Vad är behörighet respektive befogenhet?

2019-11-21 i AVTALSRÄTT
FRÅGA
Kan ni redogöra vad en behörighet respektive befogenhet är?
SVAR

Hej, och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Behörighet och befogenhet är två begrepp som förekommer inom avtalsrätten vid bland annat fullmakter. Du nämner inte i din fråga vad det gäller för slags sammanhang, men jag kommer att gå igenom det grundläggande vid just fullmakter. Detta regleras i avtalslagen (AvtL).

Till att börja med finns det tre begrepp som är bra att ha koll på:

- Huvudman/fullmaktsgivare är den som upprättar fullmakten, där det framgår vad uppdraget är som ska utföras. Huvudmannen blir då bunden av avtalet med tredje man, AvtL 10 § st 1.

- Fullmäktig/fullmaktshavare är den som ska utföra uppdraget för huvudmannen.

- Tredje man är den som den fullmäktige sluter avtalet med för huvudmannens räkning.

Behörighet:

Reglerar förhållandet gentemot tredje man. Den bestämmer vad fullmäktigen enligt fullmakten kan göra. Behörigheten kan bli större än befogenheten, dock är rättshandlingar utanför behörigheten inte bindande för fullmaktsgivaren, AvtL 11 § st 1. Om fullmäktige handlar utanför sin behörighet, och tredje man var i "god tro" (att tredje man trodde att fullmäktige hade större behörighet än han hade) så blir den fullmäktige ersättningsskyldig gentemot tredje man, AvtL 25 §.

Befogenhet:

Reglerar förhållandet gentemot fullmaktsgivaren. Den bestämmer vad fullmäktigen får lov att göra för fullmaktsgivaren, alltså själva uppdraget.

Det finns även olika typer av fullmakter:

- Skriftlig fullmakt, AvtL 16 § - När uppdraget finns nedskrivet på ett papper.

- Uppdragsfullmakt, AvtL 18 § - När meddelandet om uppdraget endast når den fullmäktige.

- Ställningsfullmakt, AvtL 10 § st 2 - Till exempel när en anställd säljer varor för ett företags räkning.

- Toleransfullmakt - Finns inte reglerad i AvtL, utan har arbetats fram genom rättsfall från Högsta domstolen. Den handlar om de fall där huvudmannen tidigare godtagit att en viss person handlar för hans räkning. Man tar då hänsyn till om det skett under en längre tid, upprepade gånger och liknande.

Hur man återkallar en fullmakt regleras i AvtL 12-20 §§. Huvudregeln är att den ska återkallas på samma sätt som den kom till. Handlar det till exempel om en skriftlig fullmakt, så ska huvudmannen ta tillbaka pappret fysiskt.

Hoppas du fick svar på din fråga!

Vänligen,

Ebba Thor
Fick du svar på din fråga?
Relaterat innehåll