppgifterna om den häktade personen vara skyddade av sekretess finns ingen möjlighet för allmänheten att ta del av uppgifterna.

Sammanfattning

Ett kort svar på din fråga är alltså nej; det är inte tillåtet för polisen att ljuga, lova saker i utbyte mot ett erkännande eller hota personer som de förhör.

När det gäller information om en häktad person så är detta helt beroende på om dessa uppgifter är sekretessbelagda. Vad som avgör om uppgifterna är sekretessbelagda är om utlämnandet av dessa antas medföra med för utredningen.

Hoppas du fick svar på din fråga!

Vänliga hälsningar

Kristina Svensson
Fick du svar på din fråga?