Vad är det för storlekskrav på en skogsbruksfastighet?

2020-09-24 i Fastighet
FRÅGA
Räcker 2ha för att fastigheten ska räknas som skogsbruksfastighet?
SVAR

Hej!

Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga.

Skogsbruksfastighets storlek enligt lag

Fastigheters storlek regleras i Fastighetsbildningslagen. En fastighet ska utformas så att storleken är lämplig för ändamålet över tid. (3 kap. 1 § fastighetsbildningslagen) En skogsbruksfastighet ska även ha en sådan storlek, sammansättning och utformning att dess ekonomiska utbyte är godtagbart. I bedömningen ska man ta hänsyn till möjligheterna att kombinera fastigheten med annan verksamhet på orten. Sysselsättning och bosättning i glesbyggd samt vården av natur- och kulturmiljön ska främjas. (3 kap. 5 § andra stycket fastighetsbildningslagen)

Det finns alltså inte något specificerat storlekskrav mätt i hektar. Istället kommer Lantmäteriet göra en individuell bedömning om den tilltänkta skogsbruksfastighetens storlek är lämplig för att kunna generera ekonomisk vinst.

Reglerna för en jordbruksfastighets storlek är liknande som de för skogsbruksfastigheter. Viss vägledning skulle därför kunna hämtas från Jordbruksverkets strukturundersökning från 2020. I undersökingen ombads jordbruksföretag med mer än 2 hektar åkermark eller 5 hektar jordbruksmark delta i undersökningen. Detta tyder på att 2 hektar anses vara en minsta lämplig storlek på en jordbruksfastighet.

Slutsats

Jordbruksverkets strukturundersökning indikerar att 2 hektar skulle vara minsta möjliga storlek. Det är dock Lantmäteriet som gör en individuell bedömning i varje fall om de anser att storleken är tillräcklig för att vara lämplig för ändamålet och kunna generera vinst.

Med vänliga hälsningar,

Nathalie Ottosson
Fick du svar på din fråga?