Utlämnande av allmän handling avseende beslut om tvångsvård enligt LVM, samt sekretess.

2019-06-24 i Sekretess
FRÅGA
Hej! Finns det något sätt att ta reda på om en vän tvångsvårdas (LVM)?
SVAR

Hej!

Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Var och en har som huvudregel rätt att ta del av allmänna handlingar (2 kap. 1 § TF). För att de eventuella uppgifterna om din vän ska anses utgöra en allmän handling krävs att uppgifterna existerar i fysisk, t.ex. i form av en skriftlig framställning på papper. Vidare krävs att handlingen förvaras hos en myndighet och att den antingen är inkommen eller upprättad hos myndigheten. Dessutom krävs, för att en allmän handling ska få lämnas ut, att den allmänna handlingen inte omfattas av en bestämmelse om sekretess. Det är förvaltningsrätten som beslutar om tvångsvård, på begäran av socialnämnden. Så snart förvaltningsrätten har fattat beslut om tvångsvård föreligger en handling som är förvarad hos myndigheten, samt upprättad vid den tidpunkt beslutet fattats. Beslut om tvångsvård enligt LVM är alltså en allmän handling och kan som huvudregel begäras ut hos förvaltningsrätten. Som nämnts ovan får rätten att ta del av allmänna handlingar emellertid begränsas genom bestämmelse i lag om sekretess, t.ex. med hänsyn till skyddet för enskildas personliga förhållanden (2 kap. 2 § 1 st. p. 6 TF). Som huvudregel gäller sekretess inom hälso- och sjukvården för uppgift om enskilds hälsotillstånd eller andra personliga förhållanden om det inte står klart att uppgiften kan röjas utan att den enskilde eller någon närstående till denne lider men (25 kap. 1 § OSL). Undantag från huvudregeln gäller för t.ex. begäran av utlämnande av handlingar av andra myndigheter om det behövs för att ge den enskilde nödvändig vård, behandling eller annat stöd. Vad gäller utlämnande av sekretessbelagd handling till enskild görs följande undantag från sekretess (25 kap. 11 § 1 st. p. 6 OSL):

Sekretess enligt 1 § hindrar inte att uppgift lämnas till en enskild enligt vad som föreskrivs i lag (1988:1473) om undersökning beträffande vissa smittsamma sjukdomar i brottmål, lag (1991:1129) om rättspsykiatrisk vård, smittskyddslagen (2004:168), 6 och 7 kap. lag (2006:351) om genetisk integritet m.m., lag (2006:496) om blodsäkerhet, lag (2008:286) om kvalitets- och säkerhetsnormer vid hantering av mänskliga vävnader och celler, lag (2012:263) om kvalitets- och säkerhetsnormer vid hantering av mänskliga organ eller förordning som har meddelats med stöd av den lagen, eller 2 kap. lag (2017:612) om samverkan vid utskrivning från sluten hälso- och sjukvård. Lag (2017:614).

Om du inte finner att något av de ovan nämnda undantagen är tillämpligt anses din väns personliga integritet väga tyngre än ditt intresse att ta del av eventuella allmänna handlingar om dennes tvångsvård. Svaret är alltså att dylika handlingar inte kommer att lämnas ut.

Hoppas att du fick svar på din fråga.

Fredrik Lindén
Fick du svar på din fråga?
Relaterat innehåll
Senaste besvarade frågorna inom Sekretess (230)
2020-11-28 Förundersökningssekretess
2020-11-21 Vårdsekretess - måste föräldrarna få veta?
2020-11-19 Har man som anmäld för ett brott rätt till insyn när förundersökningen lagts ner?
2020-11-14 Kan jag som dödsbodelägare få ut min avlidne mors kontohistorik?

Alla besvarade frågor (86819)