Utlämnande av sekretessklassade uppgifter

Samtliga journaler från en vårdcentral lämnades ut till ett försäkringsbolag utan mitt medgivande. Hur ska jag gå vidare med detta?

Lawline svarar

Hej! Tack för att du vänder dig till oss här på Lawline med din fråga!

Till att börja med kan konstateras att dina journaler hos vårdcentralen med all sannolikhet utgör sk. allmänna handlingar. Detta framgår av Tryckfrihetsförordnigen 2:3 och 2:7. Allmänna handlingar är dock inte alltid offentliga för allmänheten, dvs. exempelvis försäkringsbolag. Handlingar av denna typ får nämligen nekas att lämnas ut om det finns lagstöd för det. Hemlighållandet klassas som sekretess, och vad som får sekretessbeläggas framgår av offentlighet och sekretesslagen (OSL).

I 25:1 OSL framgår det att handlingar inom sjukvården innehållande personliga uppgifter om en patients hälsotillstånd, eller personliga förhållanden i övrigt bara får lämnas ut om det står klart att att patienten inte kommer lida någon som helst skada av utlämningen. Att journaler rör patientens hälsotillstånd är såklart uppenbart, och ett utlämnande av dessa bör nästan alltid medföra sådan skada som avses i lagens mening.

Trots att sekretess föreligger så finns det dock ett fåtal situationer där sekretessen kan lyftas. Den sk. sekretessbrytande bestämmelsen som oftast blir tillämplig i situationer som din är samtycke. I 10:1 OSL sägs det nämligen att sekretessklassade uppgifter får lämnas ut om den enskilde, i detta fall patienten, samtyckt till det.

När privatpersoner tecknar vissa typer av försäkringar är det vanligt att försäkringsbolaget begär en undertecknad fullmakt till ett just ett sådant samtycke. För att dock förhindra att samtycket begärs rutinartat krävs nu enligt försäkringsavtalslagen (FAL); att samtycket endast lämnas på en särskilt upprättad handling, dvs separat från själva "försäkringsavtalet", att uppgifterna är nödvändiga för prövningen utöver vad som redan informerats av försäkringstagaren och till sist att försäkringsbolaget tydligt informerar försäkringstagaren om innebörden av samtycket (se tex. 11:1a FAL). Ett samtycke som inte följer lagens krav är enligt 1:6 FAL med stor sannolikhet ogiltigt.

Nu till kärnan av din fråga, vad du kan göra nu.

Till att börja med kan sägas att du som enskild inte kommer ha någon möjlighet att överklaga själva beslutet om att utlämna journalerna, klagorätt har nämligen endast den som begärt ut handlingen, alternativt myndigheten självt, och beslut som är till fördel för den som begär ut handlingen kan heller inte överklagas (6:7 OSL). Ett felaktigt utlämnande av en sekretesskyddad allmän handling är dock brottsligt för den utlämnande myndigheten, dels genom bestämmelsen om tjänstefel 20:1 Brottsbalken (BrB), men mer specifikt som ett brott mot tystnadsplikten enligt 20:3 BrB. Det är alltså gärningar som kan anmälas till polisen.

Om du lidit en påvisbar skada genom utlämnandet, tex i form av en allvarlig kränkning eller som en ren ekonomisk skada, så skulle även teoretiskt sett skadestånd kunna bli aktuellt. Detta dels gentemot försäkringsbolaget genom avtalets brister, men även mot myndigheten genom utlämnandet . Se 3:1-2 skadeståndslagen.

Sammanfattningsvis: Dina handlingar är allmänna, men är med stor sannolikhet sekretessklassade då du troligtvis skulle lida skada av utlämnandet. Sekretessen skulle kunna brytas av ett samtycke, men när det gäller försäkringar finns det finns krav på när och hur ett sådant samtycke får begäras, och om dessa krav inte följs är samtycket ogiltigt. Om du inte lämnat ett (giltigt) samtycke är utlämnandet teoretiskt sett brottsligt. Skadestånd skulle kunna utgå om utlämnandet eller försäkringsavtalets brister medfört att du blivit allvarlig kränkt i lagens mening, alternativ att du lidit påvisbar ekonomisk skada.

Hoppas att mitt svar givit dig klarhet i frågan! Detta är den information som ryms inom ramen för den kostnadsfria rådgivningen. Om du vill ha mer ingående hjälp/rådgivning i ditt ärende vill jag passa på att hänvisa dig till våra övriga tjänster här på hemsidan, alternativt någon av våra samarbetspartners (som du finner här)

MVH

Anton PeterzénRådgivare
Public question details image

Ställ en Expressfråga 1499 kr

Behöver du hjälp med att lösa en fråga gällande Offentlig rätt och Tystnadsplikt? Vi kan hjälpa dig!

Ställ din fråga i formuläret nedan och få svar inom 72 timmar.

Betala medKlarna Logo
0 / 1500
swish logo