Utgör byggnad som uppförts på fastighet som inte är samboegendom, samboegendom?

Min sambos hus brann ned. Det huset bodde han i när vi träffades. Tillsammans byggde vi ett nytt men han står fortfarande som ägare. Har jag rätt till del i huset som sambo. Det nya huset byggdes för att vi båda skulle bo där. Inga barn.

Lawline svarar

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Samboegendom

Utgångspunkten är att samboegendom utgörs av bostad eller bohag som förvärvats för gemensam användning (3 § sambolagen (SamboL)).Med gemensam bostad räknas byggnad som är avsedd för gemensamt hem på fast egendom eller tomträtt som ägds av någondera av samborna (5 § första punkten SamboL). Sambolagen kräver alltså att bostad och bohag måste ha förvärvats med avsikten för gemensamt bruk. Hur dessa krav förhåller sig till din situation har behandlats i snarlika tidigare avgöranden.

Rättsfall

I rättsfallet NJA 2004 s. 542 handlade det om en tillbyggnad på en fastighet som ena sambon ägde redan före samboförhållandet. Fråga uppstod om byggnaden skulle utgöra samboegendom. Utifrån jordabalkens regler konstaterades att eftersom sambon som ägde fastigheten också ägde tillbyggnaden så utgjorde tillbyggnaden fastighetstillbehör och hörde till fastigheten som inte förvärvats för gemensamt bruk. Således omfattades inte tillbyggnaden av reglerna om samboegendom.

I rättsfallet Göta hovrätt T 552-15 handlade det om en fastighet som ägdes av ena sambon före samboförhållandet och således inte var samboegendom eftersom att fastigheten inte hade förvärvats för gemensamt bruk. På fastigheten hade samborna emellertid kommit att uppföra en bostadsbyggnad för gemensamt bruk och som de var gemensamma ägare till. Att de var gemensamma ägare till byggnaden förhindrade att byggnaden tillhörde fastigheten såsom i fallet ovan, där fastighet och byggnad låg i samme ägares hand. I stället utgör en sådan samägd byggnad lös egendom och ska ingå i en bodelning såvida bostadsbyggnaden också varit gemensam bostad.

Som framgår av rättsfallen är det av avgörande betydelse huruvida du är att anse som ägare till det nya huset för att du ska ha rätt till huset.

Sammanfattning

Bostad som förvärvats för gemensam användning utgör samboegendom och ingår vid en eventuell bodelning. Avgörande vid fall där en byggnad uppförs på en fastighet som inte förvärvats för gemensam användning är ägandeförhållandet till den uppförda byggnaden. Om din sambo äger både fastigheten och byggnaden tillhör byggnaden fastigheten, och eftersom fastigheten inte införskaffats för er gemensamma användning utgör varken fastigheten eller byggnaden samboegendom. Äger du däremot byggnaden tillsammans med din sambo förhindrar detta att byggnaden tillhör fastigheten, och byggnaden, men inte fastigheten, utgör samboegendom.

Jag hoppas du har funnit mitt svar behjälpligt och lycka till!

Med vänlig hälsning

Henrik ÖsterströmRådgivare
Public question details image

Tjänster till fast pris *

Behöver du hjälp med Familjerätt och Sambo och samboavtal? Vi hjälper dig till fast pris!

Samboavtal995 kr

Upprättande av samboavtal som skickas till dig som PDF. Inkluderar upp till 15 minuters konsultation via mail och/eller telefon.

Betala medKlarna Logo
* Samtliga fastprisärenden hanteras av en jurist och inkluderar även en telefonavstämning