Uppsägningstid enligt lagen (2012:978) om uthyrning av egen bostad när fel/brist föreligger.

2016-06-03 i Hyresavtal
FRÅGA
Min dotter hyr en stuga privat. Inget skriftligt avtal skrivit. Dottern har sagt upp stugan 31 maj. Hyresvärden påstår att 3 månader gäller. Men min dotter säger att dom kommit överens om 1 månad. Alltså ord mot ord. En annan sak är att dottern påtalat fel som finns i stugan men det blir aldrig tillrättat. Tacksam om svarmvh
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Det låter som att lagen (2012:978) om uthyrning av egen bostad här är tillämplig på din dotters fall. Förutsättningarna är dock att hyresavtalet ingicks efter den 1 februari 2013 (se övergångsbestämmelserna), att lägenheten upplåts för annat än fritidsändamål samt att det inte är fråga om upplåtelse i andra hand, se 1§.

Enligt 3§ stycke 2 har hyresgästen rätt att säga upp hyresavtalet att upphöra att gälla vid månadsskifte som inträffar tidigast efter en månad från uppsägningen. Om denna lag är tillämplig, vilket det verkar som, har din dotter alltså rätt att säga upp avtalet till den 1 juli.

Om du mot förmodan skulle misstänka att din dotters situation inte är sådan att den omfattas av ovanstående lag såsom jag beskrivit den ovan, är du välkommen att lämna en kommentar under detta svar. Då återkommer jag med den mer invecklade regleringen enligt jordabalkens 12 kapitel, vilket är tillämpligt på de fall som inte faller in under ovanstående lag.

Angående felen så gäller däremot den vanliga hyreslagen, dvs jordabalken (JB) kap 12, se ovanstående lag, 1§ stycke 2. Om en hyresgäst säger upp hyresavtalet pga att bostaden har skadats under hyrestiden utan hyresgästens vållande, gäller att hyresgästen har rätt att säga upp avtalet omedelbart om inte hyresvärden åtgärdar bristen så snart det kan ske. Det krävs dock att felet är av väsentlig betydelse. Detta följer av JB 12 kap 6§ som hänvisar till 12 kap 16§ stycke 1 punkt 1. Länk till dessa bestämmelser har du här

Sammanfattnings tycks din dotter alltså i vart fall ha rätt att säga upp avtalet att upphöra att gälla fr.o.m den 1 juli, såvida inte felen är av sådan art som berättigar omedelbar uppsägning enligt ovanstående beskrivning.

Med vänlig hälsning,

Fick du svar på din fråga?