Uppsägningstid för garage?

Uppsägningstid garage: är en månads uppsägning och tre månaders förlängning lämpligt ur hyresvärdens synpunkt?

Lawline svarar

Hej!

Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Reglerna för hyra regleras i 12 kap. jordabalken.

Vad gäller för P-platser utomhus?

Om det gäller P-platser utomhus så klassificeras det juridiskt som ett s.k. lägenhetsarrende. Jordabalken 8:1 stycke 2. Lite missvisande namn kanske, men det beror helt enkelt på att man arrenderar ut mark som inte används till jordbruk eller till annan anläggning. Uppsägningstiden är som standard 6 månader från fardag, om inte annat avtalats. JB 8:5. Fardag är den 14 mars, här finns alltså en bestämd uppsägningsdag som uppsägningstiden startar om man inte avtalat annat. Det föreligger alltså avtalsfrihet.

Det är alltså lätt att ha kort uppsägningstid på platser utomhus.

Vad gäller för garageplatser inomhus?
Eftersom en garageplats har väggar och tak och är en del av en byggnad så gäller andra regler än de för en parkeringsplats utomhus där man bara hyr ut en markyta. Det framgår av JB 12:1 stycke 1.
Kikar man lite längre ner i bestämmelsen så framgår det att uthyrning av del i byggnad kan ha två olika karaktärer. Dels bostadsrättslägenhet, om någon till huvudsak bor i den, dels lokal, om det är något annat. JB 12:1 stycke 3. Det här är alltså något "annat" och därför ska uthyrning av garageplats betraktas precis på samma sätt som om man hyr ut ett kontor till ett företag.

Uppsägningstiden för garage:
När det gäller uppsägningstiden så konstaterar JB 12:4 att om man har ett avtal som löper på obestämd tid så är det nio månaders uppsägningstid. Klart längre än vad det vanligtvis är för bostäder alltså.
Det kan låta konstigt att det är längre uppsägningstid för en garageplats än för en bostadsrättslägenhet men i praktiken så beror det på att lokalhyra oftast är något som sker mellan näringsidkare och då är det helt enkelt så att man valt att skydda hyresvärden mer eftersom lokal för verksamheter kan vara svårare att hyra ut än en bostadslägenhet. Det kan ta längre tid att hitta ett nytt företag som vill hyra, samtidigt som bostadsmarknaden är snabbare.

12 kap. 4 § JB talar om vad som gäller angående uppsägningstid. Uppsägningstiden beror på om man har ett avtal som löper på obestämd tid eller bestämd tid. Om ingen löptid för avtalet bestämts så löper avtalet på obestämd tid.

Avtal på obestämd tid kan sägas upp för att upphöra vid det månadsskifte som inträffar närmast efter nio månader från uppsägningen när avtalet avser en lokal. Även längre uppsägningstid kan avtalas, och när det gäller hyresgästens uppsägning (inte hyresvärdens) så kan även kortare uppsägningstid avtalas.

Löper avtalet på bestämd tid så varierar uppsägningstiden beroende på hur lång hyrestiden är:

1. en dag i förväg om hyrestiden är längst två veckor,

2. en vecka i förväg om hyrestiden är längre än två veckor men längst tre månader,

3. tre månader i förväg om hyrestiden är längre än tre månader och det är fråga om en bostadslägenhet,

4. tre månader i förväg om hyrestiden är längre än tre månader men längst nio månader och det är fråga om en lokal,

5. nio månader i förväg om hyrestiden är längre än nio månader och det är fråga om en lokal.

Även vid avtal på bestämd tid så kan längre uppsägningstid avtalas och, när det gäller uppsägning från hyresgästens sida, även kortare uppsägningstid.

Har du några fler frågor är du varmt välkommen att återkomma!

Vänligen

Pontus SchenkelRådgivare
Public question details image

Tjänster till fast pris *

Behöver du hjälp med Fastighetsrätt och Hyresavtal? Vi hjälper dig till fast pris!

Avtalsgranskning4995 kr

Få ett avtal granskat av en utbildad jurist. Avtalet ska vara på svenska och får vara max 7 sidor långt. Juristen granskar avtalet och återkopplar till dig med skriftlig feedback. Vid behov i form av förslag på ändringar, tillägg och justeringar, samt rådgivning.

Betala medKlarna Logo
* Samtliga fastprisärenden hanteras av en jurist och inkluderar även en telefonavstämning