FrågaARBETSRÄTTSjuk 29/03/2018

Uppsägning pga sjukdom och utebliven lön under uppsägningstiden, är det ok?

Hej!

Jag undrar hur det fungerar när en arbetsgivare säger upp en av "medicinska skäl" då jag blev tjänstledig på min uppsägningstid på 6 månader. Anledningen till att jag blev uppsagd var att jag blev sjukskriven i ca 5 månader av monotont arbete och de kunde inte flytta mig på en annan tjänst.

Är jag berättigad till betalning under dessa 6 månader? Detta fick jag från facket som svar:

"Då du inte kunde arbeta under din uppsägningstid så beviljades du tjänstledighet eftersom du inte kunde stå till arbetsgivaren förfogande. Hade du kunnat arbeta under uppsägningstiden så hade du fått göra det med betalning."

Mvh

Lawline svarar

Hej jag tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Regler om uppsägning finns i lag om anställningsskydd (LAS) och du hittar den här.

Uppsägningen ska vara sakligt grundad

Till att börja med så ska en uppsägning från arbetsgivarens sida vara sakligt grundad (7 § LAS), detta innebär att det måste finnas en objektiv grund bakom uppsägningen (arbetsgivaren kan t.ex. inte säga upp en arbetstagare enbart för att arbetsgivaren inte tycker om arbetstagaren). En uppsägning är aldrig sakligt grundad om arbetsgivaren inte iakttagit sin omplaceringsskyldighet - arbetsgivaren måste alltså innan uppsägning kan ske undersöka om det finns möjlighet att omplacera arbetstagaren till annan tjänst inom verksamheten. I ditt fall verkar alltså uppsägningen grunda sig på att du har varit sjukskriven och är på grund av det oförmögen att utföra tjänsten du är anställd för. Du skriver också att arbetsgivaren inte kunde flytta dig till annan tjänst.

Arbetsgivarens reahabiliteringsskyldighet

Sjukdom och därav följande nedsatt prestationsförmåga är inte något som i sig kan utgöra saklig grund för uppsägning, men det kan finnas fall då nedsättning av arbetsförmåga kan utgöra saklig grund. Så är fallet om nedsättningen är stadigvarande och arbetstagaren inte längre kan utföra något arbete av betydelse för arbetsgivaren. Arbetsgivaren har ett ansvar för att anställd som drabbas av skada eller sjukdom får del av anpassnings- och reahabliteringsinsatser som gör att denne kan återgå till arbete. Därmed har arbetsgivaren ett långtgående ansvar i att se till att anställningen ska kunna fortsätta att bestå såtillvida den anställde är samarbetsvillig och såtillvida det finns sådana möjligheter. Arbetsgivaren kan vara skyldig att utreda om det går att genom omstrukturering eller tekniska hjälpmedel få arbetstagaren tillbaka i arbete.

Nu framgår det inte direkt vad arbetsgivaren har vidtagit för åtgärder i och med din sjukskrivning, annat än att de uppgivit att de inte kan flytta dig till annan tjänst. Jag kan inte avgöra i ditt fall om uppsägningen har varit sakligt grundad då jag saknar närmare information om omständigheterna, men jag kan upplysa dig om arbetsgivarens långtgående ampassnings- och rehabliteringsskyldigheter.

Lön och förmåner under uppsägningstiden

Vad avser förhållandena under själva uppsägningstiden så gäller följande: När du skriver att du blev tjänstledig under din uppsägningstid så tolkar jag det som att du blev s.k. arbetsbefriad under uppsägningstiden, alltså att arbetsgivaren sa att du inte skulle jobba under din uppsägningstid. Enligt 12 § LAS så har arbetstagaren normalt rätt att erhålla lön och andra förmåner som den anställde haft, under uppsägningstiden. Detta gäller även om den anställde inte fått några arbetspass under uppsägningstiden, såvida den anställde stått till arbetsgivarens förfogande. Detta innebär att om du har haft möjlighet att arbeta under uppsägningstiden men att arbetsgivaren vägrat dig arbete så ska du ändå ha rätt till lön och förmåner som vanligt. Har du därmed inte funnits tillgänglig för arbetsgivarens förfogande, alltså om du varit helt arbetsoförmögen så har arbetsgivaren ingen skyldighet att betala lön och förmåner under uppsägningstiden.

Nu framgår det direkt av din fråga att du redan har varit i kontakt med facket avseende din situation. Om du upplever att du behöver vidare rådgivning så kan du boka tid med en av våra verksamma jurister: lawline.se/boka

Hoppas du känner att du fått svar på din fråga, du är alltid varmt välkommen att komma in med nya frågor till oss här på Lawline!

Vänligen,

Fanny RudénRådgivare