Uppsägningstid vid tidsbegränsad anställning

Hej,

Jag jobbar på en gymnastikskola och min arbetsgivare vill att jag skriver på ett anställningsavtal för ett helt år.

Får man verkligen ha sådana avtal?

Jag borde väl ha uppsägningstid enligt LAS dvs en månad från mitt håll?

Lawline svarar

Hej!

Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Huvudregeln i lagen om anställningsskydd (LAS) är att anställningsavtal gäller tillsvidare (4 § första stycket LAS). Det innebär att anställningen inte har något slutdatum utan löper vidare på obestämd tid. Därmed följer regler om hur man kan säga upp tillsvidareanställningen för det fall att situationen förändras för endera av parterna. Samtidigt stadgas i LAS regler om en minsta uppsägningstid för att inte någon av parterna helt oförutsett ska bli ståendes utan att ha möjlighet att rätta sig efter beslutet. Uppsägningstiden skiljer sig beroende på hur länge anställningsavtalet funnits och regleras i 11 § LAS. Där stadgas i första stycket mycket riktigt som du säger en minsta uppsägningstid av en månad.

Tidsbegränsade anställningsformer
Ditt anställningsavtal ingås däremot inte tillsvidare utan är avsedd att pågå under en viss på förhand bestämd tid. Avtal om tidsbegränsad anställning får träffas på så sätt som följer av 5 § LAS och är undantag från huvudregeln. Paragrafen är en uppräkning av tillåtna fall av tidsbegränsade anställningar, vari följer att avtal får träffas om allmän visstidsanställning som det rör sig om i ditt fall. En tidsbegränsad anställning upphör vid tidens utgång utan att det behövs någon uppsägning från någon av parterna. Detta är med anledning av att anställningsavtalet har ett förbestämt slutdatum. Det är i princip inte möjligt att få en tidsbegränsad anställning att upphöra i förtid utan arbetstagaren förbinder sig att uppfylla sin arbetsplikt och arbetsgivaren förpliktar sig att erbjuda den anställde jobb under den avtalade perioden. De fall en tidsbegränsad anställning skulle kunna upphöra i förtid är om ni avtalat om detta, motparten grovt åsidosatt sina åligganden eller avtalet på annat sätt blivit oskäligt betungande på grund av ändrade förhållanden under anställningens gång.

Sammanfattningsvis
Anställningsavtalet som din arbetsgivare presenterat dig är ett avtal om en tidsbegränsad anställning med ett på förhand bestämt slutdatum. Ett tidsbegränsat anställningsavtal är inte möjligt att säga upp i förtid utan upphör vid tidens utgång, utan något krav på uppsägning, om ni inte uttryckligen avtalat om annat. Det kan tilläggas att i vissa fall aktualiseras dock regler om underrättelse minst en månad innan anställningen upphör, till exempel om du varit anställd hos din arbetsgivare mer än tolv månader under de senaste tre åren (15 § första stycket LAS).

Hoppas svaret varit till hjälp, annars är du mer än välkommen att återkomma

Johan TivéusRådgivare
Public question details image

Ställ en Expressfråga 1499 kr

Behöver du hjälp med att lösa en fråga gällande Arbetsrätt och Anställningsformer? Vi kan hjälpa dig!

Ställ din fråga i formuläret nedan och få svar inom 72 timmar.

Betala medKlarna Logo
0 / 1500
swish logo