Uppsägningstid för hyresavtal enligt privatuthyrningslagen

Hej Lawline :)

Jag undrar om man är inneboende, hyr ett rum hos någon och har 3 månaders uppsägningstid på ett hyreskontraktet, kan hänvisa till lagen om uthyrning av egen bostad tredje paragraf om att uppsägningstiden bara ska vara en månad då tre månaders uppsägningstid är till nackdel för en då man fått ett nytt boende ( eget hyreskontrakt).

Eller blir de avtalsbrott om man låter bli att betala hyrorna på uppsägningstiden som är 3 månader enligt avtalet?

Lawline svarar

Hej!

Tack för att du har vänt dig till Lawline med din fråga.

Din fråga rör hyresrätt och jag tolkar den som att du undrar hur lång uppsägningstiden är om man hyr ett rum hos någon. Mer specifikt undrar du ifall lagen om uthyrning av egen bostad (privatuthyrningslagen) är tillämplig och om uppsägningstiden därmed är en månad och inte tre månader som stadgas i hyresavtalet.

Privatuthyrningslagens tillämplighet regleras i 1 §. Där stadgas att lagen gäller hyresavtal som avses i 12:1 jordabalken (JB), genom vilket någon utanför näringsverksamhet upplåter en bostadslägenhet för annat än fritidsändamål. I 12:1 JB räknas upp avtal genom vilka hus eller delar av hus upplåts till nyttjande mot ersättning. I ditt fall handlar det om ett avtal där en del av ett hus upplåts mot ersättning för bostadsändamål. Svaret på din fråga är därför ja, privatuthyrningslagen är tillämplig.

Enligt 2 § privatuthyrningslagen är avtalsvillkor som i jämförelse med privatuthyrningslagen är till nackdel för hyresgästen utan verkan mot denne. I 3 § privatuthyrningslagen stadgas att hyresgästen får säga upp avtalet att upphöra att gälla vid det månadsskifte som inträffar tidigast en månad efter uppsägningen. Eftersom hyresavtalet stadgar en uppsägningstid på tre månader för hyresgästen är detta villkor till nackdel för hyresgästen. Det medför att villkoret är utan verkan mot hyresgästen, vilket innebär att en uppsägningstid på en månad gäller enligt 3 § privatuthyrningslagen. Hyresgästen behöver därmed endast betala hyra under den en månad långa uppsägningstiden. Att hyresgästen därefter slutar betala utgör inte avtalsbrott.

Har du fler frågor är du välkommen att höra av dig!

Med vänliga hälsningar,

Lovisa LundgrenRådgivare
Public question details image

Tjänster till fast pris *

Behöver du hjälp med Fastighetsrätt och Hyresavtal? Vi hjälper dig till fast pris!

Avtalsgranskning4995 kr

Få ett avtal granskat av en utbildad jurist. Avtalet ska vara på svenska och får vara max 7 sidor långt. Juristen granskar avtalet och återkopplar till dig med skriftlig feedback. Vid behov i form av förslag på ändringar, tillägg och justeringar, samt rådgivning.

Betala medKlarna Logo
* Samtliga fastprisärenden hanteras av en jurist och inkluderar även en telefonavstämning