Uppsägningstid för hyresavtal som ingåtts före ikraftträdande av lagen om uthyrning av egen bostad

Jag har en fråga angående uppsägningstid……

Ja de finns ett hyreskontrakt på en villa daterat 2009

Nu hänvisar hyresgästen att de bara är en månads uppsägning

När jag försöker tolka lagen Lag (2012:978) om uthyrning av egen bostad så längst ner så stor de………

Övergångsbestämmelser

2012:978

1. Denna lag träder i kraft den 1 februari 2013.

2. I fråga om avtal som ingåtts före ikraftträdandet gäller 12 kap. jordabalken.

Min fråga är kort o gott är de en eller två månaders uppsägning som gäller?

Lawline svarar

Hej! Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Du har rätt i att det är 12 kap. i Jordabalken (JB) som ska tillämpas i ditt fall eftersom hyresavtalet ingicks innan Lag (2012:978) om uthyrning av egen bostad trädde i kraft.

Jag tolkar din fråga som att hyreskontraktet gäller privatbostad och inte lokal.

Uppsägningstiden enligt 12 kap. JB

I 12 kap. JB skiljer man mellan avtal som har ingåtts på bestämd respektive obestämd tid. Avtal som ingåtts på bestämd tid upphör att gälla vid hyrestidens utgång om inte annat har avtalats (12 kap. 3 § JB).

Jag tolkar det som att hyresavtalet i ditt fall är på obestämd tid. Ett sådant avtal upphör att gälla vid det månadsskifte som inträffar närmast efter tre månader från uppsägning. Längre uppsägningstid kan avtalas mellan hyresvärden och hyresgästen (12 kap. 4 § JB). Kortare uppsägningstid, om en sådan har avtalats, kan endast åberopas av hyresgästen och inte av hyresvärden.

Detta gäller i ditt fall

Förutsatt att hyresavtalet i fråga ingåtts på obestämd tid gäller en tre månaders uppsägningstid enligt 12 kap. JB om inget annat särskilt avtalats. Har en kortare tid avtalats mellan hyresgästen och hyresvärden får endast hyresgästen åberopa denna vid en uppsägning från dennes sida. Om uppsägningen sker från hyresvärdens sida gäller en uppsägningstid på tre månader.

Hoppas du fick svar på din fråga! Återkom gärna vid ytterligare frågor.

Vänligen,

Anastasiia SlovakRådgivare
Public question details image

Tjänster till fast pris *

Behöver du hjälp med Fastighetsrätt och Hyresavtal? Vi hjälper dig till fast pris!

Avtalsgranskning4995 kr

Få ett avtal granskat av en utbildad jurist. Avtalet ska vara på svenska och får vara max 7 sidor långt. Juristen granskar avtalet och återkopplar till dig med skriftlig feedback. Vid behov i form av förslag på ändringar, tillägg och justeringar, samt rådgivning.

Betala medKlarna Logo
* Samtliga fastprisärenden hanteras av en jurist och inkluderar även en telefonavstämning
Vi använder Cookies
Vi använder cookies för att ge dig bästa möjliga upplevelse på vår webbplats. För att anpassa dina cookie-inställningar, vänligen klicka på “Mer information”