Uppsägningstid för tidsbegränsade hyresavtal

2019-04-30 i Hyresavtal
FRÅGA
Jag har hyrt ut mitt fritidshus på bestämd tid men har skrivit särskilda bestämmelser " Den aktuella hyrestiden är 6 månader. Förlängning om båda parter är överens skall avtalas senast 1 månad före hyrestiden utgång. Uppsägning är 1 mån för båda parter.Jag vill inte hyra ut längre än den bestämda tiden men undrar om jag måste säga upp hyresgästen 3 mån före slutdatum. Mvh jill
SVAR

Hej,

Tack för att du vänder dig till Lawline.

Eftersom frågan rör upplåtelse av hus är hyreslagen tillämplig (12 kap. jordabalken).

Ett hyresavtal som löper på begränsad tid upphör att gälla vid hyretidens slut, om det inte har avtalats om att hyresavtalet ska förlängas.

Uppsägning krävs dock om hyresförhållandet, d.v.s. den sammanlagda hyrestiden genom en eller flera hyresavtal, varat mer än 9 månader (12 kap. 3 § jordabalken). Om den inte sägs upp i en sådan situation anses den förlängd på obestämd tid.

Uppsägningen ska ske 3 månader i förväg om hyrestiden är 3 månader eller längre (12 kap. 4 § andra stycket tredje punkten jordabalken). Det kan avtalas om en längre uppsägningstid, men inte om en kortare sådan.

Vidare ska uppsägningen som huvudregel vara skriftlig om hyresförhållandet varat längre än 3 månader i följd (12 kap. 8 § jordabalken). Den bör innehålla uppgifter om skälen till uppsägningen. Uppsägningen ska delges den som söks för uppsägningen.

Sammantaget gäller en uppsägningstid om 3 månader om du har hyrt ut ditt fritidshus till din hyresgäst i över 9 månader. Om så inte är fallet gäller den uppsägningstid som ni har avtalat om, d.v.s. 1 månad.

Jag hoppas att mitt svar var till din hjälp.

Med vänlig hälsning,

Linda La
Fick du svar på din fråga?
Relaterat innehåll