Utdelning av örfil mot barn utgör misshandel

FRÅGA
Hej! Mitt barn är vänsterhänt, men min fru föraktar det. Så hon tvingar barnet att bara skriva med höger hand, åtminstone när hon är hemma vilket är varje dag i princip. Ifall barnet vägrar eller glömmer bort eller råkar använda vänster hand i skrivningen så ger frugan barnet en örfil i ansiktet, och vägrar ge honom sitt studiebidrag tills han använder höger hand igen. Är hennes agerande brottsligt, och vad bör jag göra? Jag är självklart emot frugans behandling av barnet men hon lyssnar inte på mig, ännu mindre på barnet.
SVAR

Hej, och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga.

För att besvara din fråga kommer jag använda mig av brottsbalken (nedan förkortad BrB) och föräldrabalken (nedan förkortad FB). Jag tolkar det som att din fråga gäller om din frus agerande kan bedömas vara brottsligt och vad du i så fall bör göra för att få hennes beteende att upphöra.

Att utdela en örfil utgör misshandel
Det som inledningsvis bör framhållas är att det i Sverige är förbjudet att aga barn (6 kap. 1 § FB). Det innebär att barnet inte får utsättas för kroppslig bestraffning eller annan kränkande behandling. Utsätts barnet för kroppslig bestraffning är det att straffrättsligt betrakta som misshandel utifrån brottsbalkens bestämmelser. Det innebär därför att din frus agerande genom att utdela örfilar mot ert gemensamma barn är brottsligt eftersom barnet utsätts för kroppslig bestraffning.

Misshandel kan graderas som ringa, normalgraden eller grov. En person döms för misshandel av normalgraden om den tillfogar en annan person kroppsskada, sjukdom eller smärta eller försätter denne i vanmakt eller något annat liknande tillstånd. Straffet är fängelse i högst två år. Är brottet att bedöma som ringa är straffet istället böter eller fängelse i högst sex månader (3 kap. 5 § BrB).

I bedömningen om misshandeln är av ringa art brukar man ta utgångspunkt i om den utsatte behövt uppsöka sjukhusvård eller inte. Ytterligare en tumregel i bedömningen är huruvida gärningspersonen utdelat slagen med öppen handflata eller med knuten näve. Slag som utdelas med öppen handflata brukar bedömas som ringa misshandel, medan slag med knuten näve generellt brukar karaktäriseras som misshandel av normalgraden.

Det som däremot bör framhållas är att en omständighet som kan bedömas som försvårande vid bedömningen av straffvärdet, är om brottet varit ägnat att skada tryggheten och tilliten hos ett barn i dess förhållande till en närstående person (29 kap. 2 § punkt 8 BrB).

I rättsfallet RH 1994:118 tilldelade en styvfar sin 7-årige styvson ett slag med öppen hand över sonens näsa med smärta och blodvite som följd. Brottet bedömdes som misshandel av normalgraden och styvfadern fick fängelse en månad. I ett annat rättsfall, RH 2000:100, tillrättavisade en fader sin 3-årige son vid två tillfällen, genom att vid det första tillfället ta ett grepp om barnets nacke och vid det andra tillfället genom att utdela slag mot pojkens hals. Brottet bedömdes som ringa misshandel med böter som påföljd. I rättsfallet NJA 2003 s. 537 bedömde HD att det rörde sig om ringa misshandel, eftersom slagen endast orsakat smärta och skada av helt lindrig art.

Beroende på hur omständigheterna i övrigt ser ut i ert fall, så kan din frus agerande bedömas som ringa misshandel alternativt misshandel av normalgraden. Oavsett är det förbjudet att utöva våld och ta till kroppslig bestraffning på barn vilket gör att gärningen är brottslig och ska tas på allvar. Skulle du ta ditt ärende vidare rättsligt blir det en fråga för rätten att bedöma vilken typ av misshandel det rör sig om.

Vad du bör göra
Ditt barn är i stort behov av att du som förälder ser och uppmärksammar vad som händer, men även vågar göra något åt problematiken. Om ditt barn pratar med dig om situationen är det även viktigt att du lyssnar och visar intresse, eftersom det är viktigt att barnet känner att denne behöver och har rätt till att få hjälp. Ha en öppen dialog med barnet och inkludera det så mycket det går, däribland hur du tänker gå vidare med ärendet för att barnet ska få den hjälp det behöver.

Som förälder har du ett ansvar för att skydda ditt barn och för att ta ansvar för ditt barns bästa. Det kan emellertid vara svårt för dig som partner till din fru eftersom det kan finnas en inneboende rädsla för vad som händer om du söker hjälp eller för att kanske själv bli hotad eller misshandlad.

Mitt första råd är att du tar kontakt med socialtjänsten i den kommun ni är bosatta i för att rådgöra. Vid kontakt med socialtjänsten kan du berätta situationen ni befinner er i, och förklara att du behöver hjälp med att hantera den. Observera att alla som arbetar i en verksamhet som berör barn under 18 år har en anmälningsskyldighet till socialtjänsten om de misstänker att ett barn far illa. Det kan handla om alltifrån personal på skolan, barnomsorgen, på fritids, inom sjukvården och polisen. Det gäller även privat verksamhet. Det innebär följaktligen att om vuxna personer i ert barns närhet upptäcker eller börjar misstänka att barnet utsätts för misshandel av er fru, så har de en anmälningsplikt att göra en orosanmälan till socialtjänsten. Därför skulle jag råda dig att påbörja det ärendet på egen hand redan idag för att få hjälp med problematiken så snart som möjligt.

När du har kontaktat socialtjänsten tar dem kontakt med er båda som föräldrar, men även barnet när de får veta att det finns en oro för att barnet far illa. Socialtjänsten beslutar därefter om de ska utreda barnets situation, vilken alltid ska utgå från barnets bästa. Om socialtjänsten påbörjar en utredning pratar de med barnet, föräldrarna och personer i barnets omgivning i syfte att ta reda på hur barnet har det hemma, i skolan och på fritiden. Om misstankar föreligger att barnet blivit utsatt för brott ska socialtjänsten kontakta polisen. När utredningen är klar kan barnet eller familjen erbjudas stöd format efter behovet i det enskilda fallet med utgångspunkt i vad som är bäst för barnet.

Jag hoppas du fick svar på dina funderingar. Skulle du vara i behov av ytterligare juridisk hjälp kan du ta kontakt med någon av våra jurister genom att maila info@lawline.se. Du är även välkommen att ställa en ny kostnadsfri fråga till oss.

Jag får önska dig och ditt barn lycka till, med hopp om förbättring!

Vänligen,

Line Skaugrud Landevik
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Brott mot liv och hälsa, 3 kap. BrB (417)
2021-04-15 Brottslig att vistas bland folk innan Corona testsvar?
2021-04-13 Är att skämta om att begå brott olagligt?
2021-04-12 Hur länge kan man sitta häktad samt grad av misshandel
2021-04-09 Kan ett fosters död anses vara mord?

Alla besvarade frågor (91353)