Vad är en legatarie i förhållande till en arvinge? När upphör rätten till ett legat?

Hej vad är legater förhållande till arvtagare ? och när upphör en att vara legatiär?

Lawline svarar

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Din fråga regleras av Ärvdabalken (ÄB).

Inledningsvis kommer jag att besvara vad ett legat respektive vad en arvtagare är. Därefter kommer jag att förklara vad ett legat är i förhållande till en arvtagare. Slutligen (om jag förstod din sista fråga korrekt) kommer jag att besvara när rätten till ett legat upphör.

Vad är ett legat?

Ett legat är en förmån, som en viss sak eller en viss summa pengar, eller rätt att använda viss egendom eller rätt att från detta få ränta eller avkomst (11 kap. 10 § första stycket ÄB). En legatarie är således en person som får ett legat.

Vad är en arvtagare?

En arvtagare är en arvinge, dvs. en person som enligt lag ärver den avlidne. Till arvingarna hör efterlevande make, maka eller registrerad partner, samt den avlidnes släktingar som delas in i tre arvsklasser.

1. Bröstarvingar (den avlidnes barn) eller barnbarn

2. Avlidnes föräldrar, syskon, syskonbarn, syskonbarnbarn eller halvsyskon

3. Avlidnes far- och morföräldrar, moster, morbror, faster eller farbror

Vad är en legatarie i förhållande till en arvinge?

Det finns vissa skillnader mellan att vara legatarie och att vara arvinge. Legat ska som huvudregel tilldelas legatarien innan det att lagstadgade arvingar eller universella testamentstagare tilldelas sina andelar (22 kap. 1 § ÄB). En universell testamentstagare tilldelas all egendom, viss del av den eller överskottet enligt 11 kap. 10 § andra stycket ÄB. När man beräknar arvingarnas andelar respektive universella testamentstagares andelar tar man inte hänsyn till egendom som utgör legat. Ett legat ska verkställas så snart som möjligt och man behöver vanligtvis inte invänta arvskiftet.

När upphör rätten till ett legat?

En legatarie ska göra sin rätt gällande inom tio år efter dödsfallet eller om rätten till legatet inträder vid senare tidpunkt räknas det från den tidpunkten (16 kap. 4 § ÄB). Om en legatarie inte ger tillkänna om denne vill göra anspråk på arv eller rätt enligt testamentet, får Skatteverket förelägga denne att göra sin rätt gällande inom sex månader från det att föreläggandet delgavs denne. Ett sådant föreläggande ska meddelas på ansökan av någon som är berättigad till legatariens del om denne inte bevarar sin rätt (16 kap. 5 § ÄB). Iakttas inte den relevanta tidsfristen har denne gått miste om sin rätt (16 kap. 7 § ÄB).

Om en legatarie är okänd eller man ej vet var denne vistas när bouppteckning förrättas ska det anmälas till Skatteverket av den som har dödsboet i sin vård. När detta sker ska Skatteverket kungöra i Post- och Inrikes Tidningar, att arv efter den avlidne tillfallit legatarien, med uppmaning till denne att göra sin rätt till arvet gällande inom fem år från dagen då kungörelsen var införd i tidningen. I kungörelsen ska legatariens namn anges (16 kap. 3 § första stycket ÄB och 16 kap. 1 § första stycket ÄB).

Förhoppningsvis fick du svar på din fråga!

Vänligen,

Emma RönnqvistRådgivare
Public question details image

Tjänster till fast pris *

Behöver du hjälp med Arvs- och testamentsrätt och Testamente? Vi hjälper dig till fast pris!

Testamente2995 kr

Upprättande av testamente (max 2 sidor) som skickas till dig som PDF. Inkluderar upp till 30 minuters konsultation via mail och/eller telefon.

Betala medKlarna Logo
* Samtliga fastprisärenden hanteras av en jurist och inkluderar även en telefonavstämning