Uppsägningstid för inneboende

Hej!

Jag har en inneboende som har kontrakt till sista juli. Hen vill nu flytta ut omgående med sin partner. Vi har ett kontrakt med tre månaders uppsägningstid, kan jag kräva hen på de pengarna eller finns det någon annan lag som gör att hens uppsägning minskas till en månad?

Lawline svarar

Hej!

Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga.

Vilken lag som är tillämplig på ditt fall är beroende av vad det är för typ av bostad du bor i. Rör det sig om en villa eller en bostadsrättslägenhet är privatuthyrningslagen tillämplig. Bor du i en hyresrätt gäller istället 12 kap jordabalken. Även om dessa lagar avser uthyrning av hel bostad bör de tillämpas, i fråga om uppsägningstid, även då en del av en bostad hyrs ut till en inneboende.


Om du har en villa eller bostadsrätt

Eftersom kontraktet sträcker sig till sista juli, tolkar jag det som att ni har ett hyresavtal som gäller för bestämd tid. Ett hyresavtal som gäller för bestämd tid upphör vid hyrestidens slut, men det kan också sägas upp till upphörande innan den tidpunkten (3 § 1 st. privatuthyrningslagen). I sådant fall gäller viss uppsägningstid.

Om hyresgästen vill säga upp avtalet, upphör avtalet att gälla vid det månadsskifte som inträffar tidigast en månad från uppsägningen (3 § 2 st. privatuthyrningslagen). Privatuthyrningslagen är en tvingande lag till förmån för hyresgästen, vilket innebär att avtalsvillkor som är till nackdel för hyresgästen är utan verkan (2 § privatuthyrningslagen).

Det sagda innebär att uppsägningstiden, i fall det är fråga om uthyrning av egen bostad, och det inte är en hyresrätt, är en månad efter nästa månadsskifte.


Om du har en hyresrätt

Om du har en hyresrätt, som personen är inneboende i, gäller istället 12 kap. jordabalkens regler. I fråga om tidsbestämda hyresavtal har hyresgästen alltid rätt att säga upp avtalet i förtid. I sådant fall gäller för hyresgästen tre månaders uppsägningstid från nästa månadsskifte, om inte kortare tid följer av hyresavtalet (12 kap. 5 § jordabalken).


Sammanfattning

Bor du i en villa, bostadsrätt eller ägarlägenhet, är privatuthyrningslagen tillämplig, och då gäller en månads uppsägningstid från nästa månadsskifte för hyresgästen.

Bor du i en hyresrätt, gäller istället 12 kap. jordabalken, och då är uppsägningstiden tre månader från nästa månadsskifte.

Du har rätt att kräva hyresgästen på betalning för uppsägningstiden.

Hoppas detta var svar på din fråga. Har du fler frågor är du välkommen att höra av dig!

Vänligen,

Gustav ÖstlundRådgivare
Public question details image

Tjänster till fast pris *

Behöver du hjälp med Fastighetsrätt och Hyresavtal? Vi hjälper dig till fast pris!

Avtalsgranskning4995 kr

Få ett avtal granskat av en utbildad jurist. Avtalet ska vara på svenska och får vara max 7 sidor långt. Juristen granskar avtalet och återkopplar till dig med skriftlig feedback. Vid behov i form av förslag på ändringar, tillägg och justeringar, samt rådgivning.

Betala medKlarna Logo
* Samtliga fastprisärenden hanteras av en jurist och inkluderar även en telefonavstämning