Uthyrning av egen bostad

2015-11-20 i Hyresavtal
FRÅGA
Vi hyr ut vårt hus och har sagt upp hyresavtalet pga försäljning/omförhandling av hyreskontraktet. Det var ett kontrakt som löper 1 år i taget. Kontraktet sades upp i september och 3 mån uppsägning. Hyresgästen är alltså inte uppsagt för avflytt. Nu fick vi reda på att de kommer att flytta senast den 31/12 med endast veckor kvar tills dess. Kan de flytta utan att själva säga upp sig från huset? Vi sade ju inte upp dem för att flytta nu. Muntlig överenskommelse var att de skulle bo kvar till mars/april då det var först då som vi ville sälja huset. Nu får vi alltså stå med huset utan hyresgäster och kan inte sälja det just nu.
SVAR

Hejoch tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

För uthyrning av privatbostad gällerlagen om uthyrning av egen bostad och 12 kap JB (Jordabalken, även kalladhyreslagen). Hyresavtalet er emellan gäller självklart också. Normalt brukarparterna överenskomma om hyrestid, uppsägningstid och förlängningstid i avtalet.Av din fråga framgår inte helt och hållet vad ni har avtalat, men jag skaförsöka svara på din fråga så långt det går.

I 3 § lagen om uthyrning av egenbostad framgår att hyresavtalet gäller på obestämd tid, om inte en bestämd tidhar avtalats. Avtalet måste sägas upp för att upphöra att gälla. I sammaparagraf stadgas att avtal som ingås för bestämd tid upphör att gälla vidhyrestidens slut. Detta innebär dock inte att hyresgästen eller hyresvärdeninte kan säga upp avtalet dessförinnan.

Angående uppsägningstider gäller nämligenatt hyresgästen får säga upp hyresavtalet att upphöra att gälla vid det månadsskiftesom inträffar tidigast efter en månad från uppsägningen. Hyresvärden får sägaupp hyresavtalet att upphöra att gälla vid månadsskifte som inträffar tidigastefter tre månader från uppsägningen, om inte en längreuppsägningstid har avtalats. Till skillnad från andra typer av förhyrningarinnehar hyresgästen i detta fall inget besittningsskydd. Av den anledningen kanhyresvärden säga upp hyresgästen i princip närsomhelst, med iakttagande av tremånaders uppsägningstid. Det ter sig rimligt då det ju gäller uthyrning av egenbostad.

I 4 §samma lag som ovan framgår att om hyresvärden eller hyresgästen vill atthyresvillkoren ska ändras (såsom ni enligt uppgift har önskat), ska han ellerhon skriftligen meddela motparten detta. Kan en överenskommelse därefter inteträffas, har den som sänt meddelandet rätt att hos hyresnämnden ansöka om ändring av hyresvillkoren. Meddelandet börnormalt sett skickas med rekommenderat brev enl. 12 kap 63 § JB.

Ochslutligen, de formella kraven för hur en uppsägning ska utformas framgår avhyreslagen. Det finns alltså vissa krav på uppsägningens innehåll.

Sammanfattningsvis gäller atthyresgästen i detta fall kan säga upp hyresavtalet med iakttagande av endast enmånads uppsägningstid. Hyresgästen måste dock generellt sett ta hänsyn till deformella reglerna om hur en uppsägning ska utformas och hur uppsägningen skadelges motparten, dvs. er. Uppsägningen ska som grundregel alltså varaskriftlig och delges er korrekt och inom rätt tid, vanligtvis genom rekommenderat brev men uppsägningen kan också överlämnas till er personligen. Jagbedömer, med utgångspunkt i den information som du har lämnat, att erhyresgäst inte har sagt upp avtalet på ett korrekt sätt och att hyresavtaletdärför fortsätter att gälla. Kom också ihåg att även muntliga avtal gäller.Problem kan dock uppstå när ord står mot ord, som de förmodligen gör i dettafall om jag tolkar dig rätt. Det är helt enkelt svårt att bevisa att ni harkommit överens om att hyresgästen ska flytta först i mars/april. Och även om ni har gjort det har hyresgästenfortfarande en månads uppsägningstid.

Jag hoppas att du har fått svar på din fråga.

Malin Placht
Fick du svar på din fråga?
Kommentera
Relaterat innehåll
Senaste besvarade frågorna inom Hyresavtal (1443)
2020-10-29 Vad har jag för uppsägningstid som inneboende utan kontrakt?
2020-10-29 Måste jag ange skäl för uppsägning av privatuthyrd bostadsrätt?
2020-10-29 Uppsägningstid när tiden inte framkommer av hyresavtalet
2020-10-29 Uppsägningstid privatuthyrning

Alla besvarade frågor (85591)