Uppsägningstid vid provanställning

2021-03-25 i Anställningsformer
FRÅGA
Hej, efter strul med min lön ett antal gånger har jag sagt upp mig. Eftersom jag hade fortfarande provanställning har jag gjort klar veckans arbete och slutat på fredagen. Nu drar arbetsgivaren av ( fast månadslön) 2 veckors uppsägning tid från min lön ( dryga 10.000 kr. Då man göra sådär? Läst i mig liten och vad jag förstår kan jag gå på dagen i provanställning. Även om det står 14 dagar ömsesidigt uppsägning i överenskommelse.Beslut om att säga upp mig var strul med lön. Vad är det som gäller?Tack
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline!

Inledning

Din fråga aktualiserar huvudsakligen lagen om anställningsskydd (LAS).

Utredning

Enligt 6 § LAS får avtal om tidsbegränsad provanställning träffas och en sådan anställning får avbrytas även före prövotidens utgång om inte annat avtalats. Både arbetsgivare och arbetstagare har rätt att avbryta provanställningen i förtid. I praxis framgår att ett avtal mellan en arbetsgivare och en arbetstagare om att det krävs en uppsägning och iakttagande av en uppsägningstid för att avsluta en provanställning är giltigt åtminstone när det gäller arbetsgivarens avslutande av provanställningen, eftersom det inte upphäver eller inskränker utan utvidgar arbetstagarens rättigheter i förhållande till vad anställningsskyddslagen föreskriver. Om det i ett provanställningsavtal endast anges en uppsägningstid är detta dock inte tillräckligt för att parterna ska anses ha avtalat bort möjligheten att avsluta provanställningen genom ett besked, utan därpå följande uppsägningstid (se mål AD 2020 nr 38). Enligt 38 § LAS kan en arbetstagare som inte arbetar under sin uppsägningstid bli skadeståndsskyldig för skada som arbetsgivaren lider på grund av detta.

Vi kan alltså konstatera att utgångspunkten vid provanställningar är att anställningen kan avbrytas av båda parterna utan någon uppsägningstid. Om det inte uttryckligen framgår i ditt anställningsavtal att anställningen inte kan avbrytas utan en uppsägning och därpå följande uppsägningstid finns alltså inget sådant krav i ditt fall. Med det konstaterat är jag inte helt säker på vad du menar med att arbetsgivaren "drar av två veckors uppsägningstid" från din lön; en uppsägningstid innebär bara att anställningen ska fortgå en viss tid efter att någon part med giltig verkan sagt upp det. Om du arbetat en viss tid åt arbetsgivaren är arbetsgivaren skyldig att ersätta dig för den tiden, oavsett om någon uppsägningstid föreligger eller ej. Skulle ett krav på uppsägningstid föreligga måste du arbeta den tiden för att inte ådra dig skadeståndsskyldighet. Det framstår inte som helt otänkbart att arbetsgivaren varit av uppfattningen att uppsägningstid förelegat och att den innehållna lönen utgör en (felaktig) åtgärd med anledning av detta.

Handlingsplan

Min rekommendation till dig är att vända dig till din arbetsgivare och påtala att du har rätt till lön för den tid du arbetat hos arbetsgivaren oavsett uppsägningstid. Du bör även påtala att arbetsgivaren, för det fall den anser att du brutit mot den avtalade uppsägningstiden, bör utge din lön oavsett och därefter komma med ett skadeståndsanspråk. Om arbetsgivaren inte är samarbetsvillig bör du överväga att kontakta en jurist som kan hjälpa dig att ta ditt ärende vidare. Lawline tillhandahåller sådana tjänster via denna länk.

Jag hoppas att mitt svar var till hjälp! Har du några funderingar kan du höra av dig till mig på magnus.gustafsson@lawline.se.

Med vänlig hälsning

Magnus Gustafsson
Vi kan hjälpa dig vidare!
Våra jurister ger dig personlig hjälp. Klicka för att boka tid med Lawline Juristbyrå: BOKA.
Fick du svar på din fråga?