Vad är det som ska ske vid slutdelgivning?

2020-06-30 i Förundersökning
FRÅGA
Jag hade en diskussion med en vän till mig och vi funderade på vad som sker vid en slutdelgivning, vi kom fram till två olika svar, kan ni ge mig ett kort sammanfattning snabbt till mig?
SVAR

Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Vid slutdelgivning har den misstänkte och försvaren ovillkorlig rätt att få del av utredningsmaterialet det vill säga föreliggande bevismaterialet. Slutdelgivning sker när brottet är färdigt utrett och regleras i 23 kapitlet 18 a § rättegångsbalken. Åklagaren ska redovisa för förundersökningsmaterialet så att den misstänkte kan ta del av det som har förekommit vid förundersökningen. Slutdelgivningen ger den misstänkte insyn i förundersökningen. Möjlighet ges den misstänkte att ange vilka ytterligare åtgärder som krävs, som kan antas vara av betydelse för förundersökningen.

Kort sammanfattat: Vid slutdelgivning har som ovan nämnt den misstänkte och försvararen ovillkorlig rätt att få del av utredningsmaterialet/föreliggande bevismaterialet (när slutförhör har hållits). Syftet är att ge misstänkt och försvar möjlighet att bedöma utredningen i sin helhet och agera för att hindra väckande av åtal, till exempel genom att åberopa ny bevisning. Den misstänkte och försvararen ska ges "skäligt rådrum" att studera handlingarna och tillfälle att framför invändningar. Om de fått tillgång till materialet sedan tidigare ger detta en viss inverkan på "skäligt rådrum" vid slutdelgivningen.

Jag hoppas att detta var svar på din fråga! Avslutningsvis är förhoppningen att min hantering av ditt ärende har varit användbar och presenterats i en för dig utförlig och tillfredsställande form.

Sheba Shaly
Fick du svar på din fråga?