Upptagande av mål i tingsrätt

2015-02-09 i PROCESSRÄTT
FRÅGA
Hej! Min vännina är kallad muntlig föreredelse i ett enkelt tvistemål i Falu Tingsrätt: ärendenummer 414114.Hennes ex kräver henne på ca 5.500 kr, dels för en tågbiljett och dels för saker han köpt och gett henne.Det finnas inga dokument som styrker hans krav. De "bevis" han givit Tingsrätten, består av en kopia på en mc-tågbiljett som han betalade 11 dagar efter att hon bröt med honom (resan skulle skett 36 dagar efter att deras relation avslutades). På tågbiljetten nämns förutom hans uppgifter, hennes namn samt fel reg.nummer.Som bevis för att hon är skyldig honom pengar för div saker, finns en månadsfaktura från IKEA, ställd på honom (inga specifierade inköp).Förutom detta, har han bifogat ett mejl från honom till min vännina. Dock inte hennes svar där hon anser att de kan kvitta hans påstådda skulder (tågbiljetten vägrar hon kännas vid då hon dessutom bad honom ta avbeställningsskydd och att han kunde av/ombokat den utan kostad) mot det faktum att han tog med sig hennes iPhone 4s och hennes lägenhetsnyckel vilken han sedan vägrade skicka tillbaka, varpå hon fick be Riksbyggen byta låscylindrar till en kostnad som överstiger det belopp han kräver henne på.Dessförinnan har Kronofogden hanterat ärendet (hon bestrider kraven).Hur är det ens möjligt att en Tingsrätt befattar sig med ett ärende som detta, med tanke på de "bevis" han tillfört? Läser man lagtexten, framstår det hela som obegripligt.Anser ni att detta ärende är korrekt hanterat?Vänligen, Lotte Vognsen
SVAR

Hej!

Jag tolkar din fråga som att den i huvudsak rör varför en tingsrätt tar upp vissa mål. Tingsrätten är första instans i tvistemål och har således till uppgift att pröva de ärenden som anhängiggörs vid den. Att få sin sak prövad är en viktig och grundläggande samhällelig princip och innebär att det endast i undantagsfall inte ska beviljas prövning. Avvisning av talan kan ske exempelvis när rättegångshinder inte föreligger eller den som för talan inte har klagorätt. I vissa undantagsfall så kan en talan vara så absurd att den avvisas exempelvis om talan rör stämningsansökan mot Gud eller annan liknande företeelse, detta brukar dock kunna hänföras till reglerna om rättegångshinder.

Domstolens uppgift är att pröva mål och den bevisning som framläggs i målet, det är således en del av prövningen att granska de bevis som vardera part framlägger. Att denna bevisning för utomstående part, dig i detta fall, framstår som absurd är således något som domstolen själv prövar och utgör inte grund för att avvisa målet innan det prövats. Det gäller således att skilja rätten till rättslig prövning från hur en eventuell utgång av en rättstvist kan förväntas bli, även ''hopplösa'' fall äger således rätt till prövning.

Vänligen,

Christopher Escalante
Fick du svar på din fråga?
Relaterat innehåll
Senaste besvarade frågorna inom Övrigt (1035)
2020-07-06 Möjligt att överklaga dom i brottmål på grund av att offentlig försvarare gjort ett dåligt jobb?
2020-06-28 "Hur kan jag stämma en socialsekreterare?"
2020-06-28 Kan man byta försvarsadvokat?
2020-06-28 Vilka etiska regler måste jurister följa?

Alla besvarade frågor (81741)