Uppsägning, omplacering och arbetsgivarens arbetsledningsrätt, ev. diskriminering

FRÅGA
Min arbetsgivare vill säga upp mej men har inte tillräckliga skäl till detta Då jag enligt arbetsgivaren gör ett bra jobb och har inga problem i arbetsgruppen men sprider negativ energi ( detta har de informerat mitt fack om ) När jag lämnade ett motbud mot deras 2 månaders avgångsvederlag vill arbetsgivaren helt plötsligt omplaceraKan detta görasVi är dessutom fler som drabbas i samma veva äldre kvinnor med erfarenhet
SVAR

Hej, och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Uppsägningen måste vara sakligt grundad:

För att kunna säga upp en arbetstagare på grund av personliga skäl måste det föreligga en saklig grund för uppsägningen. Bedömningen av vad saklig grund är brukar delas upp i fem punkter:

Till att börja med ska arbetsgivaren ange skälen för uppsägningen. Dessa ska även vara skriftliga om arbetstagaren begär det enligt 9 § LAS. Uppsägningen måste vara acceptabel. Varje skäl som arbetsgivaren ger och som har relevans för uppsägningen ska vara skälig. Arbetsgivaren måste dock ha utrett situationen och försökt att lösa den på annat vis innan uppsägning kan komma att bli aktuellt. Skälen för uppsägning måste vara reella vilket innebär att skälen inte får grundas på rykten eller på lösa antaganden. Bevisbördan ligger normalt på arbetsgivaren för att styrka att det som påståtts faktiskt har inträffat. Arbetsgivaren ska göra en helhetsbedömning av arbetstagarens lämplighet. Handlingar som kommer från påståenden som inte går att styrkas får inte ligga till grund för bedömningen. Det är arbetstagarens faktiska handlande som ska ligga till grund för bedömningen. Arbetsgivaren har slutligen en skyldighet att överväga alla former av skäliga möjligheter till att genomföra förändringar utan att säga upp en arbetstagare (omplaceringsskyldighet). Ett exempel skulle kunna vara att bereda annat arbete hos sig som skäligen kan krävas enligt 7 § 2 st LAS. Först måste arbetsgivaren alltså se ifall det finns möjligheter till omplacering innan denne kan säga upp en arbetstagare.

Enligt förarbetena till LAS framkommer det att uppsägning ska vara den sista möjliga utvägen.

Omplacering och arbetsgivarens arbetsledningsrätt:

Arbetsgivare har en långtgående arbetsledningsrätt som innebär att arbetsgivare relativt fritt kan leda och fördela arbetet. Omplaceringar sker helt utifrån arbetsgivarens arbetsledningsrätt. Arbetsgivaren måste dock göra en noggrann omplaceringsutvärdering. Det arbetsgivaren ska göra är att leda lediga anställningar, men behöver inte skapa nya typer av anställningar. För att kunna bli omplacerad måste arbetstagaren ha tillräckliga kvalifikationer för den nya anställningen.

Det finns begränsningar för arbetsgivare gällande omplaceringar och det är att en omplacering inte får ske i diskriminerande syfte. Lagar som ger arbetstagaren rätt till ledighet innehåller också ofta hinder mot omplacering som kan komma att innebära en försämring, och som sker endast pga arbetstagaren utnyttjat sin rätt till en laglig ledighet. Omplaceringar får inte strida mot kollektivavtal eller mot god sed på arbetsmarknaden.

Du ska bli erbjuden en omplacering, och sedan har du rätt att ta ställning om erbjudandet ska accepteras eller inte. Accepterar du inte omplaceringen finns en risk att arbetsgivaren säger upp dig. Arbetsgivaren har allltså rätt (genom sin arbetsledningsrätt) att omplacera dig. Frågan är om det skett i ett diskriminerande syfte.

Diskriminering:

För att omfattas av diskrimineringslagen krävs det att du blivit diskriminerad på någon av de grunder som anges i lagen [1 kap. 1 § DL]. Grunderna är: kön, könsöverskridande identitet eller uttryck, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, funktionshinder, sexuell läggning eller ålder. I detta fall finns inte mycket information i frågan förutom att du är en kvinna vilket är en diskrimineringsgrund. Även din ålder skulle kunna utgöra en diskrimineringsgrund. Ett blott påstående om att du sprider negativ energi inte ligger under någon diskrimineringsgrund. För att diskriminering ska vara för handen måste det finnas ett samband mellan diskrimineringsgrunden och agerandet, d.v.s att du behandlas illa just för att du är kvinna eller på grund av din ålder. Detta kan i sig bli svårt att bevisa.

För att vidare utreda frågor är du varm välkommen att boka tid med vår juristbyrå för det här.

Vänligen,

Andrea Vrcic
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Arbetsgivarens skyldigheter (746)
2021-04-12 Kan man bli anklagad på jobbet utan att få veta vad saken gäller?
2021-04-10 Arbetsgivares rätt till kvittning
2021-04-10 Kan företaget flytta alla anställda till annat företag i koncernen utan att flytta över tidigare kollektivavtal?
2021-04-09 rätten att omplacera arbetstagaren

Alla besvarade frågor (91130)