Vad är skillnaden mellan straffvarning och fällande dom?

2020-04-19 i PROCESSRÄTT
FRÅGA
Hej,en ungdom i min närhet har använt cannabis och fick straffvarning för positivt cannabis test. Hen skrev på ett ungdomskontrakt med löfte om att fortsätta gå till ungdomsmottagningen som skickades in tillsammans med polisens förundersökning. Personen slapp bli dömd men behöver fortsätta att besöka ungdomsmottagningen under en tid. Han trodde att han slapp bli straffad men blev överraskad av att även en straffvarning också blir registrerad i belastningsregistret. Ungdomen upplever att det ändå blev ett straff och blev dömd. Vilken inverkan har ett kontrakt i sådana här fall? Hur förklarar man skillnaden på att bli dömd eller straffvarnad och hur ser samhället på på detta framåt?
SVAR

Hej och stort tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

I mitt svar kommer jag att utgå från lagen om särskilda bestämmelser om unga lagöverträdare (LUL).

Vad innebär en straffvarning och vad skiljer det från en vanlig dom?

Utfärdande av straffvarning innebär att åklagaren väljer att inte väcka åtal för ett misstänkt brott och att den unge därmed slipper en påföljd, LUL 16 §. Liksom en dom registreras dock en straffvarning i belastningsregistret.

Det är undslippandet av påföljd som är den största skillnaden mellan att bli dömd och att få en straffvarning. Om ungdomen hade blivit dömd hade hen fått en påföljd i form av exempelvis böter, ungdomsvård eller ungdomstjänst. Nu slipper hen dock detta.

Utöver detta tas straffvarningen bort ur belastningsregistret 3 år efter det att den utfördes. Om ungdomen hade blivit dömd hade belastningsregistret gallrats efter 5 år troligtvis.

Vad har ungdomskontraktet för inverkan?

Ett ungdomskontrakt är en vårdplan som syftar till att tydliggöra för den unge att vården är gemensamt överenskommen mellan den unge och socialtjänsten.

Ungdomskontraktet har vad jag förstår ingen direkt inverkan på straffvarningen. Möjligtvis kan omständigheten att den unge är villig att skriva på ett ungdomskontrakt innebära att åklagaren väljer att besluta om straffvarning istället för att väcka åtal då kontraktet påvisar att den unge är villig att ta emot stöd och hjälp från socialtjänsten, LUL 17 §.

Hur ser samhället på detta framöver?

Straffvarningen försvinner som nämnt fortare ur belastningsregistret än vad en dom hade gjort. I och med det kommer den unge, under förutsättning att hen följer skötsamhetskraven, inte att behöva dras med sin gärning lika länge som om hen hade blivit dömd, LUL 22 §. Det innebär bland annat att framtida arbetsgivare inte kommer att kunna se straffvarningen i eventuella belastningsutdrag redan om 3 år.

Utöver det kan jag tänka mig att samhället generellt sett ser mildare på en straffvarning då dessa enbart utfärdas för ringa brott där den unge påvisar att hen kan ändra sitt beteende på egen hand eller med stöd och hjälp från sociala myndigheter.

Sammanfattning

De största skillnaderna mellan en straffvarning och en fällande dom är 1) att en slipper en relativt utdragen och sannolikt mentalt påfrestande rättegång och 2) att en slipper påföljd. Därutöver kommer belastningsregistret att gallras fortare. Ungdomskontraktet kan ha haft en indirekt påverkan på åklagarens beslut om straffvarning, och jag menar därför att det var en god idé att skriva under kontraktet, helt enkelt för att slippa åtal och påföljande rättegång. Hur samhället ser på en straffvarning är väl egentligen en fråga för en kriminolog och inte en jurist, men jag kan av skälen jag angav ovan tänka mig att samhället har en mildare syn på en straffvarning jämfört med en fällande dom.

Jag hoppas att du har fått din fråga besvarad!

Vänliga hälsningar,

Amanda Kinnander
Fick du svar på din fråga?
Relaterat innehåll
Senaste besvarade frågorna inom Övrigt (1091)
2020-11-22 Praxis och dess betydelse
2020-11-21 Vad händer när man överklagar en tingsrättsdom
2020-11-20 Vad krävs för att polisen ska kunna använda tvångsmedel
2020-11-15 Överklagan av dom

Alla besvarade frågor (86424)