Uppsägningstid vid varaktigt avtal om jakträtt

2017-07-06 i AVTALSRÄTT
FRÅGA
När upphör jakträtten? Ett kontrakt om upplåtelse av jakt skrevs 2008 och löptiden angavs "tills vidare dock minst tre år". Tre treårsperioder har således gått. Jägareförfundets /LRFs standardformulär användes. I formuläret sägs att avtal på ett år eller längre ska sägas upp senast sex månader före avtalstidens utgång. Om inte förlängs tiden motsvarande upplåtelsetiden. Uppsägning kom in i juni 2017. Upphör jakträtten sex månader efter uppsägningen eller efter tre år, d v s 2020?
SVAR

Hej! Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Detta är ytterst en fråga om hur avtalet ska tolkas. Som jag fattar formuleringen "tills vidare dock minst tre år" ska avtalet gälla på obestämd tid så länge det är minst tre år. Av det fattar jag det som att avtalet inte kan sägas upp innan tre år har gått. Däremot borde det inte ha innebörden att det aktuella kontraktet sägs upp tre år efter att uppsägning kommit in om det har gått längre tid än tre år. Därför tror jag inte att kontraktet upphör 2020.

I det här fallet är det inte säkert att den uppsägningstiden om sex månader för kontrakt längre än ett år kan vara aktuell heller. Detta eftersom den bestämmelsen verkar gälla tidsbestämda avtal. Eftersom tiden i det aktuella kontraktet har formuleringen "tills vidare dock minst tre år" är det inte ett tidsbestämt avtal, utan ett varaktigt avtal. Det går därför inte heller att säga upp detta avtal sex månader före avtalstidens utgång eftersom en utgångstid inte finns.

Med det sagt är jag inte helt säker vilken uppsägningstid som ska gälla för det aktuella kontraktet. Möjligen kan uppsägningstiden på sex månader vara skälig att använda för kontraktet eftersom det är ett avtal som varat längre än ett år, vilket garanterat skulle ha sex månader om det var tidsbestämt. Annars gäller som allmän princip vid avtal som gäller på obestämd tid att dessa kan sägas upp om skälig uppsägningstid iakttas (se till exempel rättsfallet NJA 2009 s. 672). Vad som i det aktuella fallet skulle utgöra skälig uppsägningstid är svårt att säga. Baserat på att kontraktet gällt under nio år skulle den dock kunna vara ganska lång, längre än sex månader. Det är dock svårt att säga säkert.

Därför tror jag att det här kontraktet har en uppsägningstid på minst sex månader, med god chans ännu längre. Däremot har det inte tre års uppsägningstid.

Jag hoppas du fick nån form av klarhet i din fråga!

Du är välkomna att boka en erfaren jurist för fortsatt juridisk rådgivning genom att skicka en kostnadsfri bokningsförfrågan till Lawlines Juristbyrå här.
Våra jurister på Lawline Juristbyrå erbjuder rådgivning inom en rad olika områden och hjälper dig i ditt specifika ärende utifrån ditt behov.
Fick du svar på din fråga?