Utländskt äktenskap - testamente och äktenskapsförod

FRÅGA
Hej! Om en svensk man gifter mig med en kvinna i Algeriet,men de ska bo i Sverige, gäller då svenskt testamente och äktenskapsförord?
SVAR

Hej!

Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Jag tänker dela upp din fråga i fyra underrubriker, där jag först förklarar vad som gäller kring testamente och sedan vad som gäller angående äktenskapsförord, för att slutligen sammanfatta allting.

Testamente skrivet av mannen

I Sverige har en utländsk medborgare rätt att lika med svensk medborgare taga arv (1 kap. 3§ ÄB). Detta innebär att när det gäller vilka som enligt mannens testamente ska ärva honom, görs ingen skillnad på i vilket land arvtagarna är medborgare. Om mannen vill testamentera till kvinnan, finns det inga hinder mot detta även om hon inte skulle ha svenskt medborgarskap.

Testamente skrivet av kvinnan

Om kvinnan är svensk medborgare då hon skriver testamente, är det självklart giltigt så länge det uppfyller kraven enligt lag. Om hon inte är svensk medborgare gäller följande. Ett testamente anses vara giltigt till formen, om det uppfyller formkraven i lagen på den ort där det upprättades eller den ort där testatorn vid upprättandet eller vid sin död hade hemvist eller var medborgare (2 kap. 3§ lagen om arv i internationella situationer). Då paret ska bo i Sverige, krävs endast att testamentet uppfyller kraven enligt svensk lag och då kommer det bli giltigt.

Äktenskapsförord

Då äktenskapsförord gäller mellan två makar måste först frågan om äktenskapets giltighet utredas. Huvudregeln är att äktenskap som ingåtts i annat land än Sverige är giltigt även här, om det är giltigt i den stat där det ingicks (1 kap. 7§ lagen om vissa internationella rättsförhållanden rörande äktenskap och förmyndarskap).

Detta gäller dock inte om någon av parterna var under 18 år då de ingick äktenskap eller om det är sannolikt att äktenskapet har ingåtts under tvång. Om minst en av parterna vid äktenskapets ingående var svensk medborgare eller hade hemvist i Sverige, ska äktenskapet inte heller gälla om parterna inte närvarade samtidigt vid äktenskapets ingående eller om det finns något hinder mot äktenskapet enligt svensk lag. (8a §)

Jag utgår från att inga hinder enligt 8a § är aktuella och att äktenskapet därför är giltigt i Sverige.

Eftersom makarnas äktenskap är giltigt enligt svensk lag, finns det inget hinder för att de ska kunna ingå ett giltigt äktenskapsförord enligt 7 kap. 3§ äktenskapsbalken.

Sammanfattningsvis

Mannen kan utan hinder testamentera till kvinnan, oavsett hennes medborgarskap. Om kvinnan skriver ett testamente här i Sverige och de dessutom ska bo här, kommer det vara giltigt enligt svensk lag. Förutsatt att inte hinder enligt 8a § är aktuella, är äktenskapet giltigt i Sverige och om makarna upprättar ett äktenskapsförord är det giltigt enligt svensk rätt.

Hoppas du känner att du har fått svar på din fråga!

Med vänlig hälsning,

Anna Johannesson
Fick du svar på din fråga?
Kommentera
Relaterat innehåll
Senaste besvarade frågorna inom Äktenskap och äktenskapsförord (929)
2019-05-22 Kan man vara särbo även om man är gift?
2019-05-22 Äktenskapsförord framtida egendom
2019-05-13 Man blir inte samägare till all egendom enbart för att man ingår äktenskap
2019-05-10 Sälja fastighet utan makes medgivande?

Alla besvarade frågor (69223)