Vad är ett tryckfrihetsbrott?

FRÅGA
vad innebär tryckfrihetsbrott? ge ett exempel på detta. och analysera och resonera kring skillnader mellan lagtext och det som sker i vardagen.
SVAR

Hej!


Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga.

Mina utgångspunkter

Jag kommer utgå ifrån att du vill veta hur ett tryckfrihetsbrott definieras enligt svensk rätt, och att du även vill ha ett exempel på ett sådant.

Du vill även enlig din fråga att jag ska resonera "kring skillnader i lagtext och det som sker i vardagen." Denna delen av din fråga är lite allmänt hållen och därför svår för mig att besvara exakt, men såsom jag förstår dig vill du att jag skall förklara hur lagtexten rent praktiskt förhåller sig till verkligheten. Jag skall således försöka göra detta.

Ett tryckfrihetsbrott är ett brott som finns inskrivet i vår grundlag tryckfrihetsförordningen

Regler om tryckfrihet och tryckfrihetsbrott finns i tryckfrihetsförordningen, som jag hädanefter förkortar med TF.

I 1 kap 3 § TF stadgas att för missbruk av tryckfriheten får ingen straffas annat än i enlighet med de förutsättningar som anges i tryckfrihetsförordningen. Detta är en extremt viktig princip, som brukar kallas exklusivitetsprincipen. Exklusivitetsprincipen innebär, att för att någon skall kunna straffas för innehållet i en tryckt skrift, så måste det finnas en särskild bestämmelse i tryckfrihetsförordningen (alltså i grundlagen) som förbjuder det innehållet. Om riksdagen t.ex hade stiftat en vanlig lag som förbjöd kritik av regeringen i tryckta skrifter, vore detta inte möjligt, eftersom det krävs att förbudet skrivs in i tryckfrihetsförordningen för att det skall gälla.

Med ett tryckfrihetsbrott, förstås alltså ett sådant brott som är inskrivet i tryckfrihetsförordningen. I 7 kap 1 § TF uttrycks detta ännu tydligare: "Med tryckfrihetsbrott förstås i denna förordning de gärningar som anges i 4 och 5 § §."

I 7 kap 4 och 5 § § regleras alltså vad som i Sverige anses utgöra tryckfrihetsbrott. Det är enbart de brott som listas i dessa paragrafer som är tryckfrihetsbrott. Ett exempel på ett tryckfrihetsbrott finns i 7 kap 4 § första stycket elfte punkten - där förbjuds hets mot folkgrupp, d.v.s att hota eller uttrycka missaktning för en viss folkgrupp. Även t.ex olaga hot kan vara ett tryckfrihetsbrott (7 kap 4 § första stycket sjuttonde punkten TF).

Tryckfrihetsbrott skiljer sig från vanliga brott, genom att det finns en speciell rättegångsordning för dem. Denna ordning återfinns också i TF, och innebär bland annat att en jury skall medverka när någon åtalas, vilket annars inte förekommer i Sverige (12 kap 2 § TF).

Notera dock att det krävs att ett brott som listas i 7 kap 4 och 5 § § begås i tryckt skrift, för att det skall vara ett tryckfrihetsbrott. Om jag skriker hot mot någon på gatan, har jag visserligen begått brottet olaga hot, men jag har inte begått ett tryckfrihetsbrott, eftersom hoten inte framfördes i en tryckt skrift. Om jag däremot låter ett tryckeri trycka upp ett flygblad där jag mordhotar en person och sprider flygbladet till denne, så har jag begått ett tryckfrihetsbrott, eftersom det olaga hotet framfördes i en tryckt skrift.

Sammanfattning

Med tryckfrihetsbrott förstås i svensk rätt sådana brott som begås i tryckt skrift, och som exklusivt regleras i tryckfrihetsförordningen. För att någon skall kunna straffas för innehållet i en tryckt skrift, krävs att den gärning denne har begått finns inskrivet i tryckfrihetsförordningen och alltså är ett tryckfrihetsbrott.

Johannes Norrman
Fick du svar på din fråga?
Kommentera
Relaterat innehåll
Senaste besvarade frågorna inom Tryckfrihetsförordningen (TF) (87)
2019-03-21 Begära ut allmänna handlingar
2019-03-03 Hur kan det vara olagligt att sprida något som står i en allmän handling?
2019-02-28 vem har rätt att öppna ett privat brev som skickas till en kommun?
2019-01-31 Ändringar i mediegrundlagarna

Alla besvarade frågor (66955)